REKLAMA
pon. 5 września 2022, 11:03

Rozwiązanie sporu o dyżury aptek odbierze autonomię ich właścicielom…

W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej pojawiły się rozwiązania wprowadzające finansowanie dyżurów aptek przez NFZ, o co od lat zabiegali aptekarze. Zdaniem ekspertów zaproponowane rozwiązania odbierają autonomię w funkcjonowaniu przedsiębiorstw aptecznych i wiążą się z nowymi ograniczeniami.

Projekt nowelizacji to także nowe ograniczenia i obostrzenia i tak już mocno regulowanej działalności aptek (fot. Shutterstock)
Projekt nowelizacji to także nowe ograniczenia i obostrzenia i tak już mocno regulowanej działalności aptek (fot. Shutterstock)

Pod koniec sierpnia opublikowano obszerny raport z konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Znalazły się w nim informacje o rozwiązaniach zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia w prawie farmaceutycznym, w kontekście dyżurów aptek. Póki co oficjalnie nie opublikowano jeszcze ostatecznej wersji projektu, po uwzględnieniu uwag strony społecznej. Nieoficjalnie jednak w obiegu pojawił się projekt z datą 12 sierpnia 2022 r., którego analizy podejmują się od kilku dni eksperci i prawnicy (czytaj również: 1361 stron raportu z konsultacji nowelizacji ustawy refundacyjnej!).

Taką analizę przygotowała m.in. kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Prawnicy Julia Nowosielska i Tomasz Kaczyński podsumowali przepisy dotyczące finansowania dyżurów aptek. Jak wskazują obecna wersja projektu w pierwszej kolejności wprowadza definicje dyżurów, zgodnie z którą:

 • dyżur w dzień wolny od pracy to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w dzień, o którym mowa w art. 1 lub 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe, w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 10.00 a 18.00;
 • dyżur w porze nocnej to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe pomiędzy godzinami 00 a 23.00.

– Jest to konsekwencja nowego brzmienia art. 94 Prawa farmaceutycznego, który dotychczas dość skrótowo regulował godziny pracy aptek ogólnodostępnych. Co istotne, również jego obecne brzmienie przewiduje, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Nie zawierał on jednak bezpośredniego obowiązku aptek do prowadzenia takich dyżurów – wskazują eksperci.

Dyżury obowiązkowe

W ocenie prawników DZP proponowana zmiana nadaje zarządowi powiatu dodatkowe uprawnienie, zgodnie z którym zarząd powiatu w przypadku braku realizacji przez apteki świadczeń w porze nocnej i dni wolne od pracy, wyznaczy, w drodze uchwały, jedną lub więcej aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy.

– Z projektu wynika, że do pełnienia dyżurów w ww. porach będą mogły zgłosić się również same apteki. Ustawa przewiduje jednak wykluczenia – ,,apteką dyżurną” nie będzie mogła zostać apteka prowadzona przez podmiot, wobec którego toczy się postępowanie administracyjne czy kontrolne oraz podmiot, wobec którego wydano decyzję o cofnięciu zezwolenia czy ostateczną decyzję w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień. W przypadku braku zgłoszeń – wyboru dokona zarząd powiatu. Wybrany podmiot będzie obowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie zachodzą w jego przypadku przesłanki wykluczenia – czytamy w analizie.

Uchwała o wyznaczeniu apteki oraz godzin pełnienia przez nią dyżurów ma być wydawanych na okres jednego roku kalendarzowego i określać dni oraz godziny pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy apteki lub aptek ogólnodostępnych prowadzonych przez określonego przedsiębiorcę.

Finansowanie dyżurów i cofnięcie zezwolenia

Najnowsza wersja projektu zakłada, że pełnienie dyżurów na podstawie powyższej uchwały podlega finansowaniu ze środków NFZ w przypadku apteki, która zgłosiła się samodzielnie do pełnienia dyżurów lub w przypadku braku zgłoszeń została wyznaczona przez zarząd powiatu. Dyżury aptek mogą podlegać finansowaniu ze środków powiatu, na zasadach ustalonych pomiędzy zarządem powiatu, a podmiotem prowadzącym aptekę w pozostałych przypadkach (czytaj również: Powiaty nie chcą się dokładać do dyżurów aptek. Czy Ministerstwo Zdrowia ustąpi?).

