REKLAMA
pt. 23 sierpnia 2019, 12:25

Janusz Cieszyński: kary dla aptek powinny pozostać na dotychczasowym poziomie

W rozmowie z serwisem MGR.FARM wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekonuje, że celem NFZ nie jest karanie farmaceutów za jedną błędną cyferkę w numerze PESEL. Wprowadzane w przepisach zmiany mają pozwolić na efektywniejsze przeprowadzanie kontroli i wykorzystanie zasobów NFZ. Wiceminister odniósł się również do obecnego stanu prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.

"Tę sprawę trzeba rozwiązać systemowo. Pojawiła się już propozycja rozporządzenia, które szczegółowo określi zasady przetwarzania danych" (Fot. MZ)
"Naszym celem nie jest karanie farmaceutów za jedną błędną cyferkę w numerze PESEL, a takie obawy rzeczywiście się pojawiają" - zapewnia wiceminister Janusz Cieszyński (fot. MZ)

Redakcja MGR.FARM: W ostatnich dniach dużo emocji wśród farmaceutów wywołał projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Pojawiła się tam propozycja trzykrotnego podniesienia wysokości kar umownych dla aptek nakładanych przez NFZ – z 200 zł do 600 zł – m.in. za nie informowanie o tańszych zamiennikach. Wiemy, że kilka dni wcześniej uwagi do tego projektu złożyła do Ministerstwa Zdrowia też Naczelna Izba Aptekarska. Czy uwagi te wywarły jakieś wrażenie na ministerstwie i będą zmiany w tym zakresie?

Janusz Cieszyński: Uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej idą w tym samym kierunku co moje dyskusje z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Adamem Niedzielskim. Można powiedzieć, że równolegle mieliśmy ten sam pomysł. W trakcie dyskusji doszliśmy do wniosku, że wspomniane kary powinny pozostać na dotychczasowym poziomie. Warto zresztą wspomnieć, że nawet w uzasadnieniu do tego rozporządzenia nie znalazła się żadna przesłanka, by dokonać aż tak radykalnego podniesienia kar. Oczywiście ten kierunek można próbować uzasadnić, gdyż  mówimy tutaj między innymi o kwestii proponowania tańszych zamienników, co jest niezwykle istotne dla pacjentów. Jednak temu, aby pewne rzeczy doprecyzować i przygotować ostateczną treść aktu prawnego służą konsultacje. Przepisy powinny mieć taką formę, która będzie akceptowalna dla wszystkich stron.

Dodatkowo, chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, podnoszenie tych kar w tym momencie nie jest najlepszym pomysłem choćby ze względu na to, że  kiedy pojawiły się doniesienia medialne o brakach leków, to właśnie farmaceuci najmocniej wsparli pacjentów, m.in. proponując zamienniki. W moim odczuciu nie na miejscu byłoby, gdybyśmy – otrzymawszy wsparcie w takiej sytuacji – teraz zachowywali się nie po partnersku i zaproponowali kary w wysokości nieproporcjonalnej do wagi przewinienia.

Po drugie, należy pamiętać o zapisach tzw. ustawy kontrolerskiej, która niedawno została uchwalona i wprowadziła tzw. próg bagatelności. Jest to kwota, poniżej której NFZ nie będzie dochodzić należności. Wysokość tego progu to jednorazowo 500 zł lub w ujęciu rocznym 2000 zł. Innymi słowy, z mocy ustawy Fundusz nie będzie dochodził należności w przypadku tych najniższych kar, gdyż nie ma to ekonomicznego uzasadnienia. Z analiz, które przeprowadziliśmy, wynikało, że kary do 500 zł to 10 proc. wpływów, podczas gdy stanowiły one połowę wszystkich przeprowadzanych kontroli. Dlatego, w celu racjonalizacji wysiłków Funduszu, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu tego progu bagatelności.

Innymi słowy aptekarze nie muszą się martwić o kary za nieprawidłowo przesłany PESEL pacjenta?

