REKLAMA
pon. 20 kwietnia 2020, 10:18

Dziennik Ustaw: kolejny akt prawny dotyczący farmaceutów

17 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Wydłużono w nim termin obowiązywania starych druków recept, ale doprecyzowano też zasady numeracji recept refundowanych, wystawianych przez farmaceutów.

Dziennik Ustaw RP - nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept ważna dla farmaceutów (fot MGR.FARM)

Rozporządzenie reguluje sposób budowy numeru identyfikującego receptę przez NFZ. Również wydłużono o rok ważność druków recept papierowych dla lekarzy wg starego wzoru. Weszło ono w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r

– Pomimo wyznaczenia pierwotnie 12-miesięcznego terminu na dostosowanie się, a następnie – po ok. roku jego wydłużenia do 24 miesięcy, okresy te okazały się niewystarczające. W związku z powyższym projektodawca proponuje wydłużenie ww. terminu kierując się wyłącznie troską o pacjentów, aby ze względów od siebie niezależnych nie byli zmuszeni do ponownego uzyskiwania recept od lekarzy w przypadkach, w których recepta wystawiona zostałaby na wzorze nie odpowiadającym wymogom § 19 zmienianego rozporządzenia w jego dotychczasowym brzmieniu – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji (czytaj również: Tylko do dzisiaj lekarze mogą wystawiać papierowe recepty na starych drukach).

W praktyce oznacza to, że lekarze nadal będą mogli wystawiać recepty papierowe, używając starych druków (czytaj również: PILNE: Ważność starych wzorów recept jednak wydłużona! ).

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 18 kwietnia 2020 r. Jest to termin pozwalający na dalsze czasowe utrzymanie możliwości wystawiania przez lekarzy recept na wzorze sprzed 18 kwietnia 2018 r. Co więcej, termin ten dotyczy rozwiązania korzystnego dla swoich adresatów (w szczególności nie nakładającego na nich żadnych nowych obowiązków ani nie modyfikującego w sposób uciążliwy obowiązków dotychczasowych), w związku z czym zakładane, krótsze niż standardowo przewidywane dla rozporządzeń członków Rady Ministrów vacatio legis, wydaje się być uzasadnione. W ocenie projektodawcy tak zaproponowanemu terminowi wejścia projektowanego rozporządzenia w życie nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego – czytamy w uzasadnieniu

Nowe uprawnienia farmaceutów

Jak doskonale wiemy, od 1 kwietnia farmaceuci otrzymali dodatkowe uprawnienie polegające na możliwości wystawienia recept dla siebie oraz członków swojej rodziny. Zmiana ta musiała znaleźć przełożenie na budowę nadawanego przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej w taki sposób, aby uwzględniał nową kategorię osób do tego uprawnionych, tj. farmaceutów. Jednocześnie musi pozwalać na wyraźne odróżnienie recepty wystawionej przez farmaceutę przez zakodowanie tej informacji w drugiej cyfrze ww. numeru identyfikacyjnego. To wpłynie również na zmianę sposobu budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę wystawioną w postaci elektronicznej (czytaj również: WAŻNE: Farmaceuci zyskają dostęp do portalu NFZ i numery swoich recept!).

– Uwzględnienie takie musi mieć miejsce ze względu na to, że do recept pro familia i pro auctore, wystawianych przez farmaceutów zastosowanie ma znacząca większość przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia zmienianego niniejszym projektem, podczas gdy do recept, które farmaceuci mogli (i mogą dalej) wystawiać, tj. tzw. recept farmaceutycznych, wymogi te, w tym wymóg posiadania unikalnego numeru identyfikującego receptę, nie miały zastosowania, a tym samym – co oczywiste – załączniki 3 i 4 nowelizowanego rozporządzenia nie uwzględniały tego przypadku – czytamy w uzasadnieniu zmian.

Numeracja recept farmaceutów

Konieczne jest również zmodyfikowanie załącznika nr 5 do rozporządzenia określającego sposób przedstawiania danych zawartych na recepcie papierowej w postaci kodu kreskowego, aby uwzględniał również dane farmaceuty, co – tak jak w przypadku zmian zaproponowanych w 1 pkt 4 i 5 projektu, z którymi modyfikacji jest immanentnie powiązana, ­wynika z wcześniej omówionych zmian w obrębie art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, jakie zaszły w 2019 r. Zmiana ta objęta jest w projektowanym § 1 pkt 6 (czytaj również: Farmaceuci wystawią wkrótce refundowane recepty w aplikacji gabinet.gov.pl).

– Jednocześnie w zakresie drugiej zmiany dokonywanej projektem, tj. dotyczącej sposobu budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej, adresatem tej normy jest Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z czym zaproponowany termin wejścia w życie nie wydaje się być problematyczny, w tym nadmiernie krótki. W przypadku zaś sposobu budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej zmianie nie ulega część druga numeru, która nadawana jest przez konkretny podmiot w jego systemie wewnętrznym, a jedynie część pierwsza, której wartości są niezmienne albo nadawane automatycznie przez Platformę P1 – uzasadnia Ministerstwo.

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw 17 kwietnia.

Źródło: KW/Dziennik Ustaw

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]