REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Janusz Cieszyński: kary dla aptek powinny pozostać na dotychczasowym poziomie

pt. 23 sierpnia 2019, 12:25

W rozmowie z serwisem MGR.FARM wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekonuje, że celem NFZ nie jest karanie farmaceutów za jedną błędną cyferkę w numerze PESEL. Wprowadzane w przepisach zmiany mają pozwolić na efektywniejsze przeprowadzanie kontroli i wykorzystanie zasobów NFZ. Wiceminister odniósł się również do obecnego stanu prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.

"Tę sprawę trzeba rozwiązać systemowo. Pojawiła się już propozycja rozporządzenia, które szczegółowo określi zasady przetwarzania danych" (Fot. MZ)
"Naszym celem nie jest karanie farmaceutów za jedną błędną cyferkę w numerze PESEL, a takie obawy rzeczywiście się pojawiają" - zapewnia wiceminister Janusz Cieszyński (fot. MZ)

Redakcja MGR.FARM: W ostatnich dniach dużo emocji wśród farmaceutów wywołał projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Pojawiła się tam propozycja trzykrotnego podniesienia wysokości kar umownych dla aptek nakładanych przez NFZ – z 200 zł do 600 zł – m.in. za nie informowanie o tańszych zamiennikach. Wiemy, że kilka dni wcześniej uwagi do tego projektu złożyła do Ministerstwa Zdrowia też Naczelna Izba Aptekarska. Czy uwagi te wywarły jakieś wrażenie na ministerstwie i będą zmiany w tym zakresie?

Janusz Cieszyński: Uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej idą w tym samym kierunku co moje dyskusje z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Adamem Niedzielskim. Można powiedzieć, że równolegle mieliśmy ten sam pomysł. W trakcie dyskusji doszliśmy do wniosku, że wspomniane kary powinny pozostać na dotychczasowym poziomie. Warto zresztą wspomnieć, że nawet w uzasadnieniu do tego rozporządzenia nie znalazła się żadna przesłanka, by dokonać aż tak radykalnego podniesienia kar. Oczywiście ten kierunek można próbować uzasadnić, gdyż  mówimy tutaj między innymi o kwestii proponowania tańszych zamienników, co jest niezwykle istotne dla pacjentów. Jednak temu, aby pewne rzeczy doprecyzować i przygotować ostateczną treść aktu prawnego służą konsultacje. Przepisy powinny mieć taką formę, która będzie akceptowalna dla wszystkich stron.

Dodatkowo, chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, podnoszenie tych kar w tym momencie nie jest najlepszym pomysłem choćby ze względu na to, że  kiedy pojawiły się doniesienia medialne o brakach leków, to właśnie farmaceuci najmocniej wsparli pacjentów, m.in. proponując zamienniki. W moim odczuciu nie na miejscu byłoby, gdybyśmy – otrzymawszy wsparcie w takiej sytuacji – teraz zachowywali się nie po partnersku i zaproponowali kary w wysokości nieproporcjonalnej do wagi przewinienia.

REKLAMA

Po drugie, należy pamiętać o zapisach tzw. ustawy kontrolerskiej, która niedawno została uchwalona i wprowadziła tzw. próg bagatelności. Jest to kwota, poniżej której NFZ nie będzie dochodzić należności. Wysokość tego progu to jednorazowo 500 zł lub w ujęciu rocznym 2000 zł. Innymi słowy, z mocy ustawy Fundusz nie będzie dochodził należności w przypadku tych najniższych kar, gdyż nie ma to ekonomicznego uzasadnienia. Z analiz, które przeprowadziliśmy, wynikało, że kary do 500 zł to 10 proc. wpływów, podczas gdy stanowiły one połowę wszystkich przeprowadzanych kontroli. Dlatego, w celu racjonalizacji wysiłków Funduszu, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu tego progu bagatelności.

REKLAMA

Innymi słowy aptekarze nie muszą się martwić o kary za nieprawidłowo przesłany PESEL pacjenta?

Naszym celem nie jest karanie farmaceutów za jedną błędną cyferkę w numerze PESEL, a takie obawy rzeczywiście się pojawiają. Chcemy przede wszystkim wprowadzić skuteczne narzędzia, które ułatwią kontrolerom realizowanie zadań. Chodzi o to, by skutki kontroli były jak najbardziej proporcjonalne w stosunku do środków zaangażowanych w ich przeprowadzenie. Zatem nie chodzi tutaj o kontrole skupione na nieistotnych uchybieniach formalnych, tylko prawdziwych, realnych nadużyciach. Takich jak te niedawno ujawnione, gdzie kwoty wyłudzeń z NFZ sięgały milionów. Przeciwko temu są skierowane nasze działania.

Zatem aptekarze mogą liczyć, że ta propozycja podniesienia kary umownej z dotychczasowych 200 zł do 600 zł zostanie odrzucona?

Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest głównym wykonawcą tych zapisów, złożył takie uwagi. Teraz trwa proces konsultacji i na pewno jeszcze przed podpisem ministra zaprezentujemy całą treść rozporządzenia. Zmiana wspomnianego zapisu jest niemal pewna.

W projekcie rozporządzenia znalazł się też inny zapis odnoszący się do kar, który zaniepokoił farmaceutów. Chodzi o dodanie kolejnego rodzaju naruszeń, za które NFZ będzie mógł nałożyć karę do 2 proc. refundacji. Chodzi o realizację recepty niezgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, ustawy o świadczeniach czy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. To właśnie w tym kontekście pojawiła się obawa farmaceutów o karanie za np. nieprawidłowy numer PESEL. Czy ten zapis też był przedmiotem dyskusji między NFZ a Ministerstwem?

