REKLAMA
pon. 1 lipca 2019, 15:53

„Apteka dla aptekarza” – czy MZ planuje nowelizację?

Posłowie zgłosili do ministerstwa zdrowia interpelację nr 32121 w sprawie nowelizacji ustawy wprowadzającej zasadę „apteka dla aptekarza”. Podnoszą oni, że liczba aptek cały czas spada, a najbardziej cierpią na tym małe miejscowości i wsie. Posłowie pytają więc o zmianę przepisów.

Aptekarze przygotowują pismo do Naczelnego Sądu Administracyjnego (fot. Shutterstock)
Posłowie zgłosili do ministerstwa zdrowia interpelację nr 32121 w sprawie nowelizacji ustawy wprowadzającej zasadę „apteka dla aptekarza” (fot. MGR.FARM)

Zgłaszający interpelację posłowie to Paweł Skutecki, Paweł Szramka i Maciej Masłowski (czytaj również: Otwarcie własnej apteki – jak to zrobić, by liczyć się na rynku?). Jak donoszą w swojej interpelacji, w ciągu prawie dwóch lat obowiązywania „Apteki dla aptekarza” w Polsce zamknięto 1825 aptek, w 83 lokalizacjach była to jedyna apteka w miejscowości. Skutkiem ustawy jest także duży spadek liczby aptek na terenach wiejskich (czytaj również: „Apteka dla Aptekarza” ma już 2 lata. Farmaceuci podsumowują…).

Restrykcyjne wymogi „AdA” a mniej aptek

Według danych firmy analitycznej IQVIA liczba aptek w Polsce spada nieprzerwanie od października 2017 roku, kiedy wystąpił historyczny szczyt pod względem liczby placówek aptecznych w Polsce – 14 tys. 914. Na koniec marca 2019 roku w Polsce działało 14 tys. 205 aptek i punktów aptecznych. Oznacza to spadek liczby placówek o 709 w ciągu półtora roku (czytaj również: W takiej sytuacji „apteka dla aptekarza” nie znajduje zastosowania). Najprawdopodobniej taki spadek będzie się utrzymywał nadal – czytamy w interpelacji.

Zdaniem posłów mniejsza liczba aptek ma swoją przyczynę głównie w braku otwarć nowych placówek, co jest skutkiem nowelizacji Prawa farmaceutycznego – „Apteka dla aptekarza”. Chodzi o bardzo restrykcyjne zasady otwierania nowych aptek. Właścicielem może być jedynie farmaceuta lub spółka farmaceutów, nowa apteka musi znajdować się co najmniej 500 m od istniejącej i przypadać na co najmniej 3 tys. mieszkańców (czytaj więcej: Raport ZPA PharmaNET o aptekach pełen dziur. Media zmanipulowane?).

Utrzymujący się od półtora roku trend spadku liczby aptek w największym stopniu dotknął wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do usług farmaceutycznych z zasady bywa utrudniony. Od października 2017 r., kiedy na terenach wiejskich działało 3479 aptek i punktów aptecznych do marca 2019 roku, ubyło ich aż 147. Obecnie na wsiach i w małych miastach działa 3332 placówek (czytaj również: Apteka dla aptekarza, czyli młot na nielegalnie wywożących leki). Oznacza to, że regulacja mocno uderzyła przede wszystkim w mieszkańców wsi i małych miejscowości – podkreślają posłowie. A przecież zgodnie z zapowiedziami projektodawców „AdA” miała przyczynić się do większej liczby aptek właśnie na tych terenach. W aż 83 wsiach i małych miastach od wejścia w życie tej regulacji zamknięto jedyną funkcjonującą w miejscowości aptekę, a nie otwarto nowej.

Oczekiwania względem MZ

W związku z podniesionymi faktami w interpelacji posłowie zadali ministrowi zdrowia kilka pytań. Brzmią one następująco:

 1. Jakie cele prezentowane w uzasadnieniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego „Apteka dla aptekarza” zostały zrealizowane?
 2. Czy argument o wywozie leków przez sieci apteczne znalazł potwierdzenie?
 3. Czy argument o monopolizacji rynku aptecznego przez sieci lub duże koncerny ma nadal rację bytu?
 4. Czy udało się osiągnąć repolonizację aptek?
 5. Czy Pan Minister rozważa nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne „Apteka dla aptekarza”, aby złagodzić obowiązujące przepisy?
 6. Czy jest uzasadnione w polskich warunkach za sieć apteczną uważać przedsiębiorstwo posiadające 5 aptek?
 7. Jakie działania podejmie Pan Minister, aby zwiększyć liczbę aptek w małych miastach i wsiach oraz przywrócić apteki w 83 wsiach i małych miastach pozbawionych aptek przez przedmiotową ustawę?

