REKLAMA
wt. 6 kwietnia 2021, 11:17

Ministerstwo nie będzie wydawać wiążących interpretacji inspekcji farmaceutycznej

„Interpretacje indywidualne nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa i jako takie nie mogą mieć mocy powszechnie wiążącej” – wskazuje resort zdrowia w odpowiedzi na dezyderat grupy posłów.

W ocenie Ministerstwa Polska jest w bardzo dobrej sytuacji na tle innych państw Unii Europejskiej, które mierzą się z dużo większą liczbą braków leków (fot. MGR.FARM)
ObjaśnieniA prawne Ministra Zdrowia odnoszące się dostosowania przepisów wprowadzonych w ramach AdA, to nie są wiążące dla przedsiębiorców czy innych podmiotów prawa (fot. MGR.FARM)

Przedsiębiorcy przysługuje odwołanie

– W odniesieniu do zarzutów kierowanych do Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i sposobu interpretacji przepisów AdA, co ma przełożenie na inicjowanie postępowań w przedmiocie cofania zezwoleń na prowadzenie aptek, Minister Zdrowia pragnie zaznaczyć, że podobne sygnały napływają do resortu ze strony farmaceutów prowadzących apteki z prośbą o podjęcie interwencji. Niemniej jednak Minister Zdrowia nie ma uprawnień do kontroli postępowań prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych czy Głównego Inspektora Farmaceutycznego – wyjaśnia resort zdrowia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa organem właściwym do prowadzenia postępowania w przedmiocie cofnięcia lub zmiany zezwolenia na prowadzenia apteki i wydawania, w tym zakresie stosownych rozstrzygnięć, jest wojewódzki inspektor farmaceutyczny, a w postępowaniu odwoławczym Główny Inspektor Farmaceutyczny (czytaj również: MZ: „Apteka dla aptekarza” nie pozbawiła żadnego regionu aptek).

Jeżeli przedsiębiorca uważa, że decyzja w jego sprawie została wydana z naruszeniem przepisów prawa, przy czym nie ma znaczenia czy procesowych, czy materialnych, może wnieść odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a następnie jeżeli dalej uważa, że jego sprawa została nieprawidłowo rozpatrzona może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zatem ostatecznie słuszność oraz poprawność decyzji może zostać zweryfikowana na drodze sądowej.

Resort zdrowia wskazuje, że 4 lutego 2020 r., Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejne 5 wyroków w sprawach dotyczących prawidłowego rozumienia art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego (sygn. akt: II GSK 3025/17; II GSK 3026/17; II GSK 3027/17; II GSK 3291/17; II GSK 3135/17), gdzie zanegowano sposób interpretacji przepisów antykoncentracyjnych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną w postępowaniach o zmianę zezwolenia.

– Jednocześnie argumentacja Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zbieżna ze stanowiskiem Ministra Zdrowia wyrażonym w objaśnieniu prawnym z dnia 12 kwietnia 2019 r. dotyczącego możliwości i zakresu stosowania w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy – pisze resort.

Nie będzie wiążących interpretacji

– Jednocześnie należy podkreślić, że w zakresie wniosku skierowanego do Ministra Zdrowia o „sformułowanie wiążących interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego i zobowiązanie Inspekcji do ich stosowania” wywołują konsternację, gdyż świadczą przede o braku elementarnej wiedzy o hierarchii źródeł prawa w Polsce i funkcjonowaniu systemu prawnego. Powyższy apele nie mogą wywołać zamierzonego skutku, bowiem interpretacje indywidualne nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa i jako takie nie mogą mieć mocy powszechnie wiążącej – pisze resort zdrowia.

W dalszej kolejności Ministerstwo podkreśla, że choć aktualność zachowują wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne Ministra Zdrowia odnoszące się dostosowania przepisów wprowadzonych w ramach AdA, to nie są one wiążące dla przedsiębiorców czy innych podmiotów prawa. Resort podkreśla, że stanowią one wyjaśnienie przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarcze, co ma ułatwić ich praktyczne stosowanie (czytaj również: Stanowisko Ministerstwa w sprawie przenoszenia zezwoleń na apteki).

– Jednocześnie należy podkreślić, że dostarczanie pacjentom usług farmaceutycznych na najwyższym poziomie, zapewniając jednocześnie przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności na równych zasadach rynkowych jest priorytetem dla Ministra Zdrowia. Natomiast jeżeli w ocenie Autorów dezyderatu obecnie obowiązujące przepisy prawne w sposób niewystarczający zabezpieczają interes społeczny, w tym interesy polskich przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, to jako przedstawiciele władzy ustawodawczej mogą podjąć stosowne działania – pisze resort.

Źródło: KW/Sejm

Flora bakteryjna – jak o nią prawidłowo dbać?

11 kwietnia 202408:44

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się od pierwszego dnia jego narodzin, a przez wszystkie następne lata podlega ciągłym fluktuacjom. Wpływ na zmianę składu i jakości mikrobiomu ma bardzo wiele czynników, m.in. stosowana dieta, przebyte infekcje, zażywane leki, aktywność fizyczna, przewlekły stres, zmiany hormonalne i szereg innych. [1][2]

Flora bakteryjna- jak o nią prawidłowo dbać? (fot. shutterstock.com)

Odpowiednio ukształtowana flora bakteryjna jelit jest jednym z najważniejszym elementów, warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka przez całe życie. Badania naukowe dowodzą, iż zachowanie homeostazy organizmu w dużej mierze zależy od składu mikrobiomu, a zmiany w nim zachodzące mogą przełożyć się na trwałe efekty, wpływające na funkcjonowanie całego organizmu przez wiele lat. [3]

Z tego powodu tak ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego mikrobiomu, a w razie wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jego funkcjonowanie (np. infekcje z towarzyszącą biegunką, przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres itp.), wspomagać organizm odpowiednimi preparatami probiotycznymi.[1][2]

Probiotyki a stosowanie leków z różnych grup terapeutycznych

Wbrew powszechnie panujacej opinii, według której probiotyki stosuje się jedynie podczas antybiotykoterapii, należy wziąć pod uwagę konieczność ich suplementacji podczas przyjmowania leków, mogących doprowadzić do dysbiozy jelitowej. Są to m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ, często łączone z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego z grupy IPP (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku). Połączenie to wpływa niekorzystnie zarówno na śluzówkę przewodu pokarmowego (działanie uszkadzające wywołane przez NLPZ), jak i na skład i liczebność bakterii jelitowych (dysbioza wywołana przez IPP). Badania naukowe dowiodły, iż stosowanie probiotyków równolegle z NLPZ i IPP zmniejsza negatywne działanie tychże leków na śluzówkę przewodu pokarmowego oraz działa korzystnie na mikrobiom. [4][5]

Ponadto, innymi lekami, mogącymi powodować niekorzystne zmiany w mikrobiomie i wywoływać zaburzenia żołądkowo – jelitowe są: statyny, metformina (szczególnie w początkowym okresie leczenia) oraz leki przeczyszczające. [5] Udowodniono, iż równoczesne stosowanie probiotyków w czasie zażywania leków z powyższych grup wiąże się ze zminimalizowaniem skutków dysbiozy jelitowej oraz poprawą szczelności nabłonka jelit. [4]

Odporność organizmu a stosowanie probiotyków

Co więcej, warto pamiętać również o profilaktycznym stosowaniu probiotyków w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, m.in. jesienią i zimą. Według badań naukowych aż 70% limfocytów człowieka związanych jest z tkanką limfatyczną jelit, której stymulacja odbywa się za pomocą mikrobiomu. Podawanie probiotyków ma więc niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokiej odporności organizmu. [1]

Probiotykoterapia w przewlekłym stresie

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie mikroflory jelitowej jest silny i przewlekły stres. [1] Według doniesień naukowych, istnieje wyraźny związek pomiędzy przyjmowaniem określonych szczepów probiotycznych, a reakcją organizmu na czynniki stresowe. Wykazano również, iż stosowanie probiotyków przez osoby zmiagające się ze stresem, poprawia szczelność nabłonka jelitowego i wpływa na obniżenie napięcia nerwowego.[6]

Mało urozmaicona dieta a probiotyki

Probiotyki zalecane są również podczas stosowania mało urozmaiconej diety. Badania wykazały, że nieprawidłowa (uboga w błonnik) dieta może prowadzić do namnażania w jelitach szkodliwych bakterii, co z kolei sktkuje wieloma problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Suplementacja bakterii probiotycznych wpływa wówczas na poprawę składu i jakości mikrobiomu, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia np. jelita drażliwego oraz objawów dyspeptycznych. [1][7]

Inne wskazania

Warto także pamiętać o zasadności stosowania probiotyków w czasie zmian hormonalnych, a także procesów starzenia się organizmu. Wykazano bowiem istnienie związku pomiędzy zmianami, zachodzącymi  w układzie endokrynnym, a składem mikroflory jelitowej.[2]

Ponadto, badania dowodzą, że przyjmowanie szczepów probiotycznych przez osoby, u których zachodzą procesy starzenia, korzystnie wpływa na różnorodność flory bakteryjnej jelit. [8]

Probiotyki wieloszczepowe – korzyści ze stosowania

Aby zapewnić sobie kompleksową probiotykoterapię warto wybierać takie preparaty, które zawierają wiele różnych szczepów bakteryjnych. Badania wykazały, iż kombinacja szczepów probiotycznych może wykazywać się większą skutecznością, niż stosowania tylko jednego szczepu, dzięki zachodzącemu synergizmowi działania. [9] Dla przykładu, preparat zawierający dziewięć różnych szczepów bakterii z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus i Lactoccocus działa wielokierunkowo na mikrobiom, szybko wypełniając w nim ewentualne ubytki. [10] Co więcej, podczas wyboru probiotyku, dobrze jest zwrócić uwagę na obecność w nim substancji prebiotycznej (np. fruktoligosacharydów), która zapewnia szykie namnażanie szczepów probiotycznych w jelitach. [9]

Podsumowując, najczęstszym wskazaniem do stosowania probiotyków jest antybiotykoterapia. Jednak warto zdawać sobie sprawę z korzyści, wynikających z przyjmowania preparatów probiotycznych w sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na stan flory jelitowej, np. stosowanie leków typu NLPZ, IPP czy metforminy, mało urozmaicona dieta, zmiany hormonalne czy przewlekły stres. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne skutki stosowania probiotyków, zawierających wiele różnych szczepów bakteryjnych, mogących kompleksowo wpływać na mikrobiom organizmu.[2][4][5][6][9]

Źródła:

  1. M. Gałęcka i wsp., Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Insytut Mikroekologii w Poznaniu. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.
  2. H. Neuman i wsp., Microbial endocrinology: the interplay between the microbiota and the endocrine system, FEMS Microbiology Reviews 39(4), 2015. https://www.researchgate.net/publication/272624683_Microbial_endocrinology_the_interplay_between_the_microbiota_and_the_endocrine_system
  3. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/3/285_3_48_2016.pdf
  4. Węgielska, J. Suliburska, Wpływ leków na mikroflorę jelitową, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zaburzenia-flory-jelitowej-wywolane-lekami/
  6. Herman, Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research, Psychiatr Pol 2019;53(2):459-473. https://www.psychiatriapolska.pl/Probiotics-supplementation-in-prophylaxis-and-treatment-of-depressive-and-anxiety,92392,0,2.html
  7. D. Winiarz i wsp., Probiotyki a zdrowie – dziś i jutro, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 10, 86-94.
  8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468501120300146
  9. Zaremba, Dobrodziejstwa probiotyków i prebiotyków oraz ich naturalne źródła. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  10.  https://www.multilac.pl/multilac-kapsulki/?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]