REKLAMA
pt. 5 sierpnia 2022, 09:44

GIF stanął po stronie przedsiębiorcy. Izba aptekarska złożyła skargę i przegrała w WSA…

Kilka dni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie dotyczące „Apteki dla Aptekarza”. W ocenie ZPA PharmaNET – organizacji reprezentującej duże sieci apteczne – to kolejne ważne orzeczenie, na które czekali przedsiębiorcy.

Rozporządzenie doprecyzowuje kwestie dotyczące warunków prowadzenia apteki (fot. Shutterstock)
Na korzystną dla przedsiębiorcy i zgodną z prawem decyzję GIF skargę złożyła jedna z okręgowych izb aptekarskich (Fot. Shutterstock)

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET informuje, że 2 sierpnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił kolejny wyrok w sprawie dotyczącej zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, w którym w zupełnie nowym kontekście pochylił się nad przepisami tzw. „Apteki dla Aptekarza”. W zaskarżonej do sądu decyzji Główny Inspektor Farmaceutyczny podtrzymał w mocy decyzję wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego umarzającą postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń aptecznych. Organy uznały, że nie mają podstaw do cofnięcia zezwoleń wydanych przed wejściem w życie ADA, pomimo tego, że spółka prowadząca apteki została przejęta po wejściu w życie ustawy (czytaj również: Ważny wyrok NSA w sprawie „apteki dla aptekarza”).

– Na korzystną dla przedsiębiorcy i zgodną z prawem decyzję GIF skargę złożyła jedna z okręgowych izb aptekarskich („Izba”), a na późniejszym etapie do postępowania dołączyła Naczelna Izba Aptekarska. W postępowaniu przed WSA oraz w postępowaniu administracyjnym uczestniczył również Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET i prokurator, zajmując stanowisko podobne do stanowiska przedsiębiorcy oraz organów, podkreślając brak podstaw do cofnięcia zezwoleń – informuje ZPA PharmaNET.

WSA oddalił skargę Izby i uznał, że przejęcie spółki prowadzącej apteki na podstawie zezwoleń wydanych przed 25 czerwca 2017 r. (czyli przed wejściem w życie ADA) nie stanowi podstawy do cofnięcia zezwolenia, słusznie zatem organy umorzyły postępowanie jako bezprzedmiotowe (czytaj również: Prawnicy o przełomowych wyrokach w sprawie „apteki dla aptekarza”).

– Prezentując ustne uzasadnienie wyroku sąd odwołał się do bogatego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego („NSA”) dotyczącego zezwoleń aptecznych, w szczególności do licznych wyroków, które zapadły w ciągu ostatnich dwóch lat przy współudziale ZPA PharmaNET – wskazuje organizacja.

Stare zezwolenia na starych zasadach

WSA odwołując się do wyroków z 24 lutego 2022 r. (sygn. akt II GSK 477/20 i II GSK 384/20) potwierdził, że z przepisów intertemporalnych ADA: „nie wynika również, aby do starych zezwoleń należało, i ewentualnie w jakim zakresie stosować nowe przepisy”. Zwrócił też uwagę, że wskutek obowiązywania tych przepisów „nowe wymogi wynikające z artykułu 99, ustęp 3a i ustęp 4 ustawy nie znajdują zastosowania do tak zwanych starych zezwoleń, także wówczas, gdy postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia wszczęte zostało po wejściu w życie ustawy nowelizującej.” (czytaj również: Ważna decyzja GIF w sprawie dotyczącej „apteki dla aptekarza”).

– Odnosząc się zaś do tzw. domniemania stosowania nowego prawa WSA, za Trybunałem Konstytucyjnym („TK”) uznał, że jest to znaczne uproszczenie, a niejednokrotnie można mówić wręcz o odwróceniu tego domniemania – wskazuje ZPA PharmaNET.

