REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NIA studzi euforię prawników. Spór o “1 procent” nadal trwa…

5 lutego 202012:10

Zdaniem przedstawicieli organizacji reprezentujących największe sieci apteczne, w ogłoszonych 4 lutego wyrokach NSA jednoznacznie rozstrzygnął, że przepisy o 1 proc. stosuje się wyłącznie do etapu wydania nowego zezwolenia na prowadzenie apteki. Naczelna Izba Aptekarska przekonuje jednak, że to wcale nie koniec sporu…

Przepisy zabraniają przekształcania podmiotów, będących właścicielami aptek (posiadaczy zezwolenia) w inny podmiot, niż spółka jawna lub partnerska (fot. Shutterstock)
Czy wczorajsze wyroki NSA oznaczają rewolucję w dotychczasowym sporze o "1 procent"? Zdaniem aptekarzy, nie... (fot. Shutterstock)

– Prawnicy reprezentujący podmioty naruszające zakaz koncentracji ponownie obwieścili, że sąd zakończył spór o 1 procent. Trudno wziąć sobie do serca tę „radosną nowinę” przede wszystkim dlatego, że głoszona jest średnio raz na kilka miesięcy – komentuje dzisiejsze doniesienia prasowe Naczelna Izba Aptekarska (czytaj więcej: Czy to koniec sporu o przepisy antykoncentracyjne na rynku aptek?).

NIA zaznacza, że w opisywanych wyrokach sąd odniósł się do stanu prawnego, który jest nieaktualny już od kilku lat. Wskazując, że spółka mogła kupić spółkę, sąd nie odniósł się do sytuacji, co ma zrobić wojewódzki inspektor farmaceutyczny, jeśli doszło do przekroczenia norm antykoncentracyjnych.

REKLAMA

– Wbrew złudnym nadziejom niektórych prawników do zakończenia sporu jest jeszcze długa droga. Wiele bowiem orzeczeń NSA wprost pokazuje, że naruszenie norm antykoncentracyjnych jest naruszeniem nie tylko ustawy – Prawo farmaceutyczne, lecz również swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz elementarnych zasad opisanych w Konstytucji RP – wskazuje NIA.

REKLAMA

Szczegóły spraw…

4 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał pięć wyroków w sprawach o sygnaturach II GSK 3025/17, II GSK 3026/17, II GSK 3027/17, II GSK 3135/17 oraz II GSK 3291/17. W sprawach tych spór dotyczył interpretacji przepisu art. 494 § 2 k.s.h., stanowiącego, że „na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej”.

– Organy inspekcji farmaceutycznej prezentowały pogląd, że przepisy art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 P.f. stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisu art. 494 § 2 k.s.h., które wyklucza możliwość przejścia zezwolenia w wypadku, gdy w wyniku połączenia spółek dochodzi do przekroczenia limitów wskazanych w tym przepisie. We wszystkich sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że nie doszło do sukcesji w zakresie zezwoleń z uwagi na przepisy art. 99 ust. 3 pkt 3 Pr. farm. (trzy sprawy) oraz art. 101 pkt 4 Pr. farm.(dwie sprawy) – wskazuje Naczelna Izba Aptekarska.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 4 lutego 2020 r nie podzielił stanowiska WSA w Warszawie i powtórzył stanowisko z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. (II GSK 2510/17), zgodnie z którym wykładnia językowa przepisów art. 494 § 2 k.s.h. i art. 99 ust. 3 P.f. nie pozwala na przyjęcie, że drugi z przywołanych przepisów jest przepisem, o którym mowa w art. 494 § 2 k.s.h., czyli przepisem stanowiącym, że na spółkę przejmującą nie przechodzą zezwolenia na prowadzenie apteki (czytaj również: Minister Zdrowia nie będzie interweniował ws. aptek Gemini i 1 proc.).

