REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Naczelna Izba Aptekarska broni projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

22 listopada 2019 08:02

Nie ustają dyskusje i kontrowersje wokół projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W ostatnim czasie dwie organizacje pracodawców – Business Centre Club oraz Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” opublikowały uwagi do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Naczelna Izba Aptekarska nie zgadza się z tymi stanowiskami i odnosi się do najważniejszych kwestii w nich poruszonych.

Wybrani podczas zjazdów prezesi okręgowych rad aptekarskich wejdą w szeregi przyszłej Naczelnej Rady Aptekarskiej (fot. MGR.FARM)
Według Naczelnej Izby Aptekarskiej propozycja przedstawiona przez BCC uwzględnia jedynie interesy przedsiębiorców (fot. MGR.FARM)

Zdaniem BCC, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zwiększa kompetencje samorządu aptekarskiego poprzez możliwość podjęcia uchwały o pozbawieniu farmaceuty prawa wykonywania zawodu. Przedstawiciele organizacji twierdzą, że to uprawnienie, stwarzać może ryzyko naruszenia praw nie tylko samych farmaceutów, ale również pacjentów. Największym zmartwieniem w tym przypadku jest dla BCC norma art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2018, poz.1302, z późn.zm.), zwanej dalej „p.p.s.a.”, zgodnie z którą „Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności”.

Zdaniem NIA przytaczając ten przepis i roztaczając wizje przestojów w funkcjonowaniu aptek, BCC zapomina o obowiązującym i wielokrotnie wykorzystywanym przez przedsiębiorców § 3 tego samego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem, „składający skargę może złożyć wniosek do sądu o wydanie postanowienia o wstrzymanie wykonalności całości lub części aktu lub czynności”.  Okolicznościami uzasadniającymi wystąpienie z takim wnioskiem jest w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków (czytaj również: Opiniowanie kierowników aptek przez radę aptekarską. Czy będą zmiany?).

REKLAMA

– Nie jest więc prawdziwe twierdzenie BCC, że farmaceuta, wobec którego zostanie wydana decyzja o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu aptekarza będzie zobowiązany do natychmiastowego poddania się decyzji. Taka sytuacja będzie miała miejsce jedynie w razie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w przypadku, gdy farmaceuta nie będzie chciał skorzystać z prawa do wniesienie skargi oraz prawa do wystąpienia z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji – pisze Naczelna Izba Aptekarska.

REKLAMA

Zdaniem NIA to Sąd jest jedynym organem władnym do rozstrzygnięcia, czy w danej indywidualnej sprawie zachodzi konieczność wstrzymania wykonania decyzji czy też nie. Sąd jako strażnik zarówno interesów składającego skargę, jak i interesów pacjenta, może w sposób obiektywny, wyważony i z odpowiednim dystansem ocenić, czy w tym przypadku taka potrzeba jest uzasadniona. Sąd jest w stanie uwzględnić interesy wszystkich grup, których mogą dotyczyć skutki takiej decyzji.

Interes pacjenta czy przedsiębiorcy?

Według Naczelnej Izby Aptekarskiej propozycja przedstawiona przez BCC uwzględnia jedynie interesy przedsiębiorców, które nie mogą być przedkładane ponad interesy pacjentów. Nie zawsze bowiem funkcjonowanie konkretnej apteki jest pozytywne dla ochrony zdrowia publicznego. Dotyczy to w szczególności placówek działających wbrew obowiązującym przepisom (m.in. angażujących się w nielegalny wywóz leków, przejmowanych przez tzw. „słupa” lub poprzez tzw. „twardą franczyzę).

Dotychczasowa praktyka wyraźnie dowiodła, że zazwyczaj zamykanie aptek nie jest skutkiem naruszania obowiązującego prawa przez farmaceutę prowadzącego aptekę, ale działań przedsiębiorcy, niebędącego farmaceutą, który zmusza farmaceutę do zachowań sprzeniewierzających się zasadom zawodu zaufania publicznego.

– Propozycję BCC należy ocenić więc jako wysoce niefortunną. Jej wprowadzenie służyłoby głównie ochronie interesów podmiotów wykorzystujących apteki do działalności naruszającej obowiązujące przepis – pisze NIA.

REKLAMA

 „Człowiek-demolka” zgłasza uwagi

Aptekarze zwracają uwagę, że w podobnym tonie wypowiada się także Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, przy czym organizacja ta proponuje „całkowitą demolkę” i wywrócenie zasad obowiązujących w postępowaniach w sprawie odpowiedzialności zawodowej członków samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym samorządu aptekarskiego.

– Pamiętać należy, że obecnie postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów unormowane jest na takich samych zasadach jak analogiczne postępowania w samorządach zawodowych: lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych – pisze NIA.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Warto przeczytać. Z należytą uwagą. Bezczelne próby ingerencji w wykonywanie naszego zawodu zdarzały się, zdarzają i, niestety, raczej będą się zdarzać, ale ta jest jedna z bardziej kuriozalnych. Im mocniej się jej przeciwstawimy, tym lepiej dla nas wszystkich. Bez patosu.

Powiązane artykuły

Kadencja NRA dobiega końca. Prezes podsumowuje 4 lata… Kadencja NRA dobiega końca. Prezes podsumowuje 4 lata…

Już 24 stycznia rozpocznie się Krajowy Zjazd Aptekarzy, na którym wybrane zostaną nowe władze i orga...

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jednym z punktów obrad był projekt u...

Sąd potwierdza istnienie ograniczenia w przejmowaniu aptek Sąd potwierdza istnienie ograniczenia w przejmowaniu aptek

Spółka jawna posiadająca w dniu wejścia w życie tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza” zezwolenie na pro...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz