REKLAMA
wt. 1 września 2020, 09:52

Spółki mają 6 miesięcy na opuszczenie grupy kapitałowej naruszającej „1 procent”

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Białymstoku dał 6 miesięcy spółkom prowadzącym apteki, na usunięcie naruszenia przepisów, polegającego na uczestniczeniu w grupie kapitałowej, której członkowie prowadzą na terenie województwa podlaskiego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych. Sprawa dotyczy dużej sieci aptek…

DOZ chce "bezpośrednio i bardziej aktywnie wziąć udział w debacie publicznej dotyczącej bezpieczeństwa lekowego" (fot. Shutterstock)
Jeśli spółki w ciągu 6 miesięcy nie opuszczą grupy kapitałowej lub nie sprzedadzą aptek, stracą zezwolenie na ich prowadzenie (fot. Shutterstock)

28 lipca 2020 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał 12 decyzji kończących postępowania w sprawie naruszania przez ogólnopolską sieć aptek DOZ obowiązujących od 2004 r. limitów antykoncentracyjnych. WIF uznał, że 12 spółek stanowi grupę kapitałową, która prowadzi w województwie 16 aptek. W rezultacie przekraczają one dopuszczalny przepisami limit aptek, jakie grupa kapitałowa może posiadać w województwie podlaskim. O sprawie informuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Historia pewnej decyzji…

Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zainteresował się tą sprawą w styczniu 2019 roku. Wtedy to wpłynął do niego wniosek Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA). Dotyczył on wszczęcia postępowania cofającego zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnopolskiej sieci, spółkom należącym do grupy kapitałowej przekraczającej próg antykoncentracyjny.

Przypomnijmy, że art. 99 ust. 2 pkt 2 i 3 Prawa farmaceutycznego mówi, iż zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydaje się wówczas, gdy podmiot ubiegający się o jego wydanie:

  • nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nie prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa
  • nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

W lutym 2019 roku WIF w Białymstoku wszczął w tej sprawie postępowanie. Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek został dopuszczony do niego na prawach strony. W jego trakcie organ wezwał do wyjaśnień spółkę posiadającą aptekę w jednej z podlaskich miejscowości. Z nadesłanych wyjaśnień wynikało, że 2009 roku sprzedała ona 100% udziałów innej spółce. W rezultacie przeniesiono też zezwolenie na prowadzenie apteki, która stała się tym samym kolejną placówką ogólnopolskiej sieci aptek DOZ (czytaj więcej: NSA oddalił dwie skargi kasacyjne o “1 procent”. Dlaczego to ważne?).

1 procent to 4 apteki…

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Białymstoku ustalił w trakcie postępowania, że na terenie województwa podlaskiego działa kilkanaście spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, prowadzących w sumie 16 aptek. Wszystkie kontrolowane są w sposób bezpośredni lub pośrednio przez innego przedsiębiorcę. Dodatkowo apteki te posługują się tą samą lub podobną nazwą. Poza tym oznaczone są takim samym logo i posługują się identyczną kolorystyką wystroju wnętrza apteki (czytaj również: Można mieć więcej niż 1 procent aptek).

– To dodatkowo potwierdza, że podmioty prowadzące te apteki należą do jednej grupy kapitałowej. Identyczne oznaczenie aptek ma za zadanie egzemplifikować fakt przynależności do jednej grupy i identyfikować tę grupę aptek w oczach odbiorców – uzasadniał Podlaski WIF.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w województwie podlaskim wydanych zostało 394 zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Tymczasem WIF w Białymstoku zidentyfikował 16 aptek prowadzonych przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej. Oznacza to, że grupa ta posiada więcej niż 1% aptek w województwie, jak dopuszczają to zapisy Prawa farmaceutycznego. Zdaniem Podlaskiego WIF limitem ilościowym, który nie naruszałby tego przepisu, byłoby posiadanie 4 aptek.

Spółka, wobec której została wydana decyzja, nie naruszała art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 Prawa farmaceutycznego w momencie uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie apteki. Zdaniem organu jednak podmiot prowadzący działalność wymagającą uzyskania zezwolenia powinien spełniać ustawowe wymogi prowadzenia tej działalności nie tylko w momencie uzyskiwania zezwolenia, ale także w trakcie jej prowadzenia (czytaj również: NIA studzi euforię prawników. Spór o “1 procent” nadal trwa…).

6 miesięcy na usunięcie stanu niezgodnego z prawem

Podlaski WIF jako argument w uzasadnieniu swojej decyzji przytoczył fragment odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację nr 7885/2004 w sprawie antykoncentracyjnych przepisów Prawa farmaceutycznego w kontekście dokonywanych i planowanych zakupów Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Resort wskazał w niej, że „przedsiębiorcy, którzy w wyniku nabycia udziałów (akcji) połączyli się jako grupa podmiotów powiązanych, przestali spełniać warunki do otrzymania zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, a co za tym udzie wykonywania działalności gospodarczej określonej w tym zezwoleniu”.

– Uczestnictwo w grupie kapitałowej, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek stanowi negatywną przesłankę do wydania zezwolenia na prowadzenie apteki. Zaistnienie takiej sytuacji w toku prowadzonej działalności np. w drodze sprzedaży udziałów na rzecz innego przedsiębiorcy stanowi naruszenie warunków prowadzenia działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia i uzasadnia wezwanie przedsiębiorcy przez organ, który wydał zezwolenie, do usunięcia stanu niezgodnego z prawem w przepisanym terminie i w konsekwencji cofnięcia zezwoleń na podstawie art. 37ap ust. 1 pkt 2 i 3 w przypadku nieusunięcia stanu niezgodnego z prawem – wskazał Podkarpacki WIF.

W rezultacie 28 lipca 2020 roku Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję, wzywającą spółkę do usunięcia stwierdzonych uchybień i dostosowania prowadzonej działalności do określonych wymagań art. 99 ust. 3 pkt 3 Prawa farmaceutycznego. Termin na wykonanie decyzji wyznaczono na 6 miesięcy. Takich decyzji w sumie WIF wydał 12 i dotyczyły one innych spółek wchodzących we wspomnianą grupę kapitałową (czytaj również: Antyjednoprocentowcy).

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]