REKLAMA
czw. 17 grudnia 2020, 08:02

Małe opakowania surowców i zawyżanie refundacji receptury przez apteki to naruszenie…

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował wyniki kontroli przeprowadzonych w aptekach w III kwartale 2020 r. Wśród stwierdzonych naruszeń zwraca uwagę uznanie za nieprawidłowość kupowanie przez apteki małych opakowań surowców, co skutkuje generowaniem wysokiej refundacji za wykonywanie leków recepturowych. Jakich konkretne surowców dotyczyły zastrzeżenia NFZ?

Wiele więc wskazuje na to, że zapisy o zmianach w recepturze aptecznej, zostały wykreślone z jednego projektu nowelizacji ustawy i przeniesione do innego (fot. Shutterstock)
Zdarzały się też przypadki wykonania leku recepturowego niezgodnie z ordynacją lekarską (fot. Shutterstock)

W III kwartale 2020 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 75 postępowań kontrolnych w aptekach. Za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego. W tylko 18 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (25 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (32 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie m.in.: danych niezbędnych do realizacji recept na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki. Na receptach brakowało podpisu osoby wystawiającej a zdarzały się też przypadki wydania leku przez osoby nieuprawnione czy wydanie produktu z uprawnieniem, które nie zostało potwierdzone (czytaj również: Jak Narodowy Fundusz Zdrowia karze apteki? Oto przykłady…).

Wśród stwierdzonych naruszeń przy realizacji recepty były też:

 • wydanie większej ilości leku, niż wynika ze sposobu dawkowania i okresu stosowania w sytuacji, gdy nie określono wielkości opakowania;
 • wydanie więcej niż jednego najmniejszego refundowanego opakowania w sytuacji, gdy nie wpisano ilości leku;
 • wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza;
 • wydanie leków w ilości przekraczającej 120-dniową kurację;
 • wydanie leku na zniżkę przy odpłatności 100 % na recepcie;
 • realizacja recepty bez pełnych danych pacjenta lub świadczeniodawcy;
 • realizacja recepty, na której brak jest daty wystawienia recepty;
 • realizacja recepty pomimo braku oznaczenia identyfikatora płatnika;
 • realizacja recept przed datą wystawienia;
 • realizacja recepty na druku innego lekarza niż ordynujący;
 • brak podpisu i pieczątki osoby realizującej receptę lub imienia i nazwiska osoby realizującej receptę;
 • brak sposobu dawkowania dla leku gotowego, zawierającego w składzie substancję psychotropową;
 • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:
 • brak otaksowania w postaci elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty;

Wśród stwierdzonych, podczas kontroli NFZ naruszeń było też przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m. in.: daty wystawienia recepty, ilości składnika recepturowego, identyfikatora OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, uprawnień dodatkowych, wydanego odpowiednika, daty realizacji „od dnia”, kodu EAN/GTIN składnika, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S”, „DN”, osoby realizującej receptę, nr REGON). W trakcie kontroli okazywało się też, że brakowało  oryginałów druków recept w aptece (czytaj również: COVID-19 uderzył w recepturę. Apteki wykonały znacznie mniej leków…).

Problemy z lekami recepturowymi

Wiele nieprawidłowości dotyczyło też leków recepturowych. Zdarzały się przypadki nieprawidłowej wyceny leku recepturowego. Polegały one np. na wykazaniu większej ilości składnika recepturowego lub ustaleniu kosztu sporządzenia leku recepturowego z uwzględnieniem składnika niewystępującego na awersie recepty oraz pomimo braku określonych na awersie recepty ilości składników recepturowych (czytaj więcej: NFZ uzyska dokładniejsze dane o lekach recepturowych).

Zdarzały się też przypadki wykonania leku recepturowego niezgodnie z ordynacją lekarską lub błędnie wykonanego leku recepturowego – brak warunków jałowych, mimo obecności w składzie leku antybiotyku lub wykonanie leku niejałowego w warunkach jałowych. Urzędnicy stwierdzali też brak na rewersie recept adnotacji o dacie i godzinie przyjęcia i wykonania leku robionego wraz z danymi osoby przyjmującej i wykonującej lek (czytaj również: Koszty refundacji receptury aptecznej wciąż rosną. Ponad 420 mln zł w ubiegłym roku…).

Podczas jednej z kontroli ustalono też, że apteka prowadzi politykę zakupową surowców farmaceutycznych do sporządzania leku recepturowego w opakowaniach o niskiej gramaturze. Dotyczyło to w szczególności takich surowców jak:

 • Dithranolum op. a 0,5 g, 1 g,
 • Hydrocortisonum op. a 0,5 g, 1 g,
 • Acidum salicilicum op. a 10 g,
 • Lidocaini h/chlor. op. a 1 g,
 • Benzocainum op. a 1 g,
 • Vaselinum flavum op. a 100 g,
 • Vaselinum album op. a 100 g,
 • Lanolinum anhydricum op. a 100 g
 • Glicerolum 85 % op. a 100 g., c

W opinii kontrolerów NFZ skutkuje generowaniem wysokiej refundacji w zakresie leków recepturowych, co jest naruszeniem (czytaj również: W Rzeszowie aptekarze wyłudzali refundację na leki recepturowe).

Źródło: ŁW/NFZ

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

 1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
 2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
 3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
 4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
 5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
 6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
 9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"W opinii kontrolerów NFZ skutkuje generowaniem wysokiej refundacji w zakresie leków recepturowych, co jest naruszeniem" A kto powiedział że ma być tanio? To są drogie rzeczy... Jakaś postawa prawna? paragraf? ustawa? artykuł? Czy to takie tylko bolesne jęki kontrolerów?
Można się odwołać do prezesa NFZ;) Pozostaje też sąd. Ale fakt, że NFZ sam sobie prawo zaczął stanowić.
Trzeba sobie odbić na czymś czasami 3% marże za leki refundowane i coraz to nowe koszty związane z prowadzeniem apteki.
Czyli mam kupić w dużym opakowaniu i ma stać otwarte nie wiadomo ile albo się przeterminować , bo producent sobie życzy wyższą cenę za mniejsze opakowanie.Ciekawe dlaczego nie zajmą się równym dostępem do cen np. pradaxy
Co za bzdury po prostu. Z jednej strony kładziemy nacisk na warunki aseptyczne. A jak używam opakowania substancji po 10 gram to lepiej jak zrobić z 1 gramowego - jak tyle potrzebuje. Następnie kto da mi pewność, że trafi się kolejna taka recepta i 9 gram jakie nam zostanie nie przeterminuje się? Dodatkowo - gdzie zrobienie nawet z 2x 0,5 grama jest zabronione? Do tego jest jeszcze dostępność opakowań w hurcie - bo nie zawsze są.
Co w takim razie nie jest naruszeniem wg NFZ w sprawie wyceny leków refundowanych? Apteki często korzystają z małych opakowań. Wiadomo cena zdecydowanie wyższa. Ale żeby czepiali się wazeliny? I co cofają ref?