– Finansowanie dyżurów aptek ma postać wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie stanowiącej równowartość 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru – wskazują prawnicy.

Co istotne uporczywe niewykonywanie uchwały o pełnieniu dyżurów stanowi jedną z postulowanych przesłanek cofnięcia zezwolenia przez WIF. Organ będzie mógł cofnąć zezwolenie również w sytuacji, gdy apteka zbywa produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego wbrew reglamentacjom.

– Wiąże się to z wprowadzeniem do ustawy uprawnienia Ministra Zdrowia do ograniczenia, w drodze obwieszczenia ilości jaką maksymalnie można wydać danemu pacjentowi w określonym czasie lub w określonym wskazaniu w przypadku zagrożenia brakiem dostępności na terytorium RP m.in. w związku z wystąpieniem stanu epidemii czy wpisaniu tego produktu na tzw. listę antywywozową – czytamy w analizie.

Nadzór NFZ i kary finansowe

Kolejna ze zmian przewiduje, że w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego przeniesienia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia albo nieważności wojewódzki inspektor farmaceutyczny, w terminie 3 dni od dnia, w którym uzyska informację, że decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego przeniesieniu, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia albo nieważności stała się ostateczna, przekazuje te informację w formie elektronicznej oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia (czytaj również: Jest projekt zmian w przepisach o dyżurach aptek. Będą płatne ok. 100 zł za godzinę…).

Wobec wprowadzenia powyższych zmian, rozszerzeniu uległ również katalog kar pieniężnych przewidziany w ustawie Prawo farmaceutyczne. Do 2000 zł będzie mógł zapłacić podmiot prowadzący aptekę, który, mimo nowego obowiązku, nie przekaże informacji o rozkładzie godzin pracy apteki na dany rok najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego lub o zmianach tego rozkładu z 30-dniowym wyprzedzeniem, a także podmiot, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa we wcześniejszej części tekstu – czytamy w analizie DZP.

Co to oznacza dla aptek?

– Choć postulowane zmiany mogą pozwolić na zakończenie nieprzerwanego sporu o nocne dyżury aptek, to jednak odbierają pewną autonomię w funkcjonowaniu przedsiębiorstw aptecznych. Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić propozycję finansowania dyżurów ze środków publicznych, która to kwestia do tej pory budziła najwięcej kontrowersji – podsumowują prawnicy Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Zwracają uwagę, że projekt nowelizacji to także nowe ograniczenia i obostrzenia i tak już mocno regulowanej działalności, w szczególności w zakresie kolejnych przesłanek cofnięcia zezwolenia.

Źródło: ŁW/DZP

Redakcja mgr.farm

Czy podróże mogą być przyczyną wzdęć? A i owszem!

5 czerwca 202309:22

Właśnie w tej sprawie pojawił się w naszej aptece Pan Łukasz, który jutro wylatuje wraz z żoną na wycieczkę do Rzymu. Pan Łukasz co roku udaje się do Włoch, a jako osoba młoda i mocno aktywna lubi wraz z małżonką dużo zwiedzać, a przy tym próbować nowych potraw. Nauczony jednak poprzednimi doświadczeniami chce zawczasu wyposażyć się w preparat, który pomoże mu
w przypadku pojawienia się wzdęć. Kuchnia włoska z zasady bogata jest w węglowodany, które
u pacjenta i jego żony wywołują dyskomfort i uczucie pełności w brzuchu. Sam lot też nie pozostaje bez wpływu na stan ich przewodu pokarmowego. Pan Łukasz prosi zatem o produkt, który pozwoli na szybką ulgę od wzdęć, aby wraz z żoną mógł cieszyć się urlopem i wakacjami, a wizyty w restauracjach były przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem.
Co w takiej sytuacji można polecić Panu Łukaszowi?

OPIS DOLEGLIWOŚCI I ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY

Problem, z jakim mierzy się Pan Łukasz to nic innego jak wzdęcia, które wbrew pozorom dotykają sporą część społeczeństwa [2]. Pomimo faktu, że obecność gazów w przewodzie pokarmowym jest fizjologiczna, to ich nadmiar lub utrudnione usuwanie może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, tj. wzdęć [2].  Tzw. gazy jelitowe powstają na drodze procesów trawiennych, głównie
w wyniku fermentacji bakteryjnej przez obecną w przewodzie pokarmowym mikroflorę jelitową [2].
W normalnych warunkach gazy jelitowe są w zdecydowanej większości eliminowane (poprzez odbyt, odbijanie lub inne alternatywne szlaki wykorzystujące mikroflorę jelitową) [2,3]. 

W sprzyjających temu warunkach ilość wytwarzanych gazów jelitowych może jednak przewyższać procesy ich eliminacji. Mówimy wówczas o tzw. wzdęciach, które pacjenci odczuwają jako uczucie pełności, rozdęcie i ogólny dyskomfort w obrębie brzucha [2,4]. Do sprzyjających warunków zaliczyć należy przede wszystkim niewłaściwą i nieregularną dietę [5]. Warto jednak wiedzieć, że wzdęcia mogą być też wynikiem zmiany diety, np. wynikającej z podróży [1]. Taka zmiana przyjmowanego pokarmu może negatywnie wpływać na procesy trawienia, czego efektem będą uciążliwe wzdęcia. Wśród składników pożywienia, które zdecydowanie sprzyjają wzdęciom są m.in. węglowodany, których nadmiar może w jelitach ulegać fermentacji i powodować nadprodukcję gazów jelitowych [1]. Biorąc pod uwagę wspomniane podróże warto też wiedzieć, że już sam lot samolotem może sprzyjać powstawaniu wzdęć, co ma związek ze spadkiem ciśnienia podczas lotu [6]. Organizm reaguje na tę sytuację m.in. nadmierną produkcją gazów jelitowych, co pacjenci odczuwają jako wzdęcia.

MÓWISZ WZDĘCIA – MYŚLISZ SYMETYKON

Pomimo tego, że wzdęcia nie są schorzeniem zagrażającym życiu i zdrowiu, to potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i radykalnie obniżyć komfort codziennego funkcjonowania. W kontekście problemów z przewodem pokarmowym wynikających z podróży pacjenci nierzadko sięgają po preparaty probiotyczne. Warto jednak podkreślić, że probiotyki posiadają udokumentowane działanie
w przypadku biegunki podróżnych, biegunki po antybiotykoterapii, czy też wspomagająco
w zaparciach [7]. W redukcji wzdęć i związanych z nimi objawów, probiotyki posiadają dowody naukowe ograniczone do pojedynczych, konkretnych szczepów – i to w ramach terapii IBS [1].

Sprawdzoną substancją, działającą bezpośrednio na przyczynę dolegliwości (czyli na pęcherzyki gazów jelitowych) jest symetykon [2,8]. Symetykon poprawia komfort pacjentów poprzez ułatwienie eliminacji gazów jelitowych – związek ten zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza w obrębie jelit, a to z kolei pozwala je efektywniej usuwać z organizmu [8].
Symetykon posiada długą historię stosowania (po raz pierwszy w terapii wzdęć został użyty w 1952 roku) [8]. Jako substancja działająca tylko w obrębie jelit odznacza się dobrym profilem bezpieczeństwa, a obecne w literaturze badania potwierdzają zasadność jego stosowania
w niwelowaniu wzdęć, a także w przygotowaniu do badań obrazowych [8,9].

REKOMENDACJA DLA PANA ŁUKASZA

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z przypadkiem pacjenta, który w wyniku podróży
i zmiany stosowanej diety musiał zmierzyć się z problemem wzdęć. Tego typu przypadłość nie jest niczym nadzwyczajnym w całym przekroju populacji. Dlatego też warto mieć świadomość jak efektywnie pomagać takim pacjentom.
Rekomendacją dla Pana Łukasza może być preparat Ulgix Wzdęcia Max. Produkt ten zawiera symetykon, substancję dobrze znaną i sprawdzoną w zwalczaniu uciążliwych wzdęć.[10]

Tym co wyróżnia go na tle innych preparatów jest dawka substancji aktywnej. W 1 kapsułce preparatu Ulgix Wzdęcia Max znajduje się aż 240mg symetykonu, co jest znacznie większą ilością niż w innych produktach [10]. Pacjenci zatem mają możliwość przyjęcia mniejszej liczby kapsułek, a dla większości
z nich (zwłaszcza dla osób starszych) taka możliwość jest niezwykle ważna.

Ulgix Wzdęcia Max pozwala na szybką i maksymalną ulgę od wzdęć i doskonale sprawdza się
w przypadkach nadmiernego gromadzenia się gazów w żołądku i jelitach [10]. Dlatego też dla pacjentów, u których pojawi się uczucie pełności, silne wzdęcia czy też odbijanie Ulgix Wzdęcia Max to trafiony produkt, pozwalający na maksymalnie szybką ulgę.[11]

Literatura:

 1. Anna Jackowska, Aleksy Łukaszyk, Wzdęcia – mity i fakty, Przegląd Gastroenterologiczny 2008;3(5): 243-246
 2. Paulina Gulbicka, Marian Grzymisławski, Wzdęcia brzucha – najczęstsze przyczyny i postępowanie, Piel. Zdr. Publ. 2016,6,1,69-76
 3. Marta Słomka, Ewa Małecka -Panas, Wzdęcia i odbijania, Pediatr Med. Rodz 2011,7(1), 30-34
 4. Piotr Eder, Kamila Stawczyk-Eder, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak, Krzysztof Linke, Wzdęcie – ważny i powszechny problem kliniczny w codzienne praktyce lekarskiej, Prz Gastroenterol 2012;7(4): 197-202
 5. Anna Zielińska, Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, Piel. Zdr. Publ. 2014,4,3,227-237
 6. Hans C. Pommergaard, et.al., Flatulence on airplanes: just let it go, NZMJ 15 February 2013, Vol 126, No 1369
 7. Hanna Szajewska, Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 1, 16-23
 8. Konrad Lewandowski, Magdalena Kaniewska, Agnieszka Świątek, Grażyna Rydzewska, Symetykon – możliwe zastosowania w praktyce klinicznej i samoleczeniu, Lekarz POZ 3/2021
 9. Remy Meier, Michael Steuerwald, Review of the therapeutic use of simethicone in gastroenterology, Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007;19(7/8):380-387
 10. https://ulgix.pl/ulgix-wzdecia-max/?gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolm3xvxQ27wzoBm-4A9E-AYUP-E0euqxEW8PT0q_0yOpbiUOsItvakBoCSbgQAvD_BwE
 11. https://www.nhs.uk/medicines/simeticone/about-simeticone/

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powinni dodać jeszcze konfiskata mienia, infamia i zsyłka do obozu reedukacyjnego. Ci bezwzględni aptekarze tylko by się znęcali nad biednymi obywatelami. Jeszcze rynkowych stawek śmieliby zażądać. W głowach im się poprzewracało...... Tak na poważnie to stomatologom jakoś nie chcą zamykać gabinetów za nieprzyjmowanie na NFZ oraz nieprowadzenia nocnej pomocy. Wywołuję do tablicy NIA aby nie przespali zgłosić poprawek.
Tyle lat mija a sprawa dyżurów nocnych jest nierozwiązana . Inne ustawy wprowadza się w ciągu jednej nocy a tu ciągły problem . Samorządy milczą, są bardzo mało aktywne w tej kwestii jakby w ogóle ten problem nie istniał.