REKLAMA
pon. 21 września 2020, 08:30

Ministerstwo odpowiada posłowi w sprawie karania aptek za unikanie dyżurów

Czy zasadne jest cofnięcie zezwolenia aptece, która odmawia dyżurowania? Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wyposażyć samorządy powiatowe w instrumenty pozwalające dyscyplinować apteki wyłamujące się z harmonogramu dyżurów? Odpowiedzi na te pytania otrzymał od resortu zdrowia poseł Jan Szopiński.

"Nowe prawo doprowadzi do stopniowego rozdrobnienia rynku." - uważa ekspert Konfederacji Lewiatan (fot. Shutterstock)
Ministerstwie Zdrowia od pewnego czasu rozważa się możliwość zmiany obowiązujących przepisów w zakresie dyżurów aptek (fot. Shutterstock)

Swoje pytania poseł Jan Szopiński wystosował w formie interpelacji pod koniec sierpnia. Zwracał w niej uwagę, że władze samorządowe zwracają problemy w realizacji przepisów dotyczących świadczenia nocnych i weekendowych dyżurów przez apteki. Przedsiębiorcy prowadzący apteki coraz częście ignorują uchwały rad powiatów, dotyczące dyżurów (czytaj więcej: Czy zasadne jest cofnięcie zezwolenia aptece, która odmawia dyżurowania?).

– Ustalenie rozkładu godzin pracy służy takiej organizacji systemu, by mieszkańcy powiatu mieli właściwie zorganizowaną opiekę farmaceutyczną, przy jak najmniejszych kosztach koniecznych do poniesienia przez firmy aptekarskie. Niestety, niektórzy przedsiębiorcy prowadzący apteki ogólnodostępne postanowili niezastosować się do postanowień ww. prawa miejscowego i odmówili prowadzenia działalności farmaceutycznej w porze nocnej oraz dni wolne od pracy, przez co uniemożliwili mieszkańcom powiatu korzystanie w tym czasie z usług aptekarskich – pisał poseł.

Ten przepis nie dotyczy nierespektowania dyżurów

Odpowiedzi na pytania Jana Szopińskiego udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. W pierwszej kolejności wskazał, że uchwała powiatu określająca harmonogram dyżurów, jako akt prawa miejscowego, stanowi źródło prawa powszechnie obowiązującego na terenie powiatu. Jest więc wiążąca dla wszystkich aptek wymienionych w uchwale. W związku tym, że rozkład pracy aptek określa rada powiatu, wydaje się być naturalnym, że również na poziomie powiatowym powinna odbywać się weryfikacja wykonania uchwały i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jej postanowień (czytaj również: Ministerstwo o finansowaniu dyżurów aptek: do godziny 24:00 płaci NFZ, później samorząd…).

– Ponadto wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m. in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Stanowi o tym przepis art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Należy przy tym mieć na uwadze, że przepis odnosi się do notorycznego niezaspokajania potrzeb ludności, nie zaś do nierespektowania harmonogramu dyżurów przez apteki – podkreślił wiceminister Miłkowski.

Każda sprawa jest inna…

Jednocześnie wskazał, że w tego typu sprawach, w których wyłączną kompetencję posiadają wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, istotny – lub wręcz kluczowy – jest stan faktyczny sprawy. Zbadaniu podlegać będzie szereg okoliczności towarzyszących nierealizowaniu uchwał powiatu dotyczących harmonogramu dyżurów (czytaj również: Obciążenie apteki nocnymi dyżurami musi mieć uzasadnienie…).

– Chodzi o względy odnoszące się do kwestii istnienia, bądź uprawdopodobnienia istnienia po stronie personelu apteki okoliczności uzasadniających konieczność, bądź przynajmniej zasadność zamknięcia apteki w określonym czasie, jak i ewentualne przyczyny, które zaistniały po stronie podmiotu prowadzącego aptekę – jeżeli po stronie samego personelu przyczyn takich nie było – wylicza Maciej Miłkowski.

Zdaniem wiceministra istotne znaczenie miałaby również skala ewentualnego niezaspokajania w tym czasie potrzeb miejscowej ludności oraz ustalenie na ile takie działanie miało charakter uciążliwy dla pacjentów. A także to czy takiemu działaniu można przypisać znamiona uporczywości (z czym w sposób oczywisty powiązany musiałby zostać wniosek o celowym, zamierzonym działaniu).

– Niemniej jednak jak wskazano powyżej ocena, czy zaistniała przesłanka określona w art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy do wyłącznej kompetencji właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – podkreśla wiceminister.

Planowane są zmiany w przepisach…

Maciej Miłkowski przyznał też, że w Ministerstwie Zdrowia od pewnego czasu rozważa się możliwość zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dyżurów aptek. Dyskutowane były i nadal są, różne warianty, włącznie z aspektem ustawowych mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie prawa stanowionego przez jednostki samorządu terytorialnego (czytaj również: Apteki zaprzestały dyżurów przez epidemię. Mieszkańcy oburzeni…).

– Jednakże materia ta, jako związana z organizacją i zadaniami jednostek samorządu terytorialnego, wykracza poza wyłączne kompetencje Ministra Zdrowia, dlatego niezbędne są szerokie konsultacje międzyresortowe, jak i społeczne – wskazuje wiceminister.

Podkreśla też, że zagadnienie pełnienia dyżurów przez apteki od dawna budzi sprzeciw w środowisku aptekarskim. Od wielu lat forsowane są też apele o zniesienie obowiązkowego dyżurowania aptek.

– Problem z realizacją uchwalonego harmonogramu dyżurów jest znany Ministrowi Zdrowia, dlatego popiera on inicjatywę doregulowania kwestii organizacji dyżurów aptek i w związku z tym kończy pracę nad własną propozycją, która będzie dążyć do zaproponowania takiego modelu, by pogodzić interesy wszystkich jego uczestników – kończy Maciej Miłkowski.

©MGR.FARM


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]