REKLAMA
pon. 5 września 2022, 08:01

NFZ zwiększa nadzór nad aptekami nieprawidłowo realizującymi recepty

Elektroniczna komunikacja NFZ z aptekami, brak zwrotu refundacji za fałszywą receptę papierową i szerszy katalog naruszeń, za które fundusz będzie mógł nałożyć karę umową, to tylko niektóre ze zmian, jakie zaproponowało ministerstwo zdrowia w najnowszym rozporządzeniu. Niektóre z nich wywołają sprzeciw środowiska aptekarskiego…

Nowe zasady realizacji recept budzą wątpliwości farmaceutów (fot. MGR.FARM)
Zaproponowane zmiany zwiększą nadzór NFZ nad aptekami, które nie wywiązują się z umów na realizację recept refundowanych (fot. MGR.FARM)

W minionym tygodniu do konsultacji publicznych oddano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Jak można przeczytać w jego Ocenie Skutków Regulacji, celem zmian jest „dokonanie optymalizacji zmienianego rozporządzenia pod kątem wprowadzenia dodatkowych środków nadzoru nad aptekami niewywiązującymi się z realizacji ww. umów zgodnie z ich treścią, w tym określonych form dolegliwości prawnych za niestosowanie się do postanowień umownych”.

Dokument wprowadza szereg zmian w dotychczasowych zasadach nadzoru NFZ nad aptekami realizującymi recepty na leki refundowane. Resort zdrowia zaproponował też kilka zmian dotyczących kar umownych dla aptek. Zdecydowana większość zmian, które znalazły się w projekcie, ma jednak charakter formalny. Polegają one na wprowadzeniu skrótów redakcyjnych „Oddział Funduszu” i „Prezes Funduszu”, co ma służyć „konsekwentnemu stosowaniu ich w kolejnych jednostkach systematyki wewnętrznej zmienianego rozporządzenia”.

Komunikacja elektroniczna

Część zmian, które przewiduje projekt rozporządzenia, dotyczy umożliwienia prowadzenia korespondencji między NFZ a podmiotem prowadzącym aptekę (i jej kierownikiem) drogą elektroniczną. W końcu zmianie ulega między innymi zapis dotyczący formy przesyłania do NFZ zestawień zbiorczych. W projekcie zaproponowano, zobowiązanie podmiotu prowadzącego aptekę do przekazywania przez nią uzgodnionego zestawienia zbiorczego w „postaci papierowej lub elektronicznej”, a nie jak do tej pory tylko „w postaci pisemnej” (czytaj również: Aptekarzu! Zestawienie refundacyjne złóż elektronicznie!).

Jak wyjaśnia resort zdrowia w uzasadnieniu zmiany, stanowi ona konsekwencję nowelizacji tego przepisu dokonanej za pośrednictwem ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (czytaj więcej:  Aptekarze nie będą musieli składać fizycznie zestawień zbiorczych w NFZ).

Także inne pisma NFZ do apteki będą mogły być przesyłane drogą elektroniczną, na podany adres e-mail. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ma to na celu wyeliminowanie problemów związanych ze skutecznym doręczaniem korespondencji w formie papierowej (przekazywanej dotychczas na adres apteki). Jednocześnie doprecyzowano kwestie formalne związane z przekazywaniem korespondencji w formie elektronicznej.

Przekazywanie informacji do NFZ

Aktualnie podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek poinformować oddział wojewódzki NFZ o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Nowelizacja zakłada rozszerzenie tego obowiązku także o informację o zmianie na stanowisku kierownika apteki lub zastępstwie za kierownika. Taką informację trzeba będzie przekazać najpóźniej w dniu objęcia funkcji albo rozpoczęcia zastępstwa. Podmiot prowadzący aptekę będzie też musiał informować o zmianach swoich danych (14 dni od ich zmiany) oraz o zmianie lub przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

Jak przekonuje ministerstwo zdrowia, celem zmian jest zapewnienie Funduszowi posiadania aktualnych informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania umowy na realizację recept (czytaj również: Jak Narodowy Fundusz Zdrowia karze apteki? Oto przykłady…).

W przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki oraz zmian w posiadanym przez podmiot prowadzący aptekę zezwoleniu, modyfikacja obowiązującego przepisu ma na celu zainicjowanie działań służących zawarciu aneksu do istniejącej umowy z Funduszem – czytamy w uzasadnieniu.

Co istotne do katalogu kar umownych dodano również grzywnę w wysokości 200 zł, za niepoinformowanie o zmianie na stanowisku kierownika apteki lub zastępstwie kierownika w odpowiednim terminie.