Naszym celem nie jest karanie farmaceutów za jedną błędną cyferkę w numerze PESEL, a takie obawy rzeczywiście się pojawiają. Chcemy przede wszystkim wprowadzić skuteczne narzędzia, które ułatwią kontrolerom realizowanie zadań. Chodzi o to, by skutki kontroli były jak najbardziej proporcjonalne w stosunku do środków zaangażowanych w ich przeprowadzenie. Zatem nie chodzi tutaj o kontrole skupione na nieistotnych uchybieniach formalnych, tylko prawdziwych, realnych nadużyciach. Takich jak te niedawno ujawnione, gdzie kwoty wyłudzeń z NFZ sięgały milionów. Przeciwko temu są skierowane nasze działania.

Zatem aptekarze mogą liczyć, że ta propozycja podniesienia kary umownej z dotychczasowych 200 zł do 600 zł zostanie odrzucona?

Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest głównym wykonawcą tych zapisów, złożył takie uwagi. Teraz trwa proces konsultacji i na pewno jeszcze przed podpisem ministra zaprezentujemy całą treść rozporządzenia. Zmiana wspomnianego zapisu jest niemal pewna.

W projekcie rozporządzenia znalazł się też inny zapis odnoszący się do kar, który zaniepokoił farmaceutów. Chodzi o dodanie kolejnego rodzaju naruszeń, za które NFZ będzie mógł nałożyć karę do 2 proc. refundacji. Chodzi o realizację recepty niezgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, ustawy o świadczeniach czy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. To właśnie w tym kontekście pojawiła się obawa farmaceutów o karanie za np. nieprawidłowy numer PESEL. Czy ten zapis też był przedmiotem dyskusji między NFZ a Ministerstwem?

Przepisy są ustalane po to, aby ich przestrzegać. Od każdego obywatela, przedsiębiorcy czy przedstawiciela zawodu medycznego oczekujemy, że będzie przestrzegał prawa. Jednocześnie – jak Pan wskazał – te kary, o których tutaj mowa, mają określony tylko górny limit. Takie rozwiązanie służy temu, aby ustalać  ich wysokość stosownie do wagi naruszeń. Tworzenie w takich zapisach bardziej szczegółowych wyliczeń i wskazywanie wyjątków może doprowadzić do takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku nielegalnego wywozu leków. Okazało się, że ściśle określony katalog kar prowadził do tego, że zawodowi oszuści potrafili te przepisy obchodzić, by odnieść z tego korzyści. I temu służyła zmiana Prawa Farmaceutycznego, która uzyskała jednoznaczne poparcie m.in. ze strony samorządu farmaceutów.

Jeszcze raz podkreślę, że nie jest naszą intencją nakładanie kar za przewinienia, które w żaden sposób nie wpływają na nieefektywne wykorzystywanie środków publicznych czy też na dostęp pacjentów do farmakoterapii. Jestem przekonany, że praktyka funkcjonowania Funduszu – bez względu na to jaki będzie ostateczny kształt tych zapisów – nie będzie obejmowała nakładania kar za błahe przewinienia. A ustawową gwarancją, że tak nie będzie jest wspomniany zapis w ustawie kontrolerskiej, która wprowadza próg bagatelności. Nie wykluczam, że po zapoznaniu się z uwagami niektóre zapisy zostaną doprecyzowane

Ponadto trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie nakładał kary za drobne uchybienia, ponieważ nie jest to w interesie Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zamierzamy zatrudniać setek kontrolerów. Chcemy wykorzystać te zasoby, którymi dysponujemy do tego, aby skupić się na problemach najbardziej zagrażających pacjentom i finansom publicznym.

Na sam koniec nie możemy nie zapytać o to na jakim etapie prac znajduje się obecnie projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Kilka dni temu zakończyły się konsultacje publiczne projektu. Co teraz się z nim dzieje?

