REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Senat za ustawą o zawodzie farmaceuty… z kontrowersyjnymi poprawkami

sob. 28 listopada 2020, 09:08

Wczoraj wieczorem w Senacie odbyły się głosowania nad ustawą o zawodzie farmaceuty i kolejnymi poprawkami do niej. Senatorowie przyjęli 14 ze zgłoszonych 15 poprawek. Najbardziej kontrowersyjna z nich została przyjęta przewagą jednego głosu…

Do projektu została przygotowana poprawka, która miała wątpliwości rozwiać (fot. Senat/Twitter)
Senatorowie przyjęli ustawę o zawodzie farmaceuty. Najbardziej kontrowersyjne poprawki przyjęto przewagą kilku głosów... (fot. Senat/Twitter)

Niemal jednomyślnie senatorowie zagłosowali za przyjęciem ustawy o zawodzie farmaceuty ze zgłoszonymi poprawkami (95 za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się). We wcześniejszych głosowaniach Senat głosował nad 15 poprawkami, które zostały do niej zgłoszone. Odrzucono tylko jedną z nich i to wyłącznie dlatego, że w poprzedzającym głosowaniu przyjęto jej alternatywną wersję. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu, gdzie opinię o poprawkach Senatu wyrazi Komisja Zdrowia i to Sejm zadecyduje o ich ostatecznym przyjęciu (czytaj więcej: Już dzisiaj dowiemy się co Senat zrobi z ustawą o zawodzie farmaceuty).

Oprócz poprawek redakcyjnych – zgłoszonych przez biuro legislacyjne – senatorowie wprowadzili do ustawy zmiany merytoryczne. Część z nich dotyczy rozszerzenia kompetencji farmaceutów i zakresu opieki farmaceutycznej. Inne z kolei ograniczają uprawnienia pracowników aptek lub łagodzą sankcje za naruszenie ich niezależności oraz samodzielności. Oto wyniki poszczególnych głosowań w poprawkach merytorycznych:

REKLAMA

Możliwość wykonywania szczepień przez farmaceutów w aptekach (poprawka 1)

Poprawka wprowadza uprawnienie farmaceutów do przeprowadzania szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

REKLAMA

Obowiązek ubezpieczenia OC dla farmaceutów (poprawka 3)

Zgodnie z treścią poprawki aptekarz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielenia. Obowiązek ten nie dotyczy aptekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za czynności wykonywane w ramach stosunku pracy w przypadku gdy pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia, której zakres obejmuje wspomniane szkody.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę i zakres świadczeń udzielanych w ramach opieki farmaceutycznej oraz usług farmaceutycznych.

REKLAMA

Kształcenie podyplomowe z opieki farmaceutycznej (poprawka 4)

Na mocy poprawki programy kształcenia podyplomowego będą uwzględniać zakres kompetencji przyznanych farmaceucie na podstawie art. 4 ust. 2, w szczególności zakres kompetencji farmaceuty w ramach udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej.

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji studiów podyplomowych przez jednostki realizujące kształcenie podyplomowe farmaceutów, zapewniając farmaceutom wykonującym zawód możliwości zdobycia i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności w zakresie udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej oraz uwzględniając potrzeby pacjentów.

Odebranie uprawnienia do odmowy wydania leku lub wyrobu medycznego stosowanego w antykoncepcji (poprawka 8)

Poprawka ogranicza uprawnienia farmaceutów i techników farmaceutycznych dotyczące odmowy wydania z apteki produktu leczniczego lub wyrobu medycznego stosowanych w antykoncepcji. Motywacją dla jej przyjęcia, było uniemożliwienie stosowania przez pracowników aptek tzw. klauzuli sumienia. W praktyce poprawka uniemożliwia odmowę wydania wspomnianych produktów także ze względów merytorycznych lub formalnych (czytaj więcej: Farmaceuta odmówi sprzedaży prezerwatywy? Większej bzdury dziś nie przeczytacie).

Możliwość cofnięcia zezwolenia za „uporczywe” naruszenie niezależności farmaceuty (poprawka 10)

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych poprawek. Dookreśla ona, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenia apteki przedsiębiorcy, który „uporczywie” narusza niezależność farmaceuty. Senat przyjmując tę poprawkę, odrzucić automatycznie alternatywną, która zakładała wprowadzenie słowa „rażąco” (czytaj więcej: „Uporczywie” czy „rażąco”? Poranna dyskusja w senacie o ustawie o zawodzie farmaceuty).

Usunięcie uchybień przed unieruchomieniem (poprawka 12)

Poprawka łagodzi sankcję za uniemożliwianie kierownikowi apteki, punktu aptecznego czy hurtowni farmaceutycznej, realizowanie jego zadań zawodowych. Zamiast natychmiastowego unieruchomienia takiej placówki, wojewódzki inspektor farmaceutyczny najpierw nakaże usunięcie stwierdzonych uchybień. Dopiero w przypadku niezrealizowania tej dyspozycji, placówka zostanie unieruchomiona (czytaj również: Przedsiębiorcy proponują kompromis w kwestii niezależności farmaceuty).


Senat przyjął ustawę o zawodzie farmaceuty wraz z poprawkami. Teraz trafi ona ponownie do Sejmu, gdzie za wprowadzonymi w niej zmianami będą musieli opowiedzieć się posłowie.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]