REKLAMA
Magazyn mgr.farm

GIF: należy ponownie rozpatrzeć, czy wydać zezwolenie na prowadzenie apteki bez lokalu

18 listopada 2019 08:02

Śląska Izba Aptekarska przywołała decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki na „dziurę w ziemi”. WIF przyznał zezwolenie po 25 czerwca 2017 r. na podstawie wniosku sprzed tej daty.

Śląska Izba Aptekarska przywołała decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie decyzji o wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki na „dziurę w ziemi” (fot. MGR.FARM).
Śląska Izba Aptekarska przywołała decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie decyzji o wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki na „dziurę w ziemi” (fot. MGR.FARM).

Jak tłumaczy radca prawny ŚIA Krystian Szulc, pod koniec 2016 roku wprowadzenie ustawy „Apteka dla aptekarza” stawało się już realne, choć jej ostateczna treść nie była jeszcze znana. Firmy, które nie spełniały warunku bycia aptekarzem (spółką aptekarzy), zaczęły składać masowo wnioski do WIF w całym kraju o otwarcie aptek i zaraz potem o zawieszenie postępowania. Wnioski często obejmowały sytuację tak zwanych „dziur w ziemi”, czyli braku obiektu, w którym miałaby zostać otwarta apteka. Często wskazywano tylko numery działek. Było to m.in. sprzeczne z przepisami art. 100 ustawy – Prawo farmaceutyczne, który przewiduje np. załączenie opinii Sanepidu. Takiej opinii nie można uzyskać bez istniejącego obiektu (czytaj również: Zmiana osobowa w spółce ma wpływ na zezwolenie na prowadzenie apteki?).

Samorządy aptekarskie od początku sprzeciwiały się tym praktykom, jednak bezskutecznie. Część WIF odrzucała takie wnioski, a część przyjmowała i zwieszała postępowanie administracyjne. Następnie udzielała lub jeszcze będzie udzielać zezwoleń na prowadzenia apteki ogólnodostępnej, gdyż niektóre postępowania zawieszono na 36 i więcej miesięcy.

REKLAMA

WIF wydał zezwolenie na prowadzenie apteki

W styczniu 2017 roku do WIF wpłynął niekompletny wniosek, w formie papierowej, o otwarcie apteki. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, na wniosek wnioskodawcy, w stycznia zawiesił postępowanie w sprawie wydania zezwolenia. Dnia 29 czerwca (po nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne) strona wniosła pismo, w którym w nawiązaniu do wniosku ze stycznia uzupełniła wniosek o projekt i opis apteki. Dnia 30 listopada Okręgowa Izba Aptekarska złożyła wniosek do WIF o dopuszczenie do sprawy w charakterze strony. Równocześnie 4 grudnia WIF złożył wniosek do GIF o stwierdzenie nieważności jego postanowienia ze stycznia. W lutym 2018 roku GIF zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia postanowienia WIF o zawieszeniu postępowania w sprawie.

REKLAMA

Miesiąc później do WIF wpłynął wniosek (wraz z brakującymi dokumentami) strony o podjęcie zawieszonego postępowania oraz informacją o złożeniu w marcu wniosku w trybie elektronicznym. WIF pozytywnie zaopiniował lokal na prowadzenie apteki oraz wydał zezwolenie na jej prowadzenie. Dnia 26 marca WIF odmówił OIA dopuszczenia do postępowania (czytaj również: Stracili zezwolenie na aptekę, bo nie znali przepisów?). OIA złożyła zażalenie na to postanowienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W maju WIF wydał zezwolenie na prowadzenia apteki, nie wskazując w decyzji, kiedy wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia oraz odstąpił od uzasadnienia decyzji. W dodatku 5 stycznia 2018 r. do sprawy przystąpił prokurator, który nie otrzymał decyzji o wydaniu zezwolenia na otwarcie apteki, choć WIF miał taki prawny obowiązek.

Batalia o art. 99 ust. 3 b Pf

Apteka została uruchomiona w czerwcu 2018 roku. W lipcu prokurator zapytał WIF o stan sprawy. W odpowiedzi otrzymał informację, że w maju wydano decyzję o uruchomieniu apteki. Prokurator zwrócił się do WIF o doręczenie decyzji. W sierpniu WIF doręczył prokuratorowi decyzję dotyczącą zezwolenia na otwarcie apteki. Prokurator złożył odwołanie do tej decyzji do GIF. W odwołaniu przedstawił on dwa żądania:

 • wstrzymanie wykonania decyzji I instancji o wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki,
 • uchylenie decyzji organu I Instancji w całości i przekazanie sprawy temu organowi do ponownego rozpoznania.

Prokurator m.in. wskazał, że w wydanej decyzji z maja 2018 roku o wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki doszło do naruszenia przepisu art. 99 ust. 3 b Prawa farmaceutycznego. Zostały pominięte ograniczenia geograficzne i demograficzne wynikające z tego przepisu przy wydawaniu zezwolenia dla wnioskodawcy.