W ocenie organizacji, WSA podzielił również utrwalony w orzecznictwie TK oraz NSA pogląd o konieczności ścisłej wykładni przepisów kompetencyjnych, do których zaliczył art. 99 ust. 3a oraz ust. 4 Prawa farmaceutycznego („PF”). Powołał się w szczególności na wyroki NSA z 4 lutego 2020 r. (sygn. akt: II GSK 3025/17, II GSK 3026/17 oraz II GSK 3027/17). Stwierdził, że „interpretacja tych przepisów, że można je stosować w innym postępowaniu, poza postępowaniem o udzielenie zezwolenia jest niedopuszczalna, bo naruszałaby konstytucyjną zasadę legalizmu.” Dodał też, że „[k]ompetencji władzy publicznej nie można domniemywać, ani też interpretować rozszerzająco, a podstawowe znaczenie przy określaniu zakresu kompetencji ma wykładnia językowa przepisu kompetencyjnego.”

Nowe zezwolenie i zmiana zezwolenia

Sąd orzekający zwrócił też uwagę na fundamentalne rozróżnienie pomiędzy warunkami otrzymania nowego zezwolenia (takimi jak np. te wynikające z art. 99 ust. 3, 3a czy 4 PF) a warunkami wymaganymi do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu (o których mowa w art. 37ap ust.1 pkt 2 PF). Wprost zgodził się w tym zakresie z poglądem NSA wyrażonym w wyroku z 20 kwietnia 2022 r. (sygn. akt II GSK 2738/21), zgodnie z którym art. 37ap ust. 1 pkt 2 PF uprawnia organy do cofnięcia zezwolenia, gdy naruszone zostaną warunki tego drugiego rodzaju, ale nie gdy podmiot przestanie spełniać kryteria otrzymania nowego zezwolenia.

– Wprawdzie orzeczenie NSA bezpośrednio dotyczyło progu 1% wynikającego z art. 99 ust. 3 PF, ale WSA trafnie zauważył, że „rozważania Naczelnego Sądu dotyczące zastosowania artykułu 37ap, ustęp 1, podpunkt 2 w związku z artykułem 99, ustęp 3 ustawy prawa farmaceutycznego, należy odnieść do przepisów artykułu 99 ustęp 3a i ustęp 4 ustawy, na które powołuje się Skarżąca w rozpoznawanej sprawie, a które również regulują przesłanki wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, nie zaś przesłanki upoważniające organy do cofania takich zezwoleń.” – ocenia ZPA PharmaNET.

Organizacja podkreśla, że w konsekwencji WSA stwierdził kategorycznie: „przesłanką cofnięcia zezwolenia na podstawie artykułu 37 ap, ustęp 1, podpunkt 2 nie może być okoliczność przekroczenia ograniczeń w koncentracji, o której mowa jest w artykule 99, ustęp 3a, czy też niespełnienie kryterium podmiotowego określonego w artykule 99, ustęp 4 ustawy.”

– W ocenie ZPA PharmaNET wykładnia przyjęta przez WSA w omawianym wyroku nie tylko jest prawidłowa, ale wprost wynika z dotychczasowego orzecznictwa NSA dotyczącego progu 1%, art. 37ap PF oraz samej nowelizacji ADA. Niemniej jednak, wyrok ten jest pierwszym orzeczeniem, w którym sąd administracyjny stwierdza wprost, że art. 37ap nie daje organom kompetencji do cofnięcia zezwolenia, gdy podmiot, któremu przysługują zezwolenia wydane przed wejściem w życie ADA nie spełnia kryteriów wprowadzonych przez ADA – wskazuje organizacja.

Sygn. akt WSA: V SA/Wa 703/22

Źródło: ŁW/ZPA PharmaNET

Redakcja mgr.farm

Czy podróże mogą być przyczyną wzdęć? A i owszem!

