REKLAMA
wt. 25 kwietnia 2023, 09:33

Aptekę zamknięto na dwa tygodnie z powodu urlopu. Pacjent wezwał Policję…

Pacjent udał się do apteki, by wykupić lek na nadciśnienie z recepty, której realizację wcześniej w niej rozpoczął. Jego zaskoczenie było ogromne, gdy okazało się, że placówka była zamknięta, bo jedyna zatrudniona w niej farmaceutka była na urlopie. Pacjent otrzymał lek dopiero po interwencji Policji…

Właścicielki zamknęły aptekę na dwa tygodnie, bo jedyna farmaceutka miała urlop (fot. Shutterstock)
Właścicielki zamknęły aptekę na dwa tygodnie, bo jedyna farmaceutka miała urlop (fot. Shutterstock)

Sytuacja ta miała miejsce w niewielkim wielkopolskim mieście na początku sierpnia ubiegłego roku. Pacjent udał się do apteki, w której wcześniej rozpoczął realizację recepty. Do wykupienia z niej został mu jeszcze między innymi lek Toptelmi HCT. Jakież było jego zaskoczenie, gdy okazało się, że apteka jest zamknięta. Gdy zadzwonił do prywatnego mieszkania właścicielek apteki (techniczki farmaceutyczne), te odmówiły realizacji recepty ze względu na urlop kierowniczki i jedynej farmaceutki w aptece. Lek został wydany pacjentowi dopiero po interwencji Policji.

Była to jedna z dwóch aptek działających w tym mieście. Zdenerwowany całą sytuacją pacjent, kilka dni później złożył do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o interwencję w aptece. Ten przekazał sprawę też do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Brak farmaceuty, apteka zamknięta

Zgodnie z zapisami Prawa farmaceutycznego (art. 99b. ust 1 i 2) „podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zapewnić wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy aptek oraz udokumentować realizację tego obowiązku”. Przepisy mówią też, że jeśli właściciel apteki narusza ten obowiązek, to kierownik apteki skraca godziny jej pracy odpowiednio do liczby zatrudnionego personelu fachowego (czytaj więcej: Kierownik będzie rządził w aptece, a właściciel musi go słuchać).

Z kolei innym przepis (art. 92 Prawa farmaceutycznego) jasno wskazuje, że w godzinach pracy apteki, musi w niej znajdować się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej (czytaj również: Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej).

– W momencie kiedy podmiot prowadzący aptekę zatrudnia 1 farmaceutę na stanowisku kierownika, tak jak ma to miejsce w omawianym przypadku, zobligowany jest dostosować godziny otwarcia apteki do godzin obecności w aptece jedynego farmaceuty. Podmiot prowadzący aptekę tj. jej właściciel, zobowiązany jest unieruchomić aptekę w momencie nieobecności w niej farmaceuty – ocenił Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Każdy ma prawo do urlopu…

OROZ analizując sprawę zwrócił też uwagę, że zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik ma prawo do wypoczynku i zapewniają to przepisu o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych (czytaj również:  Farmaceuta idzie na urlop: wymiar i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego).

– Wskazać zatem należy, że przedsiębiorca prowadzący aptekę, zamykając ją na 2 tygodniowy okres urlopu farmaceuty postąpił zgodnie z obowiązującymi go przepisami – ocenił OROZ.

Jednocześnie odmówił też wszczęcia w tej sprawie postępowania, wskazując, że właścicielkami apteki są techniczki farmaceutyczne. Nie podlegają one zatem organom odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, przed którymi odpowiadają tylko członkowie samorządu zawodu farmaceuty.

– Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że kierownik apteki nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji rozpoczętej recepty z uwagi na unieruchomienie apteki w okresie swojego urlopu – ocenił OROZ.

Sygn. Akt 17/VIII/22 Postanowienie OROZ w Poznaniu

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

10 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

... a wystarczyło troszkę dobrej woli, zadzwonić do lekarza rodzinnego poprosić o wypisanie 1 opakowania leku wykupić w drugiej aptece i po sprawie, ale po co afera bo mu się należy !!!!
...a wystarczyło troszkę dobrej woli, poinformować pacjenta, że za tydzień (miesiąc, dwa miesiące) apteka będzie nieczynna z powodu urlopu. Na pewno decyzja o zamknięciu na dwa tygodnie z powodu urlopu nie zapadła z dnia na dzień.
w tej gminie mieszka ponad 6 tys ciekawe jak byś to zrobiła/zrobił technicznie ???? każdego z osobna powiadomić że będzie urlop, powiem tak niekiedy lepiej milczeć niż pisać głupoty !!!!
Jak widać po licznych przykładach i naszej codziennej pracy.. Szacunek do pracy innych - Co to takiego?? Zrób wszystko zgodnie z przepisami prawa - oczywiście źle.. Bo afera musi być.
No i bardzo dobrze, że pacjent zrobił aferę. Widocznie wcale nie taką z niczego, skoro interweniowała policja i uznała, że zasadnie.
jesteś pacjentem, czy pracownikiem apteki ???, bo po twoim wpisie widać że nie masz pojęcia o czym piszesz !?!?!?!?!
W jaki sposób zasadne? Każdy ma prawo do urlopu. Zgodnie z przepisami prawa - nie ma MGR apteka zamknięta - oczywiście, KAŻDY się do tego stosuje😂😂, o czym wszyscy wiemy.. Bez przesady, że nie dało rady ogarnąć w przychodni recepty na 1 opakowanie leku.
Z drugiej strony każdy dysponujący receptą na lek ma prawo do jej realizacji. ### Czy recepta jest poleceniem wydania leku w konkretnej aptece? Oczywiście, że nie - treść recept lekarskich nie obejmuje wskazania miejsca wydania leku.
Dlatego obecnie obowiązujące przepisy, które zmuszają pacjentów do realizacji recepty - po jej rozpoczęciu w 1 wybranej aptece, są źle pomyślane. Nie uwzględniają faktu, że część z nas nie zawsze przebywa w tym samym miejscu. Tak po prostu - mam aktualną receptę. Idę do najbliższej apteki i wykupuję leki.
Gdzie to jest i jak ujęte w przepisach? Jeszcze zaraz się okaże, że pacjent miał rację wzywając policję...