REKLAMA
pon. 8 lutego 2021, 08:02

Spółka ma zapłacić 50 000 zł kary. Odmówiła przekazania WIF maili do kierownika apteki…

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na właściciela apteki karę w wysokości 50 000 zł. Powodem była odmowa przekazania inspektorowi maili zawierających polecenia służbowe wysyłane do kierownika apteki. Miały w nich znajdować się wytyczne dotyczące celów sprzedażowych marki własnej.

W aptekach na terenie całego kraju pojawiają się problemy z dostępem do antybiotyków (fot. Shutterstock)
Spółka ma zapłacić 50 000 zł kary za nieprzekazanie maili do kierownika apteki. Decyzja jest nieprawomocna (fot. Shutterstock)

Podkreślić należy, że z racji braku wyszczególnienia, jakiego rodzaju dokumentów mają prawo żądać inspektorzy, należy rozumieć, iż podmioty te mają prawo żądać okazania zarówno dokumentów urzędowych, jak i dokumentów prywatnych – twierdzi Lubuski WIF.

Organ wskazał, że legalnej definicji „dokumentu” nie zawiera ani kodeks postępowania administracyjnego, ani kodeks postępowania cywilnego. Szeroką definicję terminu „dokument” można natomiast znaleźć w art. 115 § 14 k.k. Zgodnie z jego brzmieniem „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”. Tym samym – według Lubuskiego WIF – upada twierdzenie o braku podstaw do przedłożenia wnioskowanej dokumentacji (czytaj również: WIF może żądać dokumentów dotyczących finansowania zakupu apteki).

Polecenia służbowe to tajemnica przedsiębiorstwa?

Ponadto Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że ustawowo przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Takie, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji. Lub też takie, które nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

– Tym samym wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, a w niniejszej sprawie kwalifikowanie korespondencji mailowej jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie znajduje odzwierciedlenia w ww. przepisie, jest co najmniej nieporozumieniem. Poza tym takie rozumienie tajemnicy przedsiębiorstwa, która obejmuje wszelkie informacje, w tym mailowe, czyniłoby działania organów administracji iluzorycznymi. Ponadto wykorzystanie korespondencji mailowej, w ewentualnym postępowaniu administracyjnym, nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, bo organ administracji publicznej nie jest konkurentem strony postępowania administracyjnego – czytamy w aktach sprawy.

Spółka odmówiła przekazania WIF żądanej dokumentacji. Ten nałożył na firmę karę w wysokości 50 000 zł. Decyzja jest nieprawomocna.

Sygn. akt WIFG.8522.7.1.2020

©MGR.FARM


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]