Brak refundacji za sfałszowane papierowe recepty

Jedną z istotniejszych zmian, które ministerstwo zdrowia chce wprowadzić w rozporządzeniu, jest ta dotycząca zasad wypłaty refundacji za recepty papierowe. W projekcie znalazł się zapis mówiący, że „Fundusz nie dokonuje wypłaty refundacji za recepty w postaci papierowej, których numery nie zostały nadane przez dyrektora oddziału Funduszu, na zasadach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy § 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept”.

Innymi słowy apteka nie uzyska zwrotu refundacji w przypadku gdy zrealizuje ze zniżką fałszywą receptę papierową – a więc posiadającą numery, które nie zostały nadane przez dyrektora oddziału Funduszu (czytaj również: Wzrasta liczba zgłoszeń o próbach realizacji fałszywych recept w aptekach).

– Powyższe ma na celu zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przez Fundusz, przeznaczonymi na refundację recept – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Szerszy katalog dla kary umownej…

Warto zwrócić uwagę, że zmiana rozporządzenia przewiduje również poszerzenie katalogu naruszeń, za które NFZ będzie mógł nałożyć na aptekę karę umowną w wysokości 2% kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę przez dwanaście kolejnych okresów rozliczeniowych (6 miesięcy). Aktualnie taka kara może być nałożona w przypadku:

 • realizacji recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji,
 • przedstawienia Danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie NFZ dokonał nienależnej refundacji,
 • realizacji umowy na realizację recept niezgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie apteki.

Ministerstwo Zdrowia do tego katalogu proponuje dołożyć również sytuację gdy podmiot prowadzący aptekę lub jej kierownik nie poinformuje w ciągu 7 dni NFZ o zniszczeniu, utracie lub kradzieży recept (czytaj również: Minister Zdrowia uwzględnił uwagi NIA w sprawie kar dla aptek).

Konsultacje publiczne projektu potrwają do końca września.

©MGR.FARM


Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Kontaktowe zmiany skórne – jak sobie z nimi radzić?

18 września 202308:50

Lato to okres, kiedy zdecydowanie chętniej odsłaniamy swoją skórę. To w prosty sposób zwiększa jej kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. W niektórych sytuacjach skutkować może to pojawieniem się na skórze określonych zmian, będących efektem kontaktu skóry z różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi. Mówimy wówczas o alergicznym kontaktowym zapaleniu skóry, określanym nierzadko jako alergia kontaktowa [1,2].

Lato to okres, kiedy zdecydowanie chętniej odsłaniamy swoją skórę. (fot. Shutterstock)

ALERGIA KONTAKTOWA – CO TO TAKIEGO?

Alergią kontaktową nazywamy skórne reakcje alergiczne, które mają zwykle charakter zapalny [2]. Zmiany te indukowane są przez kontakt skóry z substancjami ze środowiska zewnętrznego. Związki drażniące po  zetknięciu ze skórą wywołują odczyn alergiczny. Efekt? Kontaktowe zmiany skórne. Charakteryzują się one silnym świądem, obrzękiem, rumieniem, a w ostrej fazie również wysiękiem.

Intensywność objawów skórnych uzależniona jest od kilku czynników [1]. Nie bez znaczenia dla wyglądu zmian jest stan bariery naskórkowej. Podatność na określone związki drażniące jest także cechą osobniczą, dlatego też pewien udział w rozwoju zmian skórnych ma czynnik genetyczny. Wśród innych istotnych elementów, wymienić należy czas ekspozycji na czynnik uczulający, a także rodzaj tego czynnika[2]. W okresie letnim alergiczne kontaktowe zapalenie skóry jest często powodowane kontaktem z uczulającymi roślinami. 

ROŚLINY I KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY

Rośliny to rodzaj czynnika drażniącego, któremu przypisuje się częste wywoływanie kontaktowych zmian skórnych [1,3,4]. Mechanizm, na drodze którego na skórze dochodzi do powstania różnorodnych zmian, uzależniony jest od danej rośliny. Niemniej jednak wyróżnia się przede wszystkim mechanizm drażniący, alergiczny oraz toksyczny [1].

Skutkiem oddziaływania rośliny o takim potencjale może być:

 • kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia – podrażnienie może mieć podłoże mechaniczne (np. kolce) lub chemiczne (w odniesieniu do związków chemicznych zawartych w roślinach)
 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry – u osób wykazujących cechy alergii na dany alergen
 • reakcja fitofototoksyczna – będąca efektem kontaktu z daną rośliną i późniejszej ekspozycji na promieniowanie UV – dotyczy np. barszczu Sosnowskiego [1,4].

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia bardzo często wywołują kaktusy, zboża i trawy [1]. Z kolei podrażnienia chemiczne to efekt kontaktu ze związkami chemicznymi, znajdującymi się w roślinach. Zwykle są to: szczawian wapnia, izotiocyjaniny, alkaloidy [1]. 

ALERGIA KONTAKTOWA – NA CO JESZCZE?

Pajęczaki (tj. o pająki, kleszcze, roztocza czy też o przędziorek) również mogą wywoływać zmiany skórne o podłożu alergicznym [6,7]. Na skutek reakcji organizmu na ukąszenie, następuje uwalnianie histaminy z komórek tucznych. Histamina aktywuje receptory H1, które znajdują się na powierzchni komórek śródbłonka, nabłonka, mięśni gładkich naczyń krwionośnych oraz limfocytów, makrofagów, eozynofilii i bazofilii. W następstwie: wzrasta stężenie cytokin prozapalnych, przepuszczalność naczyń krwionośnych, kurczliwość mięśni gładkich, w tym tych znajdujących się w naczyniach krwionośnych. To wszystko powoduje obrzęk, świąd i zaczerwienienie.[13]

W Polsce najbardziej rozpowszechniona jest alergia kontaktowa na nikiel – nawet 17% społeczeństwa doświadcza tego typu alergii [1]. Co ciekawe – problem nawet 4 razy częściej dotyczy kobiet. Związane jest to z popularnością tego metalu w produkcji m.in. biżuterii czy zegarków. Używany jest on także do wytwarzania monet, noży, metalowych części implanów oraz narzędzi [15]. Prawie 25% przypadków alergii kontaktowej na nikiel związana jest z wykonywaną pracą. Do zawodów najbardziej narażonych zaliczane są: fryzjerzy, lekarze, stomatolodzy,oraz pracownicy fabryk metalurgicznych. W jaki sposób można przeciwdziałać skutkom tego typu reakcji alergicznych?

Z POMOCĄ PRZYJŚĆ MOGĄ MIEJSCOWE LEKI PRZECIWHISTAMINOWE

Histamina to związek obecny w soku niektórych roślin, np. pokrzywy. To także substancja magazynowana przez komórki tuczne i uwalniana po kontakcie z czynnikiem alergizującym [8]. Histamina odpowiada za rozwój reakcji alergicznej, której efektem może być świąd i rumień pojawiający się na skórze..  Skuteczna terapia alergicznego kontaktowego zapalenia skóry opiera się na zastosowaniu odpowiednich leków przeciwhistaminowych.

Difenhydramina to lek przeciwhistaminowy I generacji [9]. Ma zdolność do odwracalnego wiązania się z receptorami H1.Po związaniu się z nimi uniemożliwia przyłączenie się do nich histaminy- substancji wywołującej nieprzyjemne dolegliwości skórne, m.in. świąd, obrzęk i zaczerwienienie. W ten sposób zapobiega ich wystąpieniu.  [9,10].–

Oprócz zastosowania substancji przeciwhistaminowej, w niwelowaniu objawów kontaktowego zapalenia skóry korzystne może okazać się również stosowanie lidokainy. Substancja ta posiada zdolność do odwracalnego blokowania kanałów sodowych znajdujących się w błonie komórkowej. Przez to zmniejsza się jej przepuszczalność dla jonów Na+ i zablokowany zostaje proces depolaryzacji. Przekłada się to na brak osiągnięcia, tzw. progu czynnościowego, przez co nie są przenoszone impulsy elektryczne. W efekcie w miejscu aplikacji lidokainy nie jest odczuwany ból. [14]Dzięki zastosowaniu lidokainy, pacjent nie odczuwa nieprzyjemnego i dokuczliwego bólu i swędzenia. Warto wspomnieć, że dodatkową zaletą jest szybki początek działania lidokainy – efekt pojawia się już w czasie 2 minut od aplikacji na skórę [10,11].

ALLEFIN ŻEL NA SKÓRĘ

Allefin to produkt leczniczy wskazany w objawowym leczeniu kontaktowych zmian alergicznych i zapalnych skóry z towarzyszącym świądem, reagujących na leczenie lekami antyhistaminowymi i powstałych w skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak: ukąszenia i ugryzienia (np. owadów, pajęczaków), kontakt z niektórymi roślinami (np. pokrzywą, bluszczem), poparzenie przez meduzy. [10]. Dużą zaletą leku Allefin jest obecność w jego składzie 2 substancji czynnych: przeciwhistaminowej difenhydraminy i miejscowo znieczulającej lidokainy.