5 czerwca 202309:22

Właśnie w tej sprawie pojawił się w naszej aptece Pan Łukasz, który jutro wylatuje wraz z żoną na wycieczkę do Rzymu. Pan Łukasz co roku udaje się do Włoch, a jako osoba młoda i mocno aktywna lubi wraz z małżonką dużo zwiedzać, a przy tym próbować nowych potraw. Nauczony jednak poprzednimi doświadczeniami chce zawczasu wyposażyć się w preparat, który pomoże mu
w przypadku pojawienia się wzdęć. Kuchnia włoska z zasady bogata jest w węglowodany, które
u pacjenta i jego żony wywołują dyskomfort i uczucie pełności w brzuchu. Sam lot też nie pozostaje bez wpływu na stan ich przewodu pokarmowego. Pan Łukasz prosi zatem o produkt, który pozwoli na szybką ulgę od wzdęć, aby wraz z żoną mógł cieszyć się urlopem i wakacjami, a wizyty w restauracjach były przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem.
Co w takiej sytuacji można polecić Panu Łukaszowi?

OPIS DOLEGLIWOŚCI I ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY

Problem, z jakim mierzy się Pan Łukasz to nic innego jak wzdęcia, które wbrew pozorom dotykają sporą część społeczeństwa [2]. Pomimo faktu, że obecność gazów w przewodzie pokarmowym jest fizjologiczna, to ich nadmiar lub utrudnione usuwanie może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, tj. wzdęć [2].  Tzw. gazy jelitowe powstają na drodze procesów trawiennych, głównie
w wyniku fermentacji bakteryjnej przez obecną w przewodzie pokarmowym mikroflorę jelitową [2].
W normalnych warunkach gazy jelitowe są w zdecydowanej większości eliminowane (poprzez odbyt, odbijanie lub inne alternatywne szlaki wykorzystujące mikroflorę jelitową) [2,3]. 

W sprzyjających temu warunkach ilość wytwarzanych gazów jelitowych może jednak przewyższać procesy ich eliminacji. Mówimy wówczas o tzw. wzdęciach, które pacjenci odczuwają jako uczucie pełności, rozdęcie i ogólny dyskomfort w obrębie brzucha [2,4]. Do sprzyjających warunków zaliczyć należy przede wszystkim niewłaściwą i nieregularną dietę [5]. Warto jednak wiedzieć, że wzdęcia mogą być też wynikiem zmiany diety, np. wynikającej z podróży [1]. Taka zmiana przyjmowanego pokarmu może negatywnie wpływać na procesy trawienia, czego efektem będą uciążliwe wzdęcia. Wśród składników pożywienia, które zdecydowanie sprzyjają wzdęciom są m.in. węglowodany, których nadmiar może w jelitach ulegać fermentacji i powodować nadprodukcję gazów jelitowych [1]. Biorąc pod uwagę wspomniane podróże warto też wiedzieć, że już sam lot samolotem może sprzyjać powstawaniu wzdęć, co ma związek ze spadkiem ciśnienia podczas lotu [6]. Organizm reaguje na tę sytuację m.in. nadmierną produkcją gazów jelitowych, co pacjenci odczuwają jako wzdęcia.

MÓWISZ WZDĘCIA – MYŚLISZ SYMETYKON

Pomimo tego, że wzdęcia nie są schorzeniem zagrażającym życiu i zdrowiu, to potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i radykalnie obniżyć komfort codziennego funkcjonowania. W kontekście problemów z przewodem pokarmowym wynikających z podróży pacjenci nierzadko sięgają po preparaty probiotyczne. Warto jednak podkreślić, że probiotyki posiadają udokumentowane działanie
w przypadku biegunki podróżnych, biegunki po antybiotykoterapii, czy też wspomagająco
w zaparciach [7]. W redukcji wzdęć i związanych z nimi objawów, probiotyki posiadają dowody naukowe ograniczone do pojedynczych, konkretnych szczepów – i to w ramach terapii IBS [1].