WIF przesyłając odwołanie prokuratora do GIF, zgodził się z odwołaniem za wyjątkiem zarzutu naruszenia art. 99 ust. 3 b Prawa farmaceutycznego. Wskazał, że wniosek o otwarcie apteki w formie papierowej wpłynął w styczniu 2017 roku, czyli przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, w którym zawarto tenże przepis (czytaj również: Taki wniosek o zezwolenie na aptekę to oszustwo?). Jak twierdzi WIF, prokuratora nie poinformowano o podjęciu postępowania z winy pracownika i to trzy razy: przy podjęciu postępowania, przy wydaniu decyzji o zezwoleniu na prowadzenie apteki oraz przy braku uzasadnienia decyzji o wydaniu zezwolenia.

REKLAMA

Jak twierdzi K. Szulc: „Zwracam uwagę, że w ogóle pomija się fakt, iż pozwolenia udzielono podmiotowi, który po 25 czerwca 2017 r. nie powinien otrzymać zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej bez względu na to, czy zachowano przepisy art. 99 ust. 3 b w brzmieniu po tej dacie. GIF przyjął odwołanie prokuratora i stwierdził, że zostało złożone w terminie. We wrześniu 2018 roku, po analizie materiału dowodowego, GIF zawiadomił strony o zamiarze zakończenia postępowania odwoławczego”.

Wniosek o zezwolenie jeszcze przed „AdA”

W trakcie trwania postępowania Okręgowa Izba Aptekarska skierowała w lutym 2019 roku do GIF wniosek o dopuszczenie do postępowania w tej sprawie. W maju GIF dopuścił OIA do postępowania. Wtedy także zawiadomił wszystkich uczestników postępowania o zamiarze zakończenia postępowania i pouczył o możliwości zajęcia stanowiska w sprawie. Wnioskodawca i OIA wnieśli swoje stanowiska (czytaj również: Tymczasowa ochrona dla apteki, która straciła zezwolenie?).

Wnioskodawca nie zgodził się z zarzutami prokuratora. Uznał je za pozbawione podstaw prawnych i faktycznych oraz podnosił, że wniosek o wydanie zezwolenia w formie papierowej został złożony w styczniu 2017 roku, czyli przed wejściem w życie ograniczeń wynikających ze zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne, które obowiązują od 25 czerwca 2017 r. OIA wniosła o całkowite wyeliminowanie skarżonej decyzji o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki z obrotu prawnego.

WIF musi ponownie wydać decyzję

GIF wydał decyzję w tej sprawie w październiku 2019 roku. Uznał, że: „odwołanie prokuratora zostało oparte na istotnych przesłankach prawnych, a co za tym idzie w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki do uchylenia decyzji organu I Instancji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez ten organ”.

W dalszej części uzasadnienia organ stwierdził, że nie ma możliwości zweryfikowania stanowiska WIF odnośnie okoliczności, z jaką datą miało miejsce wszczęcie postępowania o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, która to okoliczność ma przesądzające znaczenie w kontekście prawidłowego dokonania subsumcji stanu faktycznego ustalonego w niniejszej sprawie do właściwych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie dla dokonywanych rozstrzygnięć, gdyż z dniem 25 czerwca 2017 r. ustawodawca wprowadził fundamentalne zmiany w zakresie warunków podmiotowych i przedmiotowych, od których spełnienia uzależnił możliwość udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w związku z wejściem w życie przepisów o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1015).

„Już bowiem pobieżna analiza zgłoszonego wniosku z 16 stycznia 2017 r. wskazuje, że strona:

– nie wskazała pełnego adresu prowadzenia działalności, albowiem ograniczono się do wskazania jedynie nazwy ulicy („…”) bez wskazania numeru administracyjnego, co stanowiło wymóg przewidziany przez ustawodawcę w art. 100 ust. 1 pkt 3 u.p.f.; z kolei w załączonej do wniosku kopii umowy najmu wskazano jedynie nr działki ewidencyjnej gruntu i numeru księgi wieczystej (gruntowej), albowiem w momencie złożenia wniosku na nieruchomości tej nie był posadowiony budynek w ramach, którego mógłby zostać wydzielony lokal użytkowy, gdyż po prostu nie istniały one fizycznie;

– nie wskazała daty podjęcia działalności apteki ogólnodostępnej objętej zakresem wniosku”.

Zatem jak uznał GIF, z uwagi na te braki postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie zostało wszczęte. Brak wszczęcia powoduje, że wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania było bezpodstawne, tym samym stwierdzenie jego nieważności wydaje się być konieczne. Decyzja GIF oznacza, że decyzja WIF o zezwoleniu na prowadzenie apteki nie jest prawomocna, a wydaną nową decyzję WIF będzie mogła oprócz prokuratora skarżyć też OIA.

Źródło: IK/katowice.oia.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

GIF sprzeciwia się wywozowi ponad 9 tys. opakowań leku Fraxodi GIF sprzeciwia się wywozowi ponad 9 tys. opakowań leku Fraxodi

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał trzy decyzje sprzeciwiające się wywozowi przez firmę Aspen pro...

„Apteka dla Aptekarza ma już 2 lata. Farmaceuci podsumowują… „Apteka dla Aptekarza ma już 2 lata. Farmaceuci podsumowują…

Swobodny dostęp do aptek i usług farmaceutycznych dla pacjentów, placówki powstające tam, gdzie fakt...

Apteka dla aptekarza Apteka dla aptekarza

Nowelizacja prawa farmaceutycznego weszła w życie już ponad dwa lata temu. Miała być ona ukłonem w s...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz