REKLAMA
czw. 9 czerwca 2022, 12:33

Senacka Komisja Zdrowia poparła ochronę prawną farmaceutów i techników. Były wątpliwości…

Wczoraj senacka Komisja Zdrowia rozpatrywała ustawę, która ma wprowadzić ochronę prawną dla farmaceutów i techników farmaceutycznych, na równi z funkcjonariuszami publicznymi. Wszyscy senatorowie byli za jej przyjęciem.

Do projektu została przygotowana poprawka, która miała wątpliwości rozwiać (fot. Senat/Twitter)
Do projektu została przygotowana poprawka, która miała wątpliwości rozwiać (fot. Senat/Twitter)

8 czerwca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia, podczas którego rozpatrywano ustawę przyjętą przez Sejm 12 maja. Ustawa zakłada zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty oraz ustawie Prawo farmaceutycznego. Obie zmiany skutkują nadaniem ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, także farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym (czytaj więcej: Sejm przyjął ustawę nadającą ochronę prawną farmaceutom i technikom farmaceutycznym).

Technik bardziej chroniony niż farmaceuta?

W trakcie posiedzenia Komisji pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy ustawa w ogólnym rozrachunku nie nada większej ochrony technikom farmaceutycznym niż farmaceutom. Biuro Legislacyjne Senatu wskazywało, że w stosunku do farmaceutów ustawa nie przewiduje szczególnej ochrony „jak dla” funkcjonariusza publicznego, przy wykonywania czynności polegających na sporządzaniu i przygotowywaniu leków lub preparatów i produktów leczniczych – w art. 2 ustawy nowelizującej, w dodawanym art. 35a ustawa stanowiąc o czynnościach objętych ochroną, wymienia art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy o zawodzie farmaceuty, pomijając odwołanie do jej ust. 3 pkt 2 i pkt 5, w tych sytuacjach więc nie przewiduje się ochrony dla farmaceuty.

Natomiast w przypadku technika farmaceutycznego – art. 1 ustawy, w dodawanym art. 91a odsyła do art. 91 Prawa farmaceutycznego, który wskazuje czynności, do których jest uprawniony technik: w ust. 1 wymienia „czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych” (z określonymi wyjątkami), natomiast w ust. 2 jest mowa o możliwości wykonywania czynności pomocniczych przy sporządzaniu i przygotowywaniu określonych preparatów leczniczych, leków i produktów leczniczych (czytaj również: Czy farmaceuta zyska ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych? Co to oznacza w praktyce?)..

– A więc po pierwsze, technikowi farmaceutycznemu przysługiwałaby ochrona przy czynnościach dotyczących sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, podczas gdy farmaceuta, który wykonuje zawód samodzielnie, z ochrony w tym zakresie nie mógłby korzystać. Po drugie, z punktu widzenia racjonalnego ustawodawcy, nie wydaje się celowe przyznanie ochrony prawnokarnej przy wykonywaniu w/w czynności (sporządzania i przygotowywania produktów) ani przez technika, ani przez farmaceutę. Nie odbywają się one bowiem w miejscu, w którym przewiduje się dostęp dla nieograniczonej liczby osób z zewnątrz i nie są one wykonywane w sytuacji zagrożenia naruszaniem nietykalności, czynnej napaści lub znieważenia (a więc objęte zakresem przepisów art. 223, art. 223 czy
art. 226 Kk) – czytamy w opinii Biura Legislacyjnego.

Do projektu została przygotowana też poprawka, która miała te wątpliwości rozwiać. Ostatecznie jednak nie została ona poddana pod głosowanie. Zamiast tego senatorowie jednogłośnie (8 głosów) zdecydowali o rekomendowaniu Senatowi uchwalenie ustawy bez poprawek.

Głosowanie Senatu nad ustawą zostało zaplanowane na dzisiaj – 9 czerwca.

©MGR.FARM