Ważne – produkt leczniczy Allefin może być stosowany u dzieci już powyżej 2 roku życia. Co więcej – początek działania (dzięki obecności lidokainy) obserwowany jest już w czasie poniżej 2 minut od aplikacji na skórę [10]. Allefin to zatem dobre rozwiązanie w kontekście kontaktowych zmian skórnych.

 

Literatura:

 1. Poparzenia przez rośliny – zbiór praktycznych informacji, Klaudia Dopytalska, i inni, Dermatologia po Dyplomie, 2021, 04
 2. Alergia kontaktowa – diagnostyka i postępowania, Alergia Astma Immunologia, 2007, 12(3): 109-127
 3. Distribution, ecology, chemistry and toxicology of plant stinging hairs, Hans-Jurgen Ensikat, et.al., Toxins 2021,13,141
 4. Reakcja fitofototoksyczna ze współistniejącymi zmianami odpowiadającymi erythema multiforme związana z ekspozycją na barszcz Sosnowskiego, Andrzej K. Jaworek, Karolina Michałek, Anna Wojtas-Pełc, Przegl. Dermatol 2017, 104, 16-21
 5. Kontaktowe zapalenie skóry: od patomechanizmu do immunotoksykologii, Stefan F. Martin, Alergologia po Dyplomie, tom 4, nr 1, 2013
 6. Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii, Ewa Dadas-Stasiak, Bolesław Kalicki, Anna Jung, Pediatr Med. Rodzi 2010, 6(2), 9. 92-99
 7. Pajęczaki jako czynniki narażenia zawodowego, Wiadomości Parazytologiczne, T.41(3), 1995: 253-266
 8. Topical antihistamines display potent anti-inflammatory activity linked in part to enhanced permeability barier function, Tzu-Kai Lin, et.al., J Invest Dermatol. 2013 Feb; 133(2): 469-478
 9. Aktualne możliwości leczenia atopowego zapalenia skóry z perspektywy pediatry, Barbara Klasa, Ewa Cichocka-Jarosz, Przegląd Lekarski 2017/74/8
 10. Charakterystyka Produktu Leczniczego Allefin
 11. Lidocaine and pain management in the emergency department: a review article, Samad Ej Golzari, et.al., Anesth Pain Med. 2014 February; 4(1): e15444
 12. Topical lidocaine for chronic pain treatment, Marion Voute, et.al., Drug Design, Development and Therapy 2021: 15 4091-4103
 13. Sybilski A. Rola desloratadyny jako skutecznego i bezpiecznego leku przeciwhistaminowego. Standardy Medyczne/ Pediatria
 14. Makuła M, Szkutnik- Fiedler D. Środki znieczulające miejscowo, Farmacja Współczesna 2018; 11: 83-88.
 15. Profilaktyka chorób zawodowych skóry poradnik dla lekarzy pod redakcją Beaty Kręcisz, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, 2010

Allefin, (20 mg + 10 mg)/g, żel. Skład: 1 g żelu zawiera: 20 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum) i 10 mg lidokainy chlorowodorku jednowodnego (Lidocaini hydrochloridum monohydricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 g żelu zawiera: 60 mg glikolu propylenowego (E 1520). Postać farmaceutyczna: Żel. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Allefin jest wskazany w objawowym leczeniu kontaktowych zmian alergicznych i zapalnych skóry z towarzyszącym świądem, reagujących na leczenie lekami antyhistaminowymi i powstałych w skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak: ukąszenia i ugryzienia (np. owadów, pajęczaków), kontakt z niektórymi roślinami (np. pokrzywą, bluszczem), poparzenie przez meduzy. Produkt leczniczy Allefin jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Nanieść niewielką ilość żelu na zmienione miejsce na skórze i delikatnie rozprowadzić. Stosować w zależności od potrzeb 2 lub 3 razy na dobę. Sposób podawania: Podanie na skórę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dermatozy wysiękowe i pęcherzykowe. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie po przebytych porażeniach neurologicznych oraz w niewydolności mięśnia sercowego. Nie należy nasłoneczniać skóry leczonej produktem Allefin. Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono nasilonych działań niepożądanych po miejscowym podaniu difenhydraminy i lidokainy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Rumień, reakcja alergiczna. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26329. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]