Równocześnie Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że:

REKLAMA
  • sam przepis art. 494 k.s.h. nie jest przepisem wystarczającym do prowadzenia apteki na podstawie przejętego zezwolenia, co należy rozumieć w ten sposób, że spółka powinna legitymować się dokumentem potwierdzającym jej prawo do prowadzenia apteki przejętej,
  • potwierdzenie istniejącego prawa nie jest tożsame z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie apteki, czy jego zmianą poprzez udzielenie zezwolenia na prowadzenie kolejnej apteki.

Czego nie potwierdzają wyroki NSA?

Zdaniem NIA Naczelny Sąd Administracyjny nie wskazał w motywach ustnych wyroku, podanych w dniu 4 lutego 2020 r., że stan powstały w wyniku przejścia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych jest zgodny z ustawą – Prawo farmaceutyczne.

– Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego oznaczają, że wnioski podmiotu skarżącego będą musiały być rozpatrzone przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, przy czym – jak wskazał NSA – brak jest obowiązku organu do wydania decyzji w zakresie wynikającym z wniosku strony, to jest decyzji o zmianie zezwolenia na prowadzenie aptek posiadanego przez spółkę przejmującą – czytamy w komunikacie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Samorząd aptekarski przekonuje, że wyroki Naczelny Sąd Administracyjnego nie rozstrzygają, czy spółka, która nabyła w wyniku połączenia zezwolenia w liczbie przekraczającej limity, o których mowa w art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego nadal spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.

– Należy zaznaczyć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 stycznia 2018 r. (VI SA/Wa 2905/15), prezentując analogiczny pogląd jak NSA w wyrokach z dnia 4 lutego br. o przejściu zezwoleń ex lege, wskazał, że funkcjonowanie apteki w warunkach niezgodnych z limitem ilościowym wynikającym z art. 99 ust. 3 pkt 3 P.f. jest niezgodne z przepisami prawa, co może dać organom Inspekcji Farmaceutycznej podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia przedmiotowego zezwolenia na prowadzenie spornej apteki w oparciu o przepisy art. 101 pkt 4 w związku z art. 37ap ust. 1 pkt 2 P.f., prowadzenie bowiem apteki w sposób naruszający przepisy prawa może negatywnie rzutować na rękojmię należytego prowadzenia apteki, stanowiącej niezbędny wymóg do jej prowadzenia – informuje NIA.

Zdaniem prawników samorządu aptekarskiego, Naczelny Sąd Administracyjny w motywach ustnych do wyroków z dnia 4 lutego br. w ogóle nie odniósł się do zagadnienia, czy kumulacja zezwoleń, jaka nastąpiła w wyniku połączenia spółek rzutuje na rękojmię należytego prowadzenia apteki, stanowiącą niezbędny wymóg do prowadzenia apteki (czytaj również: Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń aptekom, za przekroczenie 1 proc.).

Źródło: ŁW/NIA

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jeszcze nie minęło południe, a z sieciowego balonika zrobił się flak.
I dołączył w ten sposób do aptekarskich baloników, m.in. tych z napisami: "Dzięki sztywnym cenom i zakazowi reklamy apteki zaczną konkurować jakością usług", "Marże będą wystarczające dla indywidualnych aptekarzy a uderzą w sieci z dużymi kosztami własnymi", "Dzięki AdaGeo farmaceuci będą otwierać apteki bez ryzyka, że obok otworzy się agresywna sieć" itp. Podobny los niedługo czeka balonik z napisem "UoZF".
Po sieci o liczbie aptek jak doktor takie wyroki spływają jak po kaczce. Jak ktoś im będzie bruździł to wkroczą dyplomaci o randze ambasadora i wezmą naszych na dywanik i pogrożą paluszkiem nu pagadi zostawcie apteki w spokoju bo będą problemy. I nikt tego nie ruszy. A zappowskie pętaki myślą,że ktoś się z nimi będzie cackał. To już nie te czasy.