Źródło: IK/sejm.gov.pl

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

 1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
 2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
 3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
 4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
 5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
 6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
 9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

14 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

No nie, argumentacja, ze apteka w małej miejscowości padła przez ustawę AdA jest poniżej pasa. Padła bo zabiły ją co dwumiesięczne przeceny i to jest jak najbardziej prawdopodobne. Apteka nie jest sklepem i trudno się dziwić, że przepisy zezwalające na jej otwarcie są restrykcyjne. Dziwię się, ze ponad 25 lat funkcjonowania aptek, należących do nie wiadomo kogo, z dewizą "Po trupach do celu", jeszcze niczego, co poniektórych, nie nauczyło. Frustracje i patologie sięgające zenitu. NIGDY WIĘCEJ!!! A tak na marginesie, czy splajtowały apteki należące wyłącznie do farmaceutów?
No na pewno przeceny co 2 miesiące zabiły apteki. Dla przykładu w aptekach, skąd posiadam wiarygodne dane po aktualnej przecenie (1 lipca) spadek wartości to -120, -100 i -87 zł. W sumie na trzech aptekach 307 zł. No plajta jak nic!!!!
Nie wiem czy dobrze policzyłam tak na szybko, ale tych przecen od początku 2012 r. było 45 i na ogól ze stratą.
Koszty utrzymani i pracownicze rosną plus brak chętnych do pracy w małych miejscowościach Marże degresywne( patologia)-w małych miastach i na wsiach głównie sprzedaż z recept. Patologie typu Pradaxa (infantylna odpowiedź od producenta) Brak stabilizacji w przepisach, lub ich skomplikowanie. Przepracowanie właścicieli, będących pracownikami, często w wieku już emerytalnym. Brak perspektyw rozwoju. Ale skoro sprzedając lub wygaszając- można zminimalizować straty to lepiej pójść na pensję, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na dokładki lub zainwestować.
Ktoś chętny... oddam w dobre ręce :-) .
Pytania są tendencyjne, AdA jest zbyt mało restrykcyjna skoro sieci nadal rosną przejmując apteki indywidualne które nie wytrzymują sieciowej konkurencji na rynku...
Liczba sklepów spożywczych od lat też spada i posłowie nie kwapili się powstrzymywać ten trend. W wielu małych miejscowościach i osiedlach zostały zamknięte. Za to w miescie apteka na każdym rogu. Dane na które oni się powołują mówią o zamkniętych placówkach lecz nie uwzględniają tego że w wielu miejscach w to miejsce otwiarly się nowe apteki czy punkty apteczne
czemu nie porównać ilosci aptek do ilości kościołów. w polsce jest koło 10 tys parafi i 30 tys księży, czyli wychodzi 3 księży na parafię, to więcej niż farmaceuty na aptekę, nikt nie narzeka że jest zbyt mało parafii , to może 10 tys aptek wystarczy? staną się rentowne i będą mieć lepszą obsadę?
Może jest farmaceuta który chce kupić moja aptekę w małym mieście (18000 tys. mieszkańców z gminą) w Wielkopolsce w samym centrum. Pisać na priv apteka.trzcianka@onet.pl
Weźmy pod uwagę taką rzecz: Apteka na wsi albo w małej miejscowości ma ograniczoną liczbę klientów. Żeby się utrzymać- musi oprócz Rxów refundowanych handlować jakimiś suplementami, Rxami 100% itp, na jakiejś sensownej marży. I w dobie powszechnego "usamochodowienia" większość pacjentów jeździ do większych miejscowości, przy okazji wykupując recepty. Jak trafią do jakiejś sieciówki, gdzie im sprzedadzą magnez za 2 złote- to puszczą plotkę, że w aptece w "ich" miejscowości jest strasznie drogo. Finalnie- coraz mniej pacjentów przychodzących po zakupy, coraz więcej darmowych porad, ale po leki to już się jeździ gdzie indziej. Apteka pada, bo ile można dokładać do interesu. I potem jest lament, że najbliższa apteka jest oddalona o 15 km. Ale liczy się tylko i wyłącznie CENA, bo jak zapytać, czy klient (nie pacjent, odzwyczajam się od tego sformułowania, niestety...) chce magnez za 2 złote, czy za 20- to powie, że za 2...
Skoro w małych wsiach i miasteczkach padły apteki to jest to szansa dla sieci , niech wypełnia tą lukę i zgarniają wielkie pieniądze nikt im tego nie zabrania !!!!! Achhhhh no tak lepiej otworzyć w mieście na przeciwko innej apteki niż na wsi, strasznie boli ich ta ustawa !!!!!!!!!!!
Paweł Skutecki, Paweł Szramka i Maciej Masłowski Nowoczesna i Kukiz więc czego od nich oczekiwać !?!?!?!?!?!?!