REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy zostaną wprowadzone ryczałty za dyżury? MZ tego nie kwestionuje

11 czerwca 2019 09:55

Ministerstwo Zdrowia ustosunkowało się do zarówno do pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej, jak i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie wynagrodzenia za dyżury nocne i świąteczne aptek. Jakie jest stanowisko resortu zdrowia?

Kilka lat temu procedowany był projekt, w którym przyznano WIF prawo do nakładania kar administracyjnych na apteki, przepis pojawił się w toku prac, a następnie zniknął (fot. MGR.FARM)
Minister zdrowia nie kwestionuje zasadności postulatów środowiska farmaceutów, które wskazują na konieczność wprowadzenia zmian do przepisów regulujących kwestie pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne (fot. MGR.FARM)

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, 9 kwietnia 2019 r. wystosował pismo do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Nawiązał w nim do pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej z 21 marca 2019 r. Zawierało ono prośbę o pomoc w rozwiązaniu problemu pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów nocnych. W swoim piśmie rzecznik zadał ministrowi następujące pytania:

 1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia wobec przedstawionego w piśmie NIA problemu?
 2. Czy Ministerstwu Zdrowia zostały przedstawione konkretne propozycje w tej materii, a jeśli tak, to jaka była ich treść?

Zdaniem NIA przepisy niezgodne z konstytucją

Odpowiedzi na to pismo udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski (czytaj również: Dyżury aptek – zamieszanie w Świdnicy). W swoim piśmie Naczelna Izba Aptekarska sformułowała zarzut, że przepisy art. 94 ustawy – Prawo farmaceutyczne są niezgodne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego (mylnie oznaczonej jako „zasada demokratycznego państwa prawa”). Kwestionowane przez samorząd aptekarski przepisy Prawa farmaceutycznego regulują kwestię ustalania godzin prac apteki ogólnodostępnej.

REKLAMA

Zgodnie z art. 94 ust. 1 tej ustawy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych należy dostosować do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zgodnie natomiast z art. 94 ust. 2 rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

REKLAMA

Przepisy te są w ocenie samorządu aptekarskiego potencjalnie lub ewidentnie sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Uzasadnieniem takiego zarzutu jest to, że obowiązek dyżurowania przez apteki ogólnodostępne nie wiąże się z adekwatnym wynagrodzeniem dla podmiotów je prowadzących. W dalszej części pisma NIA wskazuje, że „(…) skoro nakłada się na przedsiębiorcę obowiązek pełnienia dyżurów, należy uwzględnić zwrot kosztów poniesionych przez tego przedsiębiorcę.”. Jednak zdaniem ministra zdrowia te zarzuty nie są uzasadnione (czytaj również: Radni powiatowi domagają się zmian, by mogli egzekwować dyżury aptek).

Prowadzenie apteki to ściśle reglamentowana działalność

Zdaniem ministra zdrowia niezrozumiałe jest uzasadnienie zarzutu niekonstytucyjności przepisów regulujących zasady funkcjonowania aptek ogólnodostępnych przez samo nałożenie na nie obowiązku ograniczającego swobodę decyzyjną przedsiębiorców w zakresie godzin świadczenia przez nich usług. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, w tym prowadzenie apteki ogólnodostępnej, stanowi reglamentowaną działalność gospodarczą. Działalność taka wymaga uzyskania zezwolenia, a przepisy odrębne mogą określać warunki oraz zasady jej wykonywania.

Elementem reglamentacji działalności gospodarczej może być – i zazwyczaj jest – nakładanie na przedsiębiorcę obowiązków ograniczających jego efektywność ekonomiczną w celu zabezpieczenia innych wartości prawnie chronionych (np. życia i zdrowia ludności). O konstytucyjności tego typu rozwiązań wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny (czytaj więcej: W Koluszkach bojkotują dyżury aptek). Jego orzecznictwo potwierdza jednoznacznie, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego. Podlega zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczeniu w drodze ustawy ze względu na ważny interes publiczny.

W tej sytuacji mamy do czynienia z działalnością gospodarczą reglamentowaną w sposób ścisły. Zgodnie bowiem z art. 65 ust. 1 Prawa farmaceutycznego obrót produktami leczniczymi, a także prowadzenie apteki ogólnodostępnej, może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie. Wszelkie regulacje prawne dotyczące obrotu produktami leczniczymi kształtuje się w taki sposób, by zapewnić dostępność tych produktów dla ludności. Tak też został uformowany łańcuch dystrybucji leków. Apteki ogólnodostępne muszą posiadać produkty lecznicze i wyroby medyczne w ilości oraz asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. Co więcej, apteki ogólnodostępne są placówkami ochrony zdrowia, które są elementem systemu ochrony zdrowia.

REKLAMA

Dobrym rozwiązaniem ryczałty

W konsekwencji regulacje prawne odnoszące się do zasad i warunków prowadzenia apteki ogólnodostępnej zawierają wiele przepisów nakazujących przedsiębiorcom postępowanie, które jest ekonomicznie nieoptymalne. Jednak jest istotne z punktu widzenia ochrony ważnego interesu publicznego, jakim jest zdrowie i życie ludzi. Te warunki stanowią ograniczenie swobody działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego aptekę ogólnodostępną i mogą być obciążeniem ekonomicznym znacznie przekraczającym koszty pełnienia dyżurów. Zatem minister zdrowia uważa, że obowiązek dyżurowania przez apteki ogólnodostępne w porze nocnej i w dni wolne od pracy nie stanowi nieadekwatnego obciążenia przedsiębiorców. Jest też uzasadniony koniecznością zapewnienia dostępności produktów leczniczych dla pacjentów. W konsekwencji nie jest więc sprzeczny z art. 22 Konstytucji RP.

Mimo to minister zdrowia nie kwestionuje zasadności postulatów środowiska farmaceutów, w tym samorządu aptekarskiego. Wskazują oni, że należy wprowadzić zmiany do przepisów regulujących kwestie dyżurów aptek. W szczególności nowelizacji wymagają przepisy dotyczące sposobu ustanawiania grafików takich dyżurów przez rady powiatów oraz kwestie wynagradzania podmiotów prowadzących apteki z tego tytułu. Minister zdrowia dostrzega możliwość, żeby wprowadzić rozwiązania korygujące obecne przepisy. Jeśli chodzi o konkrety, to przedstawiła je w piśmie Naczelna Izba Aptekarska. NIA zaproponowała ustanowienie ryczałtowego wynagrodzenia godzinowego za dyżury (czytaj również: Opieka farmaceutyczna, a dyżury aptek…). Punktem wyjścia do ustalania stawki godzinowej miały być kwoty wynagrodzenia za dyżury pełnione przez pielęgniarki.

Źródło: IK/rzecznikmsp.gov.pl

2019.05.15-Odpowiedź-na-pismo-z-dnia-09.04.2019

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Podpowiem, aby dalej przyglądać się omawianej sprawie.
MZ jest za a nawet przeciw ? Ja tego stanowiska nie rozumiem ?
@MT. Pismo jest mało profesjonalne, ale przynajmniej MZ sobie i nam zostawiło furtkę.
Proponuje panu ministrowi żeby dla ochrony zdrowia i życia nakazał lekarzom i pielęgniarkom , pełnienie dyżurów bez zapłaty za nie . Zobaczymy czy się . zgodzą .

Powiązane artykuły

Starosta liczy, że apteki będą całodobowo prowadzić działalność Starosta liczy, że apteki będą całodobowo prowadzić działalność

Starosta Powiatu Białobrzeskiego wystosował list do mieszkańców, w którym przedstawił trudną sytuacj...

Apteki nie chcą dyżurować w górskich uzdrowiskach Apteki nie chcą dyżurować w górskich uzdrowiskach

Cały czas brakuje nocnych dyżurów aptek w Rabce-Zdroju, Szczawnicy i Krościenku. W związku z tym zan...

Sąd oddalił skargę Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej na uchwałę Rady Powiatu Sąd oddalił skargę Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej na uchwałę Rady Powiatu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz