REKLAMA
śr. 19 maja 2021, 07:11

GIF odpowiada na pytania o UoZF. Farmaceuta może prowadzić działalność edukacyjną tylko w aptece?

Czy kierownik apteki może wyznaczyć technika farmaceutycznego jako osobę odpowiedzialną za dokonywanie zwrotów leków? Czy kierownik apteki musi być zatrudniony na cały etat? Jak dokumentować przekazywanie zadań personelowi apteki? Na te i inne pytania odpowiada Główny Inspektor Farmaceutyczny…

W ocenie GIF działalność edukacyjna i inne usługi farmaceutyczne powinny być świadczone tylko w aptekach (fot. Shutterstock)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Główny Inspektor Farmaceutyczny zaprezentował odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów, jakie wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty. O tym, że takie wyjaśnienia będą publikowane Ewa Krajewska wspominała w swoim pierwszym wywiadzie, jakiego udzieliła w programie „Kwadrans z Farmacją”.


1. Czy z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, tj. z dniem 16 kwietnia 2021 r., kierownik apteki ogólnodostępnej może być zatrudniony na część etatu, np. na 1/2 etatu?

Kierownik apteki ogólnodostępnej powinien być zatrudniony na pełen etat. Osobisty charakter obowiązków nałożonych na kierownika apteki ogólnodostępnej, na który wskazuje art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.; dalej: u.p.f.”), jak również liczba tych obowiązków oraz ich istota dla funkcjonowania apteki ogólnodostępnej, świadczy o tym, że do ich prawidłowej realizacji niezbędne jest świadczenie pracy w ramach pełnego etatu.

Dodatkowo, zakładając spójność przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy zauważyć, że skoro ustawodawca zadecydował o obowiązku zatrudnienia kierownika apteki szpitalnej co najmniej w wymiarze (równoważnika) 1 etatu w pełnym wymiarze godzin (art. 87a ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.f.), to brak jest podstaw do przyjęcia, że stanowisko kierownika apteki może być obsadzone jedynie w części etatu (czytaj również: Kierownik apteki za 1000 zł miesięcznie? Zdarzają się takie sytuacje…).

2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Czy w związku z powyższym, czas pracy farmaceuty zatrudnionego w aptece ogólnodostępnej nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?

Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.) regulujące funkcjonowanie apteki ogólnodostępnej nie odsyłają do art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), zgodnie z którym czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 ustawy, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie, apteka ogólnodostępna nie jest podmiotem leczniczym. W rezultacie, w przypadku aptek ogólnodostępnych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), w szczególności art. 129 § 1 wskazanej ustawy.

3. Czy kierownik apteki ogólnodostępnej może wyznaczyć technika farmaceutycznego jako osobę odpowiedzialną za dokonywanie zwrotów produktów leczniczych i wyrobów medycznych do hurtowni farmaceutycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych psychotropowych i zawierających środki odurzające?

Tak. Dopuszczalne jest wyznaczenie technika farmaceutycznego jako osoby odpowiedzialnej za dokonywanie zwrotów produktów leczniczych i wyrobów medycznych do hurtowni farmaceutycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych psychotropowych i zawierających środki odurzające. Kierownik apteki ogólnodostępnej powinien udokumentować powierzenie obowiązków w tym zakresie w formie przyjętej w aptece, zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 2 i 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). Powierzenie powyższych obowiązków nie zwalnia kierownika apteki ogólnodostępnej z odpowiedzialności za ich prawidłową realizację.

4. Czy art. 87a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne nakłada obowiązek zatrudnienia farmaceuty w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej w ramach stosunku pracy?

Nie. Wskazany przepis stanowi o „normie zatrudnienia” i „równoważniku” etatu, zatem farmaceuta może świadczyć pracę w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej zarówno w ramach stosunku pracy, jak również w oparciu o umowę cywilnoprawną – w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi (czytaj również: Polskie szpitale mają 3 miesiące, by zatrudnić ponad 1000 farmaceutów).

5. Czy zaopatrzenie zakładu leczniczego w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (w tym zakup, magazynowanie i ekspedycja) obejmujące:

  1. materiały opatrunkowe;
  2. jednorazowe jałowe i niejałowe wyroby medyczne do implantacji wraz z jednorazowym jałowym i niejałowym oprzyrządowaniem do ich implantacji;
  3. jednorazowe jałowe wyroby medyczne do przygotowania i podawania produktów leczniczych, preparatów krwiopochodnych oraz płynów dializacyjnych – połączone z uczestniczeniem w prowadzonej w tych podmiotach gospodarce tymi materiałami i wyrobami, należy do apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej?

Tak. Organizacja zaopatrzenia w podmiocie leczniczym w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wymienione wyżej, należy do zadań zawodowych farmaceuty, zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97). Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r.– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.), powyższe zadanie może być realizowane wyłącznie w aptece szpitalnej, aptece zakładowej lub dziale farmacji szpitalnej utworzonym zamiast tych aptek. Przez organizację zaopatrzenia w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne należy rozumieć ich zamawianie, magazynowanie, wydawanie i ewidencjonowanie.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Trzeba przyznać, że w Polsce ciężko cokolwiek w tym zawodzie zmienić i ci co twierdzą, że się nie da są czasami naprawdę blisko prawdy. Odpowiedzialność dyscyplinarna za prowadzenie usług poza apteką, brawa za fantazję dla autora ;)
Ja nie wiem, ze wszyscy się czepiacie - chcieliście mieć ustawę o zawodzie to ją macie,.. oczywiście ironia! nie dość, że zrobiono z nas wyrobników, na których można wszystko zrzucić i za wszystko ukarać to jeszcze odtrąbiono wielki sukces,... tylko nie wiem czyj??? jak zwykle plują nam w twarz a "my" radośnie mówimy, ze to wiosenny deszczyk pada,... i jeszcze jedno spostrzeżenie, jakoś sporo znajomych odchodzi z zawodu, bo to ani satysfakcja z pracy, ani z pieniędzy - na farmacji wszyscy zarabiają tylko nie farmaceuci,... :(
Z każdego zawodu ludzie odchodzą, chyba tylko z wyjątkiem lekarzy i prawników. Te zawody nadal mają za dużo profitów, żeby ktoś chciał z nich rezygnować. Zawód wyuczony to nie wyrok. Po innych kierunkach studiów połowa ludzi pracuje w innym zawodzie niż wyuczony. Dziś jeżeli ktoś idzie na farmację, to na pewno nie dlatego że nie wiedział co go czeka, albo że nie dostał się gdzie indziej, no to z braku laku dobry kit. Teraz narzekanie na nadmiar obowiązków, a kto krzyczy o szczepienia w aptekach, badania diagnostyczne i Bóg wie co jeszcze? Zróbcie sobie próbny dzień w aptece i spróbujcie oprócz obecnych obowiązków ekspedycji (rzetelnej z informacją o leku i elementarnym pouczeniem pacjenta o stosowaniu leków a nie tylko recepta, leki, kasa), kolejki niecierpliwych pacjentów, receptury, zamówień planowych, zamówień indywidualnych, prób zdobywania leków deficytowych dla pacjentów, przedstawicieli firm, telefonów, weryfikacji, raportowania itd., co jest podstawą funkcjonowania obiektu o nazwie apteka,; wydzielcie sobie na próbę pomieszczenie gdzie, kto i kiedy miałby to robić, chyba że po zamknięciu apteki w ekspedycji, jeżeli warunki lokalowe na nic innego nie pozwolą, czyli w wielu aptekach dopiero po 21,00 lub 22,00. Praktyka myślę że wiele poglądów zweryfikuje. Ciekawe komu jeszcze zostanie czasu, chęci i siły żeby ze świadczeniem usług farmaceutycznych wyjść poza aptekę.