Sprawdzoną substancją, działającą bezpośrednio na przyczynę dolegliwości (czyli na pęcherzyki gazów jelitowych) jest symetykon [2,8]. Symetykon poprawia komfort pacjentów poprzez ułatwienie eliminacji gazów jelitowych – związek ten zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza w obrębie jelit, a to z kolei pozwala je efektywniej usuwać z organizmu [8].
Symetykon posiada długą historię stosowania (po raz pierwszy w terapii wzdęć został użyty w 1952 roku) [8]. Jako substancja działająca tylko w obrębie jelit odznacza się dobrym profilem bezpieczeństwa, a obecne w literaturze badania potwierdzają zasadność jego stosowania
w niwelowaniu wzdęć, a także w przygotowaniu do badań obrazowych [8,9].

REKOMENDACJA DLA PANA ŁUKASZA

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z przypadkiem pacjenta, który w wyniku podróży
i zmiany stosowanej diety musiał zmierzyć się z problemem wzdęć. Tego typu przypadłość nie jest niczym nadzwyczajnym w całym przekroju populacji. Dlatego też warto mieć świadomość jak efektywnie pomagać takim pacjentom.
Rekomendacją dla Pana Łukasza może być preparat Ulgix Wzdęcia Max. Produkt ten zawiera symetykon, substancję dobrze znaną i sprawdzoną w zwalczaniu uciążliwych wzdęć.[10]

Tym co wyróżnia go na tle innych preparatów jest dawka substancji aktywnej. W 1 kapsułce preparatu Ulgix Wzdęcia Max znajduje się aż 240mg symetykonu, co jest znacznie większą ilością niż w innych produktach [10]. Pacjenci zatem mają możliwość przyjęcia mniejszej liczby kapsułek, a dla większości
z nich (zwłaszcza dla osób starszych) taka możliwość jest niezwykle ważna.

Ulgix Wzdęcia Max pozwala na szybką i maksymalną ulgę od wzdęć i doskonale sprawdza się
w przypadkach nadmiernego gromadzenia się gazów w żołądku i jelitach [10]. Dlatego też dla pacjentów, u których pojawi się uczucie pełności, silne wzdęcia czy też odbijanie Ulgix Wzdęcia Max to trafiony produkt, pozwalający na maksymalnie szybką ulgę.[11]

Literatura:

 1. Anna Jackowska, Aleksy Łukaszyk, Wzdęcia – mity i fakty, Przegląd Gastroenterologiczny 2008;3(5): 243-246
 2. Paulina Gulbicka, Marian Grzymisławski, Wzdęcia brzucha – najczęstsze przyczyny i postępowanie, Piel. Zdr. Publ. 2016,6,1,69-76
 3. Marta Słomka, Ewa Małecka -Panas, Wzdęcia i odbijania, Pediatr Med. Rodz 2011,7(1), 30-34
 4. Piotr Eder, Kamila Stawczyk-Eder, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak, Krzysztof Linke, Wzdęcie – ważny i powszechny problem kliniczny w codzienne praktyce lekarskiej, Prz Gastroenterol 2012;7(4): 197-202
 5. Anna Zielińska, Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, Piel. Zdr. Publ. 2014,4,3,227-237
 6. Hans C. Pommergaard, et.al., Flatulence on airplanes: just let it go, NZMJ 15 February 2013, Vol 126, No 1369
 7. Hanna Szajewska, Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 1, 16-23
 8. Konrad Lewandowski, Magdalena Kaniewska, Agnieszka Świątek, Grażyna Rydzewska, Symetykon – możliwe zastosowania w praktyce klinicznej i samoleczeniu, Lekarz POZ 3/2021
 9. Remy Meier, Michael Steuerwald, Review of the therapeutic use of simethicone in gastroenterology, Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007;19(7/8):380-387
 10. https://ulgix.pl/ulgix-wzdecia-max/?gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolm3xvxQ27wzoBm-4A9E-AYUP-E0euqxEW8PT0q_0yOpbiUOsItvakBoCSbgQAvD_BwE
 11. https://www.nhs.uk/medicines/simeticone/about-simeticone/

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]