Do projektu spłynęło bardzo wiele uwag. Naturalny tok prac jest taki, że wszystkie te uwagi musimy przeanalizować, przygotować na nie odpowiedzi. Następnie jest możliwość zorganizowania konferencji uzgodnieniowej. W jej trakcie strony, które przedstawiały wykluczające się uwagi, będą mogły raz jeszcze przedyskutować swoje stanowisko, a my na tej podstawie będziemy mogli się do nich odnieść i wypracować kompromisowe rozwiązanie. To umożliwi kompleksowe przygotowanie projektu i przekazanie go pod obrady Rady Ministrów.

Czy jest szansa by jeszcze w tej kadencji Sejmu ustawa trafiła pod jego obrady?

W momencie, gdy ustawa jest przyjęta przez Radę Ministrów, w zasadzie może natychmiast trafić do Sejmu. Jeżeli chodzi o prace sejmowe, to decyduje o nich Marszałek Sejmu, który odpowiada za porządek obrad. Ministerstwo już w tej kadencji wielokrotnie dowiodło, że jesteśmy skuteczni we wdrażaniu nowych przepisów i wiele z naszych deklaracji składanych środowisku farmaceutów zostało zrealizowanych.


Warto przeczytać:

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Redakcja mgr.farm

Czy podróże mogą być przyczyną wzdęć? A i owszem!

5 czerwca 202309:22

Właśnie w tej sprawie pojawił się w naszej aptece Pan Łukasz, który jutro wylatuje wraz z żoną na wycieczkę do Rzymu. Pan Łukasz co roku udaje się do Włoch, a jako osoba młoda i mocno aktywna lubi wraz z małżonką dużo zwiedzać, a przy tym próbować nowych potraw. Nauczony jednak poprzednimi doświadczeniami chce zawczasu wyposażyć się w preparat, który pomoże mu
w przypadku pojawienia się wzdęć. Kuchnia włoska z zasady bogata jest w węglowodany, które
u pacjenta i jego żony wywołują dyskomfort i uczucie pełności w brzuchu. Sam lot też nie pozostaje bez wpływu na stan ich przewodu pokarmowego. Pan Łukasz prosi zatem o produkt, który pozwoli na szybką ulgę od wzdęć, aby wraz z żoną mógł cieszyć się urlopem i wakacjami, a wizyty w restauracjach były przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem.
Co w takiej sytuacji można polecić Panu Łukaszowi?

OPIS DOLEGLIWOŚCI I ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY

Problem, z jakim mierzy się Pan Łukasz to nic innego jak wzdęcia, które wbrew pozorom dotykają sporą część społeczeństwa [2]. Pomimo faktu, że obecność gazów w przewodzie pokarmowym jest fizjologiczna, to ich nadmiar lub utrudnione usuwanie może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, tj. wzdęć [2].  Tzw. gazy jelitowe powstają na drodze procesów trawiennych, głównie
w wyniku fermentacji bakteryjnej przez obecną w przewodzie pokarmowym mikroflorę jelitową [2].
W normalnych warunkach gazy jelitowe są w zdecydowanej większości eliminowane (poprzez odbyt, odbijanie lub inne alternatywne szlaki wykorzystujące mikroflorę jelitową) [2,3]. 

W sprzyjających temu warunkach ilość wytwarzanych gazów jelitowych może jednak przewyższać procesy ich eliminacji. Mówimy wówczas o tzw. wzdęciach, które pacjenci odczuwają jako uczucie pełności, rozdęcie i ogólny dyskomfort w obrębie brzucha [2,4]. Do sprzyjających warunków zaliczyć należy przede wszystkim niewłaściwą i nieregularną dietę [5]. Warto jednak wiedzieć, że wzdęcia mogą być też wynikiem zmiany diety, np. wynikającej z podróży [1]. Taka zmiana przyjmowanego pokarmu może negatywnie wpływać na procesy trawienia, czego efektem będą uciążliwe wzdęcia. Wśród składników pożywienia, które zdecydowanie sprzyjają wzdęciom są m.in. węglowodany, których nadmiar może w jelitach ulegać fermentacji i powodować nadprodukcję gazów jelitowych [1]. Biorąc pod uwagę wspomniane podróże warto też wiedzieć, że już sam lot samolotem może sprzyjać powstawaniu wzdęć, co ma związek ze spadkiem ciśnienia podczas lotu [6]. Organizm reaguje na tę sytuację m.in. nadmierną produkcją gazów jelitowych, co pacjenci odczuwają jako wzdęcia.

