REKLAMA
pon. 13 lipca 2020, 08:02

17 miesięcy po nagłośnieniu skandalu apteka w Jarocinie traci zezwolenie

W styczniu 2019 roku opinią publiczną i środowiskiem farmaceutycznym wstrząsnęła sytuacja, do jakiej doszło w Jarocinie. Techniczka farmaceutyczna miała tam wydać dziesięciokrotnie wyższą dawkę morfiny. W tym czasie w aptece nie było farmaceuty. Pacjentka niedługi po tym zmarła.

Samorząd lekarski podkreśla, że jest różnica między "teleporadą", a sprzedawaniem e-recept w internecie (fot. Shutterstock)
Jarocińska apteka traci zezwolenie na funkcjonowanie. To pokłosie skandali ze stycznia ubiegłego roku... (fot. Shutterstock)

Reportaż „Morfina” autorstwa Michała Janczury, wyemitowany na początku roku 2019 w TOK FM, odbił się szerokim echem w całej Polsce. W aptece sieci Dr.Max działającej w Jarocinie doszło do pomyłki w wydaniu leku. Pacjentka otrzymała dziesięciokrotnie wyższą dawkę leku z morfiną. Lek wydawała rodzinie chorej techniczka farmaceutyczna. W aptece nie było w tym czasie farmaceuty. Kilka dni później pacjentka zmarła (czytaj więcej: Techniczka pomyliła dawkę morfiny. Pacjentka nie żyje…).

Sprawą zajął się wtedy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, ale także Policja. Jedno ze wszczętych postępowań miało wyjaśnić czy kobieta zmarła w wyniku pomyłki w aptece – do tej pory nie są jeszcze jednak znane ustalenia śledczych. Natomiast okazuje się, że w czerwcu 2020 r. apteka w Jarocinie doświadczyła poważnych konsekwencji sytuacji nagłośnionej przez media. WIF w Poznaniu po 17 miesiącach cofnął jej zezwolenie na działalność. W miniony piątek poinformował o tym na Twitterze Michał Janczura – dziennikarz, który jako pierwszy nagłośnił sprawę. Redakcja MGR.FARM dotarła natomiast do treści tej decyzji. Wyłania się z niej obraz nieprawidłowości, jakie inspektorzy stwierdzili w placówce i doprowadziły do skandalicznej pomyłki (czytaj również: Postawiono zarzuty techniczce farmaceutycznej za pomyłkę w aptece w Jarocinie).Naruszenia stwierdzone przez WIF

Decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego została wydana 22 czerwca. Cały dokument liczy sobie 22 strony (dostępny na drugiej stronie tego artykułu). Dowiadujemy się z niego, że przyczyną wszczęcia procedury cofnięcia zezwolenia było podejrzenie „iż Przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w przedmiotowym zezwoleniu (utrata rękojmi należytego prowadzenia apteki).

Wszczęcie postępowania poprzedziła kontrola w aptece. W jej trakcie stwierdzono:

 • brak zapewnienia wymaganej obsady fachowej apteki w zakresie obecności w godzinach jej czynności farmaceuty
 • nieprawidłowości w zakresie realizacji recept na preparaty zawierające środku odurzające
 • nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji środków odurzających i substancji psychotropowych
 • przechowywanie leków, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety w komunikacji apteki, w pomieszczeniu archiwum i wykorzystywanie komory przyjęć jako magazynu
 • na ekspedycji brak rozdziału suplementów diety i wyrobów medycznych od produktów leczniczych
 • przechowywanie w magazynie przeterminowanych leków psychotropowych obok tych z prawidłowym terminem ważności
 • brak sporządzenia w kilku przypadkach przez kierownika apteki raportu o podjętych działaniach zabezpieczających wycofane leki decyzją GIF
 • nieprawidłowe przechowywanie surowców farmaceutycznych wymagających przechowywania w temperaturach od 5ºC do 15ºC (brak wpisu daty otwarcia pojemnika z lekiem)
 • wydawanie z apteki leków o kategorii dostępności Rp bez wymaganej recepty
 • nieprawidłowości w zakresie realizacji zapotrzebowań
 • brak ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań dla podmiotów leczniczych

Wina kierownika?

Z treści decyzji wynika, że przedstawiciele spółki, do której należała apteka, w korespondencji z WIF obarczali o naruszenia kierowniczkę apteki. Farmaceutka została zwolniona z pracy jeszcze przed wszczęciem postępowania. Jej pracodawcy przekonywali WIF, że „organizacja pracy w aptece, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu informacji o lekach należy do obowiązków kierownika apteki. Kierownik apteki jest osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie apteki w tym obszarze. W związku z powyższym kierownik apteki powinien zadbać o to, aby żaden inny pracownik apteki, bez jego wyraźnej zgody, nie zamawiał leków i nie wydawał leków, szczególnie leków narkotycznych i psychotropowych, a także przechowywał je w sposób nie gwarantujący prawidłowego zabezpieczenia”.

W wyjaśnieniach przedstawiciele sieci aptek nawiązali bezpośrednio do pomyłki, jaka nastąpiła w wydaniu leku z morfiną. Sytuacja ta została przywołana jako dowód, że „gwarantem prawidłowego funkcjonowania apteki w tym obszarze jest wyłącznie kierownik apteki i on zobowiązany jest zapewnić, aby pozostali pracownicy stosowali się do obowiązujących przepisów prawa”. Firma przekonywała, że kierownik nie mógł przenieść tej odpowiedzialności na innych pracowników apteki, a właściciel apteki „miał prawi oczekiwać, iż kierownik apteki zapewnia prawidłową organizację pracy, zgodnie z nałożonymi obowiązkami” (czytaj również: Kierowniczka apteki w Jarocinie nie czuje się winna pomyłki).

Dalej firma wskazywała, że według przyjętych w spółce procedur to kierownik apteki zgłaszał dni, w których w obsadzie będzie brakować magistra farmacji. Na tej podstawie właściciel organizował wsparcie lub informował o konieczności zamknięcia apteki. Do obowiązków kierownika należało też samodzielne zapewnienie zastępstwa podczas swojej nieobecności (czytaj również: Farmaceuta zawinił, a technika powiesili? Spór o błąd apteki w Jarocinie…).

Przedstawiciele spółki podkreślali, że apteka działa w sposób prawidłowy i poprawny, a winę za wcześniej stwierdzone naruszenia ponosi była kierowniczka. Jako dowód w sprawie firma chciała dopuszczenia protokołów z kontroli innych aptek tej spółki przeprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat. Miało to potwierdzać, że wszystkie apteki należące do firmy działają w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. WIF w Poznaniu jednak na to się nie zgodził.

Zeznania farmaceutki

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny kilkukrotnie wzywał na przesłuchanie – w charakterze świadka – byłą kierowniczkę apteki w Jarocinie. Jej zeznania stały w sprzeczności z zapewnieniami przedstawiciela właściciela apteki. Wskazywała ona, że w czasie gdy pełniła funkcję kierowniczki, wielokrotnie występowały problemy kadrowe w aptece. Zdarzały się sytuacje gdy była jedynym zatrudnionym w niej farmaceutą.

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

 1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
 2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
 3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
 4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
 5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
 6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
 9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tak działają sieci. Dobrze jest jak się nic nie dzieje, a jak nie daj Boże pójdzie coś nie tak, to tak odwrócą kota ogonem i całą winę zrzucą na fachowy personel :/ Pozostaje tylko współczuć dziewczynom, bo teraz z łatką osoby nieodpowiedzialnej, będą musiały dalej egzystować. O tym jak sieci pozbywają się niewygodnych pracowników, można by powieści pisać, ale wiele to i tak nie zmieni, dopóki apteki będą w rękach niefarmaceutycznych właścicieli. Czy po takim incydencie, a było ich pewnie mnóstwo, tylko nienagłośnionych, ktoś ma jeszcze wątpliwości co do zasadności ustawy "Apteka dla aptekarza"?