REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Od 1 czerwca zmiany w kontrolach NFZ. A co z już rozpoczętymi?

4 czerwca 2019 08:30
nfz

Dokładnie 1 czerwca weszła w życie tzw. ustawa kontrolerska, która zmienia sposób przeprowadzania kontroli świadczeniodawców przez NFZ. Ustawa wprowadza m.in. „korpus kontrolerski”, skupiający tylko osoby z wyższym wykształceniem, które pozytywnie przejdą egzamin kwalifikacyjny. Do tej pory kontrolerzy nie byli objęci specjalnymi regulacjami…

Gdyby apteka, która dotychczas działa w śremskim szpitalu, zakończyła swoją działalność, konieczne byłoby wydanie nowego zezwolenia, a to w myśl nowych regulacji Prawa farmaceutycznego, nie mogło by mieć miejsca (fot. MGR.FARM).
NFZ informuje, że od tego momentu część korespondencji związana z prowadzoną kontrolą może pochodzić z nowej struktury (fot. MGR.FARM)

Z dniem 1 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz. U. poz. 399). W skrócie nazywana jest też „ustawą kontrolerską”. Skutkuje to zmianą organizacyjną w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ z dniem 1 czerwca 2019 r. stają się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ. W tej sytuacji rodzi się pytanie, co z postępowaniami kontrolnymi wszczętymi przed wejściem w życie ustawy (czytaj więcej: W NFZ powstanie „korpus kontrolerski”. Będą też zmiany w kontrolach aptek).

Otóż zgodnie z art. 9 ustawy do wszystkich postępowań kontrolnych prowadzonych, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy (a więc przed 1 czerwca 2019 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe.

REKLAMA

NFZ informuje, że od tego momentu część korespondencji związana z prowadzoną kontrolą może pochodzić z nowej struktury, tj. Terenowego Wydziału Kontroli. Nie oznacza to zmiany samych zasad prowadzenia kontroli wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 r.

REKLAMA

Co zmieniają nowe przepisy?

– Uprawnienia kontrolne Funduszu przeniesiono z poziomu dyrektora oddziału na poziom prezesa Funduszu. Pracownicy działów kontroli w oddziałach stali się pracownikami Departamentu Kontroli centrali. Powołano tzw. korpus kontrolerski, skupiający tylko osoby z wyższym wykształceniem, które pozytywnie przejdą egzamin kwalifikacyjny. Do tej pory kontrolerzy nie byli objęci specjalnymi regulacjami. Przysługiwać im będzie status funkcjonariuszy publicznych i związana z tym ochrona podczas wykonywania czynności służbowych – pisze Konrad Okurowski, w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM.

Wskazuje on, że unifikacja procesu kontroli wszystkich podmiotów, a także pracy samych urzędników, ma zagwarantować podniesienie standardów i wyeliminowanie potencjalnych patologii (czytaj więcej: Kontrole w aptekach na nowych zasadach).

W konsekwencji zmian organizacyjnych działu kontroli ulegnie skróceniu też pokontrolna ścieżka odwoławcza. Kontroler wyda wystąpienie pokontrolne najpóźniej po 14 dniach, a apteka będzie miała tyle samo czasu na złożenie zażalenia. Zażalenia i zastrzeżenia należy składać do prezesa Funduszu, za pośrednictwem kontrolującej aptekę komórki organizacyjnej. Decyzja prezesa, wydana także w terminie 14 dni, będzie, tak jak obecnie, ostateczna (czytaj więcej: Od 1 czerwca nowe zasady kontroli NFZ w aptekach. Co się zmienia?).

REKLAMA

Z kolei to, kiedy apteka zostanie zawiadomiona o zbliżającej się wizycie kontrolera, będzie zależeć od analizy spodziewanych skutków kontroli. W przypadku przewidywanych naruszeń powyżej 10 000 zł lub kontroli recept elektronicznych podmiot zostanie powiadamiony najpóźniej w dniu kontroli.

– Innymi słowy najpierw otrzymamy e-mail o wszczęciu kontroli, a później wystąpienie pokontrolne. W pozostałych przypadkach zawiadomienie będzie następowało z 7-dniowym wyprzedzeniem. Z kolei sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia oraz przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa czy zabezpieczenie dowodów jego popełnienia sprawiają, że kontrola może być przeprowadzona bez zawiadomienia – pisze Konrad Okurowski.

>> Więcej w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM <<

Źródło: ŁW/NFZ

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NFZ tłumaczy opóźnienia w przetwarzaniu zestawień refundacyjnych aptek NFZ tłumaczy opóźnienia w przetwarzaniu zestawień refundacyjnych aptek

W połowie lipca Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wysłała do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo,...

Apteki mają problem z zestawieniem refundacyjnym. NFZ wyjaśnia… Apteki mają problem z zestawieniem refundacyjnym. NFZ wyjaśnia…

Od dwóch dni farmaceuci sygnalizują w mediach społecznościowych problemy z wysyłką do NFZ zestawień ...

Apteki są zobowiązane do przekazania NFZ swojego adresu e-mail Apteki są zobowiązane do przekazania NFZ swojego adresu e-mail

Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przypominają świadczeniodawcom oraz aptekom o obo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz