REKLAMA
pon. 22 czerwca 2020, 08:55

Senat rozpatrzy petycję ZPP w sprawie dyżurów aptek

W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w trakcie którego rozpatrzona zostanie petycja dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w w celu uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Petycja została wystosowana pod koniec ubiegłego roku przez Związek Powiatów Polskich.

Propozycja zmian przepisów przedstawiona w petycj zakłada wynagrodzenie dla aptek za pełnienie dyżurów (fot. Shutterstock)
Propozycja zmian przepisów przedstawiona w petycj zakłada wynagrodzenie dla aptek za pełnienie dyżurów (fot. Shutterstock)

6 grudnia 2019 r. do Senatu wpłynęła petycja Związku Powiatów Polskich, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek. A dokładnie chodzi o nowelizacje dwóch ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy ją w najbliższy czwartek.

Autorzy petycji wnoszą w niej o ustawowe uregulowanie zasad czasu pracy aptek ogólnodostępnych. Celem ma być zapewnienie dostępu do świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Obecnie brakuje bowiem instrumentów prawnych pozwalających na egzekucję postanowień rady powiatu w sprawie godzin pracy aptek. W praktyce często zdarza się, że apteki wyznaczone uchwałą rady powiatu do pełnienia dyżurów pozostają zamknięte z powodów ekonomicznych (czytaj również: Co Naczelna Izba Aptekarska zrobiła w sprawie dyżurów aptek?).

Zmiany uzgodnione z Naczelną Izbą Aptekarską

Związek Powiatów Polskich, w uzgodnieniu z Naczelną Izbą Aptekarską, przedłożył propozycję zmiany art. 94 Prawa farmaceutycznego, w której zobowiązuje się rady powiatu do ustalania planów dyżurów, przy spełnieniu dwóch warunków:

  1. liczba mieszkańców miejscowości będącej siedzibą powiatu będzie liczyła nie więcej niż 40 tysięcy;
  2. w granicach powiatu funkcjonuje podmiot udzielający świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach sieci szpitali.

Plan dyżurów ma być ustalany aktem prawa miejscowego i objąć wyłącznie apteki ogólnodostępne prowadzone przez podmioty posiadające umowę na realizację recept. Ma być on też uzgadniany z dyrektorem wojewódzkiego oddziału NFZ oraz po zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby aptekarskiej (czytaj więcej: Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów aptek, który trafił do Ministerstwa Zdrowia).

Podmiotowi prowadzącemu aptekę, zobowiązanemu na podstawie planu dyżurów, przysługiwać ma z tytułu pełnienia dyżuru wynagrodzenie ryczałtowe. Miałoby ono mieć wysokość 35 zł za każdą godzinę, a finansowane za środków NFZ. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego miała by być też zwiększana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogółem ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on ogłoszony przez Prezesa GUS (czytaj również: Płatne dyżury aptek? Ministerstwo Zdrowia ma wiele wątpliwości).

– Ustalenie liczby godzin dyżuru danej apteki następować będzie w oparciu o zestawienie dyżurów z danego okresu rozliczeniowego. W opinii autorów petycji, w przypadku nie przyjęcia zaproponowanego rozwiązania pozostaje usunięcie z ustawy całego art. 94, który wprowadza obywateli w błąd co do faktycznych możliwości zakupu leków w porze nocnej i w dni wolne od pracy – czytamy w uzasadnieniu.

Dyżury aptek zwolnione z podatku

Wnoszący petycję do Senatu, proponują też dodanie pkt 18b w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Miałby on mieć brzmienie: „usług w zakresie pełnienia dyżurów świadczonych przez apteki ogólnodostępne wskazane w uchwale rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 poz. 499).”

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]