REKLAMA
Magazyn mgr.farm

PharmaNET o nowej kadencji Sejmu i ustawie o zawodzie farmaceuty

15 listopada 2019 11:40

12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu RP. Najprawdopodobniej parlamentarzyści zajmą się w niej Ustawą o zawodzie farmaceuty. ZPA PharmaNET przypomina, że w połowie października na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt UoZF w wersji po konsultacjach. Tydzień później dokument został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Szpital ogłosi przetarg na dzierżawę, kiedy uzyska wszystkie potrzebne zgody (fot. Shutterstock)
ZPA PharmaNET zwraca uwagę, że w projekcie nadal nie uregulowano istotnych kwestii z punktu widzenia prowadzenia opieki farmaceutycznej (fot. Shutterstock)

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET przypomina ostatnie wydarzenia związane z procedowaniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Organizacja wskazuje, że wiele z jej uwag zostało uwzględnionych i znalazło się w projekcie zmienionym po konsultacjach publicznych. 25 października projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jeśli zatwierdzi go nowo powołana Rada Ministrów, zostanie skierowany do Sejmu IX Kadencji (czytaj więcej: Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty).

– Najbardziej cieszy nas to, że obecna wersja projektu będzie miała na celu regulację zawodu farmaceuty, a nie stworzenie z samorządu aptekarskiego super regulatora rynku – podkreśla Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET.

REKLAMA

Zdaniem organizacji najważniejsza zmiana polega na usunięciu z projektu regulacji rozszerzających kompetencje samorządu aptekarskiego. Ministerstwo Zdrowia uwzględniło uwagi Związku i wycofało się z regulacji udziału okręgowych rad aptekarskich w postępowaniach dotyczących wydania, zmiany oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (czytaj więcej: 524 strony raportu po konsultacjach publicznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

REKLAMA

Wymagania wobec kierownika apteki

Z projektu ustawy zniknął również przepis określający obowiązek wydania opinii okręgowej rady aptekarskiej o farmaceucie, który chce pełnić funkcję kierownika apteki. Pozostawiono jednak przepisy rozszerzające przesłanki, jakie musi spełnić kierownik apteki tj.: wypełnianie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego; wypełnianie obowiązku członka samorządu aptekarskiego oraz wykazywanie nienagannej postawy etycznej i dawanie swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika apteki (czytaj więcej: Opiniowanie kierowników aptek przez radę aptekarską. Czy będą zmiany?).

Dodatkowo w obecnej wersji projektu proponuje się, że kierownikiem może być tylko farmaceuta, który posiada co najmniej 5-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Wcześniejsza wersja projektu dopuszczała pełnienie tej funkcji również przez osobę z tytułem specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej i co najmniej 3-letnim stażem pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

– Nadal opowiadamy się za przyjęciem rozwiązania, zgodnie z którym do potwierdzenia nienagannej postawy etycznej i dotychczasowego zachowania wystarczy wydanie na wniosek farmaceuty zaświadczenia OIA o braku orzeczenia wobec kandydata na pełnienie funkcji kierownika w danej aptece, punkcie aptecznym lub dziale farmacji szpitalnej kar dyscyplinarnych określonych w ustawie o izbach aptekarskich – podkreśla prezes Piskorski.

Ministerstwo Zdrowia uwzględniło wniosek ZPA PharmaNET i usunęło z projektu zapis nakładający na OIA wydawanie opinii w sprawie apteki, która może przyjąć praktykantów. Zgodnie z postulatem Związku zrezygnowano także z enumeratywnego wskazywania podmiotów, które mogą prowadzić szkolenia (czytaj również: Ustawa o zawodzie farmaceuty po konsultacjach. Co zmieniono?).

REKLAMA

Uprawnienia kierownika apteki

W przekazanym Stałemu Komitetowi Rady Ministrów projekcie nie uwzględniono jednak propozycji zmian w zakresie uprawnień kierownika apteki, które pozwoliłyby oddzielić sferę właścicielską od sfery merytorycznej w aptece (czytaj również: Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej).

– Nasz Związek nadal stoi na stanowisku, że o ile kierownik powinien sprawować nadzór merytoryczny nad prowadzeniem apteki, to nie powinien ingerować w pewne sfery zastrzeżone dla jej właściciela tj. określanie asortymentu apteki, zatrudnianie personelu fachowego czy zawieranie i modyfikowanie umów refundacyjnych. Niczym nieuzasadnione jest też, aby kierownik apteki weryfikował uprawnienia np. dostawców energii czy oprogramowania – mówi Marcin Piskorski.

Opieka farmaceutyczna

ZPA PharmaNET zwraca uwagę, że w projekcie nadal nie uregulowano istotnych kwestii z punktu widzenia prowadzenia opieki farmaceutycznej takich jak warunki lokalu czy warunki przetwarzania dokumentacji medycznej. Brakuje m.in. regulacji pozwalających na przekazywanie informacji dotyczących opieki sprawowanej nad pacjentem lekarzowi, pielęgniarce, położnej lub innej aptece bez ryzyka cofnięcia zezwolenia. Katalog usług opieki farmaceutycznej jest zbyt wąski (np. nie ma w nim szczepień ochronnych), a vacatio legis w zakresie warunków prowadzenia opieki farmaceutycznej zbyt krótkie (czytaj również: Opieka farmaceutyczna w aptekach wymaga doprecyzowania).

W wersji projektu, którą zapewne lada w moment zajmie się nowo powołany rząd, nie ma już przepisów, które zakładały włączenie UOKiK do postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Co ciekawe, zrezygnowano również w całości z nowelizacji art. 94a prawa farmaceutycznego, która miała umożliwić aptekom ogólnodostępnym w całym kraju honorowanie Karty Dużej Rodziny bez narażania się na zarzut łamania zakaz reklamy (czytaj również: Zakaz reklamy aptek bez związku z Kartą Dużej Rodziny).

Źródło: ŁW/ZPA PharmaNET

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty rozwiąże problemy aptek szpitalnych? Ustawa o Zawodzie Farmaceuty rozwiąże problemy aptek szpitalnych?

Wprowadzenie regulacji określających minimalną normę zatrudnienia farmaceutów w ramach zakładów lecz...

Zmiany w kształceniu farmaceutów remedium na problemy? Zmiany w kształceniu farmaceutów remedium na problemy?

W trakcie tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju debatowano także nad szeroko pojętą ochr...

Dlaczego nie było konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o zawodzie farmaceuty? Dlaczego nie było konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o zawodzie farmaceuty?

Tuż przed wyborami projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został skierowany pod obrady Stałego Komitet...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz