REKLAMA
pon. 5 września 2022, 08:01

NFZ zwiększa nadzór nad aptekami nieprawidłowo realizującymi recepty

Elektroniczna komunikacja NFZ z aptekami, brak zwrotu refundacji za fałszywą receptę papierową i szerszy katalog naruszeń, za które fundusz będzie mógł nałożyć karę umową, to tylko niektóre ze zmian, jakie zaproponowało ministerstwo zdrowia w najnowszym rozporządzeniu. Niektóre z nich wywołają sprzeciw środowiska aptekarskiego…

Wydanie produktu powinno być poprzedzone weryfikacją w systemie PLMVS i potwierdzeniem, że dane opakowanie znajduje się w bazie PLMVS (Fot. MGR.FARM)
Zaproponowane zmiany zwiększą nadzór NFZ nad aptekami, które nie wywiązują się z umów na realizację recept refundowanych (fot. MGR.FARM)

W minionym tygodniu do konsultacji publicznych oddano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Jak można przeczytać w jego Ocenie Skutków Regulacji, celem zmian jest „dokonanie optymalizacji zmienianego rozporządzenia pod kątem wprowadzenia dodatkowych środków nadzoru nad aptekami niewywiązującymi się z realizacji ww. umów zgodnie z ich treścią, w tym określonych form dolegliwości prawnych za niestosowanie się do postanowień umownych”.

Dokument wprowadza szereg zmian w dotychczasowych zasadach nadzoru NFZ nad aptekami realizującymi recepty na leki refundowane. Resort zdrowia zaproponował też kilka zmian dotyczących kar umownych dla aptek. Zdecydowana większość zmian, które znalazły się w projekcie, ma jednak charakter formalny. Polegają one na wprowadzeniu skrótów redakcyjnych „Oddział Funduszu” i „Prezes Funduszu”, co ma służyć „konsekwentnemu stosowaniu ich w kolejnych jednostkach systematyki wewnętrznej zmienianego rozporządzenia”.

Komunikacja elektroniczna

Część zmian, które przewiduje projekt rozporządzenia, dotyczy umożliwienia prowadzenia korespondencji między NFZ a podmiotem prowadzącym aptekę (i jej kierownikiem) drogą elektroniczną. W końcu zmianie ulega między innymi zapis dotyczący formy przesyłania do NFZ zestawień zbiorczych. W projekcie zaproponowano, zobowiązanie podmiotu prowadzącego aptekę do przekazywania przez nią uzgodnionego zestawienia zbiorczego w „postaci papierowej lub elektronicznej”, a nie jak do tej pory tylko „w postaci pisemnej” (czytaj również: Aptekarzu! Zestawienie refundacyjne złóż elektronicznie!).

Jak wyjaśnia resort zdrowia w uzasadnieniu zmiany, stanowi ona konsekwencję nowelizacji tego przepisu dokonanej za pośrednictwem ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (czytaj więcej:  Aptekarze nie będą musieli składać fizycznie zestawień zbiorczych w NFZ).

Także inne pisma NFZ do apteki będą mogły być przesyłane drogą elektroniczną, na podany adres e-mail. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ma to na celu wyeliminowanie problemów związanych ze skutecznym doręczaniem korespondencji w formie papierowej (przekazywanej dotychczas na adres apteki). Jednocześnie doprecyzowano kwestie formalne związane z przekazywaniem korespondencji w formie elektronicznej.

Przekazywanie informacji do NFZ

Aktualnie podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek poinformować oddział wojewódzki NFZ o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Nowelizacja zakłada rozszerzenie tego obowiązku także o informację o zmianie na stanowisku kierownika apteki lub zastępstwie za kierownika. Taką informację trzeba będzie przekazać najpóźniej w dniu objęcia funkcji albo rozpoczęcia zastępstwa. Podmiot prowadzący aptekę będzie też musiał informować o zmianach swoich danych (14 dni od ich zmiany) oraz o zmianie lub przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

Jak przekonuje ministerstwo zdrowia, celem zmian jest zapewnienie Funduszowi posiadania aktualnych informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania umowy na realizację recept (czytaj również: Jak Narodowy Fundusz Zdrowia karze apteki? Oto przykłady…).

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki oraz zmian w posiadanym przez podmiot prowadzący aptekę zezwoleniu, modyfikacja obowiązującego przepisu ma na celu zainicjowanie działań służących zawarciu aneksu do istniejącej umowy z Funduszem – czytamy w uzasadnieniu.

Co istotne do katalogu kar umownych dodano również grzywnę w wysokości 200 zł, za niepoinformowanie o zmianie na stanowisku kierownika apteki lub zastępstwie kierownika w odpowiednim terminie.

Brak refundacji za sfałszowane papierowe recepty

Jedną z istotniejszych zmian, które ministerstwo zdrowia chce wprowadzić w rozporządzeniu, jest ta dotycząca zasad wypłaty refundacji za recepty papierowe. W projekcie znalazł się zapis mówiący, że „Fundusz nie dokonuje wypłaty refundacji za recepty w postaci papierowej, których numery nie zostały nadane przez dyrektora oddziału Funduszu, na zasadach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy § 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept”.

Innymi słowy apteka nie uzyska zwrotu refundacji w przypadku gdy zrealizuje ze zniżką fałszywą receptę papierową – a więc posiadającą numery, które nie zostały nadane przez dyrektora oddziału Funduszu (czytaj również: Wzrasta liczba zgłoszeń o próbach realizacji fałszywych recept w aptekach).

– Powyższe ma na celu zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przez Fundusz, przeznaczonymi na refundację recept – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Szerszy katalog dla kary umownej…

Warto zwrócić uwagę, że zmiana rozporządzenia przewiduje również poszerzenie katalogu naruszeń, za które NFZ będzie mógł nałożyć na aptekę karę umowną w wysokości 2% kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę przez dwanaście kolejnych okresów rozliczeniowych (6 miesięcy). Aktualnie taka kara może być nałożona w przypadku:

 • realizacji recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji,
 • przedstawienia Danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie NFZ dokonał nienależnej refundacji,
 • realizacji umowy na realizację recept niezgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie apteki.

Ministerstwo Zdrowia do tego katalogu proponuje dołożyć również sytuację gdy podmiot prowadzący aptekę lub jej kierownik nie poinformuje w ciągu 7 dni NFZ o zniszczeniu, utracie lub kradzieży recept (czytaj również: Minister Zdrowia uwzględnił uwagi NIA w sprawie kar dla aptek).

Konsultacje publiczne projektu potrwają do końca września.

©MGR.FARM


Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]