MÓWISZ WZDĘCIA – MYŚLISZ SYMETYKON

Pomimo tego, że wzdęcia nie są schorzeniem zagrażającym życiu i zdrowiu, to potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i radykalnie obniżyć komfort codziennego funkcjonowania. W kontekście problemów z przewodem pokarmowym wynikających z podróży pacjenci nierzadko sięgają po preparaty probiotyczne. Warto jednak podkreślić, że probiotyki posiadają udokumentowane działanie
w przypadku biegunki podróżnych, biegunki po antybiotykoterapii, czy też wspomagająco
w zaparciach [7]. W redukcji wzdęć i związanych z nimi objawów, probiotyki posiadają dowody naukowe ograniczone do pojedynczych, konkretnych szczepów – i to w ramach terapii IBS [1].

Sprawdzoną substancją, działającą bezpośrednio na przyczynę dolegliwości (czyli na pęcherzyki gazów jelitowych) jest symetykon [2,8]. Symetykon poprawia komfort pacjentów poprzez ułatwienie eliminacji gazów jelitowych – związek ten zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza w obrębie jelit, a to z kolei pozwala je efektywniej usuwać z organizmu [8].
Symetykon posiada długą historię stosowania (po raz pierwszy w terapii wzdęć został użyty w 1952 roku) [8]. Jako substancja działająca tylko w obrębie jelit odznacza się dobrym profilem bezpieczeństwa, a obecne w literaturze badania potwierdzają zasadność jego stosowania
w niwelowaniu wzdęć, a także w przygotowaniu do badań obrazowych [8,9].

REKOMENDACJA DLA PANA ŁUKASZA

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z przypadkiem pacjenta, który w wyniku podróży
i zmiany stosowanej diety musiał zmierzyć się z problemem wzdęć. Tego typu przypadłość nie jest niczym nadzwyczajnym w całym przekroju populacji. Dlatego też warto mieć świadomość jak efektywnie pomagać takim pacjentom.
Rekomendacją dla Pana Łukasza może być preparat Ulgix Wzdęcia Max. Produkt ten zawiera symetykon, substancję dobrze znaną i sprawdzoną w zwalczaniu uciążliwych wzdęć.[10]

Tym co wyróżnia go na tle innych preparatów jest dawka substancji aktywnej. W 1 kapsułce preparatu Ulgix Wzdęcia Max znajduje się aż 240mg symetykonu, co jest znacznie większą ilością niż w innych produktach [10]. Pacjenci zatem mają możliwość przyjęcia mniejszej liczby kapsułek, a dla większości
z nich (zwłaszcza dla osób starszych) taka możliwość jest niezwykle ważna.

Ulgix Wzdęcia Max pozwala na szybką i maksymalną ulgę od wzdęć i doskonale sprawdza się
w przypadkach nadmiernego gromadzenia się gazów w żołądku i jelitach [10]. Dlatego też dla pacjentów, u których pojawi się uczucie pełności, silne wzdęcia czy też odbijanie Ulgix Wzdęcia Max to trafiony produkt, pozwalający na maksymalnie szybką ulgę.[11]

Literatura:

 1. Anna Jackowska, Aleksy Łukaszyk, Wzdęcia – mity i fakty, Przegląd Gastroenterologiczny 2008;3(5): 243-246
 2. Paulina Gulbicka, Marian Grzymisławski, Wzdęcia brzucha – najczęstsze przyczyny i postępowanie, Piel. Zdr. Publ. 2016,6,1,69-76
 3. Marta Słomka, Ewa Małecka -Panas, Wzdęcia i odbijania, Pediatr Med. Rodz 2011,7(1), 30-34
 4. Piotr Eder, Kamila Stawczyk-Eder, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak, Krzysztof Linke, Wzdęcie – ważny i powszechny problem kliniczny w codzienne praktyce lekarskiej, Prz Gastroenterol 2012;7(4): 197-202
 5. Anna Zielińska, Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, Piel. Zdr. Publ. 2014,4,3,227-237
 6. Hans C. Pommergaard, et.al., Flatulence on airplanes: just let it go, NZMJ 15 February 2013, Vol 126, No 1369
 7. Hanna Szajewska, Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 1, 16-23
 8. Konrad Lewandowski, Magdalena Kaniewska, Agnieszka Świątek, Grażyna Rydzewska, Symetykon – możliwe zastosowania w praktyce klinicznej i samoleczeniu, Lekarz POZ 3/2021
 9. Remy Meier, Michael Steuerwald, Review of the therapeutic use of simethicone in gastroenterology, Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007;19(7/8):380-387
 10. https://ulgix.pl/ulgix-wzdecia-max/?gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolm3xvxQ27wzoBm-4A9E-AYUP-E0euqxEW8PT0q_0yOpbiUOsItvakBoCSbgQAvD_BwE
 11. https://www.nhs.uk/medicines/simeticone/about-simeticone/

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

14 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Dzień Dobry. Mam pytanie do Pana WICEministra zdrowia .KIEDY W KOŃCU WSZYSCY NIEKOMPETENTNI URZĘDNICY ODCZEPIA SIĘ OD APTEKARZY.Przecież są inne zawody które można zniszczyć o tak dla zabawy.
Mam wrażenie, że się nami zajmują tylko, jak szukają dziury w całym:(
Albo jak szukają kozła ofiarnego lub pieniędzy..
albo jeleni do wciśnięcia jakiejś nowej procedury
Tak jak a przypadku beznadziejnych DRR kiedy to w przypadku paradoksalnych pomyłek musimy odmawiać wydania pacjentowi nawet stuprocentowego leku
W naszym zawodzie jak w karuzeli. Zmiana zmianę pogania. W tym tygodniu tak, a w następnym już inaczej. Niech się pdczepią i dadzą żyć! Niech innych zawodów tak się czepiają jak nas, albo niech najlepiej zaczną od swojego koryta!
Do tej pory zwrot refundacji i kara umowna dotyczyła realizacj przez aptekę recepty z błędem lekarza, błędnym przekazaniem daty wystawienia rp, regonu czy nr PESEL. Wg tego, co mówi Pan Minister są to błahe pomyłki a w kontroli chodzi o walkę z mafią lekową. Czyli uczciwe apteki mogą się nie obawiać kontroli? Przeszłam już kilka kontroli NFZ i ciężko mi w to uwierzyć, bo niestety kary dotyczyły właśnie błahostek, nawet nie merytorycznych błędów farmaceuty.
Tak Droga Koleżanko.A najbardziej podoba mi się zapis ZA BRAK PRĄDU W APTECE ODPOWIADA KIEROWNIK.Od kogo ma być kara od NFZ Nadzoru czy komisji etyki farmaceutycznej czyli izbowych troli.
To ja od razu przekaże rachunek do zakładu energetycznego..
Znakeim tego każdy kierownik powinien mieć na stanie agregat prądotwórczy...
Próg bagatelności 500 pln a kara za błędny PESEL 600 pln ? :-( Przynajmniej wiadomo skąd się wzięła ta kwota ? W każdym razie 2 błędne PESEL przekraczają ten próg z nawiązką ?
Ludzki Pan. Mógł zabić a tylko nogi połamał.
Umowa z NFZ jest umową jednostronną, bez negocjacji narzucona przez NFZ. Wybór był albo podpisujesz albo zamykasz.