Przepisy są ustalane po to, aby ich przestrzegać. Od każdego obywatela, przedsiębiorcy czy przedstawiciela zawodu medycznego oczekujemy, że będzie przestrzegał prawa. Jednocześnie – jak Pan wskazał – te kary, o których tutaj mowa, mają określony tylko górny limit. Takie rozwiązanie służy temu, aby ustalać  ich wysokość stosownie do wagi naruszeń. Tworzenie w takich zapisach bardziej szczegółowych wyliczeń i wskazywanie wyjątków może doprowadzić do takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku nielegalnego wywozu leków. Okazało się, że ściśle określony katalog kar prowadził do tego, że zawodowi oszuści potrafili te przepisy obchodzić, by odnieść z tego korzyści. I temu służyła zmiana Prawa Farmaceutycznego, która uzyskała jednoznaczne poparcie m.in. ze strony samorządu farmaceutów.

Jeszcze raz podkreślę, że nie jest naszą intencją nakładanie kar za przewinienia, które w żaden sposób nie wpływają na nieefektywne wykorzystywanie środków publicznych czy też na dostęp pacjentów do farmakoterapii. Jestem przekonany, że praktyka funkcjonowania Funduszu – bez względu na to jaki będzie ostateczny kształt tych zapisów – nie będzie obejmowała nakładania kar za błahe przewinienia. A ustawową gwarancją, że tak nie będzie jest wspomniany zapis w ustawie kontrolerskiej, która wprowadza próg bagatelności. Nie wykluczam, że po zapoznaniu się z uwagami niektóre zapisy zostaną doprecyzowane

REKLAMA

Ponadto trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie nakładał kary za drobne uchybienia, ponieważ nie jest to w interesie Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zamierzamy zatrudniać setek kontrolerów. Chcemy wykorzystać te zasoby, którymi dysponujemy do tego, aby skupić się na problemach najbardziej zagrażających pacjentom i finansom publicznym.

Na sam koniec nie możemy nie zapytać o to na jakim etapie prac znajduje się obecnie projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Kilka dni temu zakończyły się konsultacje publiczne projektu. Co teraz się z nim dzieje?

Do projektu spłynęło bardzo wiele uwag. Naturalny tok prac jest taki, że wszystkie te uwagi musimy przeanalizować, przygotować na nie odpowiedzi. Następnie jest możliwość zorganizowania konferencji uzgodnieniowej. W jej trakcie strony, które przedstawiały wykluczające się uwagi, będą mogły raz jeszcze przedyskutować swoje stanowisko, a my na tej podstawie będziemy mogli się do nich odnieść i wypracować kompromisowe rozwiązanie. To umożliwi kompleksowe przygotowanie projektu i przekazanie go pod obrady Rady Ministrów.

Czy jest szansa by jeszcze w tej kadencji Sejmu ustawa trafiła pod jego obrady?

W momencie, gdy ustawa jest przyjęta przez Radę Ministrów, w zasadzie może natychmiast trafić do Sejmu. Jeżeli chodzi o prace sejmowe, to decyduje o nich Marszałek Sejmu, który odpowiada za porządek obrad. Ministerstwo już w tej kadencji wielokrotnie dowiodło, że jesteśmy skuteczni we wdrażaniu nowych przepisów i wiele z naszych deklaracji składanych środowisku farmaceutów zostało zrealizowanych.


Warto przeczytać:

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

14 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Dzień Dobry. Mam pytanie do Pana WICEministra zdrowia .KIEDY W KOŃCU WSZYSCY NIEKOMPETENTNI URZĘDNICY ODCZEPIA SIĘ OD APTEKARZY.Przecież są inne zawody które można zniszczyć o tak dla zabawy.
Mam wrażenie, że się nami zajmują tylko, jak szukają dziury w całym:(
Albo jak szukają kozła ofiarnego lub pieniędzy..
albo jeleni do wciśnięcia jakiejś nowej procedury
Tak jak a przypadku beznadziejnych DRR kiedy to w przypadku paradoksalnych pomyłek musimy odmawiać wydania pacjentowi nawet stuprocentowego leku
W naszym zawodzie jak w karuzeli. Zmiana zmianę pogania. W tym tygodniu tak, a w następnym już inaczej. Niech się pdczepią i dadzą żyć! Niech innych zawodów tak się czepiają jak nas, albo niech najlepiej zaczną od swojego koryta!
Do tej pory zwrot refundacji i kara umowna dotyczyła realizacj przez aptekę recepty z błędem lekarza, błędnym przekazaniem daty wystawienia rp, regonu czy nr PESEL. Wg tego, co mówi Pan Minister są to błahe pomyłki a w kontroli chodzi o walkę z mafią lekową. Czyli uczciwe apteki mogą się nie obawiać kontroli? Przeszłam już kilka kontroli NFZ i ciężko mi w to uwierzyć, bo niestety kary dotyczyły właśnie błahostek, nawet nie merytorycznych błędów farmaceuty.
Tak Droga Koleżanko.A najbardziej podoba mi się zapis ZA BRAK PRĄDU W APTECE ODPOWIADA KIEROWNIK.Od kogo ma być kara od NFZ Nadzoru czy komisji etyki farmaceutycznej czyli izbowych troli.
To ja od razu przekaże rachunek do zakładu energetycznego..
Znakeim tego każdy kierownik powinien mieć na stanie agregat prądotwórczy...
Próg bagatelności 500 pln a kara za błędny PESEL 600 pln ? :-( Przynajmniej wiadomo skąd się wzięła ta kwota ? W każdym razie 2 błędne PESEL przekraczają ten próg z nawiązką ?
Ludzki Pan. Mógł zabić a tylko nogi połamał.
Umowa z NFZ jest umową jednostronną, bez negocjacji narzucona przez NFZ. Wybór był albo podpisujesz albo zamykasz.