REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy apteki same będą decydować o opiece farmaceutycznej?

12 sierpnia 2019 14:52

Nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty nie zmieni nic w kwestii opieki farmaceutycznej, a już na pewno jej nie wprowadzi. Tak twierdzi Maciej Konarowski, adwokat z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Co za tym przemawia?

Średnie koszty związane z zaszczepieniem osoby dorosłej były niższe w aptekach w porównaniu z gabinetami lekarskimi i innymi placówkami medycznymi odpowiednio o 16-26% i 11-20% (fot. Shutterstock)
Ustawa o zawodzie farmaceuty rozróżnia opiekę farmaceutyczną od usługi farmaceutycznej (fot. Shutterstock).

Zdaniem specjalisty dobrze się stało, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło potrzebę i podjęło próbę uregulowania opieki farmaceutycznej. Jednak zaprezentowana w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty koncepcja opieki farmaceutycznej jest niespójna i niedopracowana. Raczej powinien być to dobry start do dyskusji niż gotowy, ostateczny projekt (czytaj również: Lekarze o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty: ogólna, nieprecyzyjna, nasuwa wątpliwości).

Skąd będą pieniądze na opiekę farmaceutyczną?

Obecnie opieka farmaceutyczna definiowana jest w ustawie o izbach aptekarskich i polega na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, […], czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta. Jak donosi prawo.pl, jest to regulacja na tyle nieostra, że, w zależności od podejścia, w jej zakresie pojęciowym może się mieścić „wszystko albo nic”.

REKLAMA

Art. 4 ust. 2 projektu ustawy o zawodzie farmaceuty stanowi natomiast, że opieka farmaceutyczna to udzielane przez farmaceutę świadczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ŚOZ). Ustawa reguluje zatem te świadczenia zdrowotne, które są finansowane ze środków publicznych (czytaj również: PharmaNET zabiera głos w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty…). Maciej Konarowski zastanawia się więc, dlaczego projekt odwołuje się do ŚOZ, zamiast do prawie identycznej definicji z ustawy o działalności leczniczej. Tym bardziej że MZ wprost wskazuje, że projekt nie zakłada finansowania opieki farmaceutycznej ze środków publicznych.

REKLAMA

Powyższe powoduje, że możliwa jest interpretacja zakładająca, że skoro opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych, a MZ nie zakłada finansowania opieki farmaceutycznej, to zbiór desygnatów pojęcia „opieka farmaceutyczna” jest pusty – dodaje prawnik.

Opieka a usługa farmaceutyczna

Ustawa o zawodzie farmaceuty rozróżnia opiekę farmaceutyczną od usługi farmaceutycznej (czytaj również: Młodzi farmaceuci proponują zmiany w projekcie ustawy o zawodzie…). Nie wiadomo jednak, na jakiej zasadzie doszło do tego podziału. Konarowski sugeruje, że opieka farmaceutyczna może być kwalifikowana poprzez dokumentowanie czynności oraz konieczność kontaktu z lekarzem.

Tymczasem tzw. recepta kontynuowana, pozwalająca farmaceucie pod pewnymi warunkami na wystawienie recepty w ramach kontynuacji terapii, mimo że wymaga kontaktu z lekarzem, w projekcie została ujęta jako usługa farmaceutyczna, która z założenia nie wymaga tego kontaktu. A jednocześnie w tej samej ustawie, w przepisach wprowadzających zmiany do Prawa farmaceutycznego, określana jest jako opieka farmaceutyczna.

Podobnie „pomiar ciśnienia” raz kwalifikowany jest przez UZF jako usługa farmaceutyczna, (ale nie badanie diagnostyczne, które w myśl ustawy jest opieką farmaceutyczną), po to by w dodanym art. 96 ust. 3a pkt 5) PF stać się opieką farmaceutyczną – wyjaśnia ekspert.

REKLAMA

Wiele nieścisłości

Ponadto Maciej Konarowski zauważa, że wiele usług możliwych do świadczenia przez farmaceutów, takich jak np. dowóz leków „na receptę” do pacjentów niepełnosprawnych, wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzenie terapii uzależnień itd. została pozostawiona poza zakresem regulacji. Niedopracowana została także kwestia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy okazji sprawowania opieki farmaceutycznej.

Dodatkowo zakres odpowiedzialności farmaceuty będzie się różnić w zależności od formy prawnej podmiotu prowadzącego aptekę oraz podstawy prawnej świadczenia przez farmaceutę opieki. W przypadku farmaceuty zatrudnionego na podstawie umowy o pracę poszkodowany pacjent będzie mógł żądać odszkodowania od pracodawcy farmaceuty. A jego odpowiedzialność ograniczy się do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (czytaj również: Opieka farmaceutyczna w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty).

Dowolność w kwestii prowadzenia opieki

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty nie przewiduje obowiązku świadczenia opieki farmaceutycznej, należy zatem uznać jej dowolność – mówi Konarowski. Dodaje, że wobec tak niejasnego zakresu znaczeniowego pojęcia „opieka farmaceutyczna” trzeba przypuszczać, że część aptek będzie oferować pacjentom bardzo szeroki wachlarz usług, a część ograniczy się jedynie do usług podstawowych. Będą też takie apteki, które w ogóle zaniechają świadczenia opieki.

Pojawia się jednak pytanie, skąd pacjent ma wiedzieć jakie usługi (i czy w ogóle) uzyska w danej aptece, skoro absurdalnie szeroko rozumiany zakaz reklamy aptek zabrania przekazywania pacjentom jakichkolwiek informacji, które mogłyby zachęcić ich do skorzystania z usług apteki? – pyta na koniec specjalista.

Źródło: IK/prawo.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

To po kolei...Chętnie poczytam. (Może być w prywatnej konwersacji. Piszę pod imieniem i nazwiskiem swem włesnem, nie wiem, jak Pan)...

Powiązane artykuły

Angielscy farmaceuci pomogą wykrywać choroby serca Angielscy farmaceuci pomogą wykrywać choroby serca

Jak podaje BBC, od października 2019 roku ponad 320 aptek w całej Anglii rozpocznie bezpłatne badani...

ZPP – za mało swobody dla właścicieli aptek ZPP – za mało swobody dla właścicieli aptek

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców także wyraził swoje stanowisko na temat projektu ustawy o zawo...

Zmiana w zakazie reklamy aptek przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty? Zmiana w zakazie reklamy aptek przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty?

Powraca temat honorowania Karty Dużej Rodziny przez apteki i punkty apteczne. W projekcie ustawy o z...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz