REKLAMA
czw. 13 sierpnia 2020, 08:41

NSA oddalił dwie skargi kasacyjne o „1 procent”. Dlaczego to ważne?

11 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawach dotyczących tzw. 1 procenta. A chodziło o odmowę zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek, które mogły doprowadzić do przekroczenia przez sieć aptek progu antykoncentracyjnego określonego w Prawie farmaceutycznym.

Wynik wyroków NSA w sprawach dotyczących "1 procenta" to 2 do 5 (fot. Shutterstock)
Wynik wyroków NSA w sprawach dotyczących "1 procenta" to 2 do 5 (fot. Shutterstock)

Obie sprawy swój początek miały jeszcze w 2014 roku. Wtedy to spółka wystąpiła do WIF o zmianę zezwoleń w zakresie zmiany nazwy i podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki. Był to efekt przejęcia przez spółkę, prowadzącą sieć aptek, innej spółki. Na mocy art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h miało też nastąpić przeniesienie zezwoleń na prowadzenie aptek na spółkę przejmującą.

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmówił jednak zmiany zezwolenia. Uznał bowiem, że w jego konsekwencji doszłoby do przekroczenia tzw. progu antykoncentracyjnego określonego w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego. Innymi spółka posiadałaby w województwie więcej niż 1 procent wszystkich aptek. A prawo nie pozwala na wydanie zezwolenia w takich sytuacji (czytaj więcej: WSA: Przekroczenie 1% w wyniku przejęcia jest naruszeniem, które przedsiębiorca powinien sam usunąć).

Decyzje WIF zostały podtrzymane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W rezultacie spółka skierowała skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten w obu przypadkach podtrzymał decyzje organów. Rozstrzygnięcia te są dostępne w Portalu Orzeczeń pod następującymi sygnaturami:

Spółka od obu wyroków wniosła skargi kasacyjne, które NSA 11 sierpnia 2020 r. uznał za bezzasadne. W obu postępowaniach uczestniczyli prawnicy reprezentujący Naczelną Izbę Aptekarską – Elżbieta Waniewska i Krzysztof Baka. NIA przystąpiła do nich jako organizacja społeczna i prezentowała stanowiska zbieżne z decyzjami GIF. Wyroki NSA w tych sprawach otrzymały sygnatury:

2 wyroki NSA vs. 5 wyroków NSA

Wczoraj Naczelna Izba Aptekarska opublikowała też swoje stanowisko do obu wyroków NSA. Samorząd wskazuje przede wszystkim na to, że skład sędziów orzekający nie podzielił dotychczasowych orzeczeń NSA w podobnych sprawach. A mowa tutaj o 5 wyrokach wydanych w lutym 2020 r. przez Naczelny Sąd Administracyjnych w analogicznych postępowaniach (II GSK 3025/17, II GSK 3026/17, II GSK 3027/17, II GSK 3135/17, II GSK 3291/17). Wtedy też Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET uznał te wyroki za „przełomowe” i „kończące spór o 1%” (czytaj więcej: Czy to koniec sporu o przepisy antykoncentracyjne na rynku aptek?).

Naczelna Izba Aptekarska już wtedy zapowiadała, że to wcale nie jest koniec sporu. Dwa wyroki NSA wydane przed kilkoma dniami zdają się to potwierdzać. Zespół orzekający NSA tym razem uznał bowiem, że stanowisko prezentowane przez GIF oraz samorząd aptekarski jest słuszne. Nie jest możliwe obchodzenie przepisów i przekraczanie progu antykoncentracyjnego poprzez przejmowanie zezwoleń w oparciu o art. 494 § 2 k.s.h (czytaj również: NIA studzi euforię prawników. Spór o “1 procent” nadal trwa…).

– Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni art. 494 § 2 k.s.h., stanowiącego, że „na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej ”. W motywach ustnych wyroków NSA wskazał, że zwrot „chyba że ustawa (…) stanowi inaczej” w przypadku zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oznacza ustawę – Prawo farmaceutyczne, która ustala zarówno warunki pozytywne prowadzenia aptek, jak i warunki negatywne. Przepis art. 99 ust. 3 Pr. farm. określa warunki podmiotowe uzyskania zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej – czytamy w stanowisku NIA.

W oczekiwaniu na uzasadnienie

Jako, że oba wyroki NSA są bardzo świeże, dysponujemy jedynie relacją z ustnego uzasadnienia, udostępnioną przez Naczelną Izbę Aptekarską. W portalu orzeczeń pojawiła się jednak też teza jednego z wyroków.

– Rekonstrukcja treści zastrzeżenia, o którym mowa w art. 492 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) prowadzi do wniosku, że ustawą stanowiącą inaczej w jego rozumieniu, jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). A ściśle rzecz ujmując te spośród jej przepisów, które określają warunki (zarówno pozytywne, jak i negatywne), od których uzależnione jest wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Przejęcie zezwolenia i wykonywanie wynikających z niego uprawnień, nie może bowiem abstrahować od określonych ustawą aktualnych warunków jego udzielenia – czytamy z kolei w tezie orzeczenia, opublikowanej już w Portalu Orzeczeń.

W momencie opublikowania pełnych treści uzasadnień w Portalu Orzeczeń, będzie wiadomo zdecydowanie więcej na ich temat. Szczególnie o powodach niepodzielenia przez zespół orzekający konkluzji wynikających z 5 wcześniejszych orzeczeń w analogicznych sprawach (czytaj również: Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń aptekom, za przekroczenie 1 proc.).

©MGR.FARM

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]