REKLAMA
śr. 20 stycznia 2021, 09:30

Ministerstwo Zdrowia: przymusowy dyżur apteki tylko w ostateczności

Ministerstwo Zdrowia od dłuższego czasu zapowiada wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących nocnych i świątecznych dyżurów aptek. Wiceminister Maciej Miłkowski przyznaje, że pandemia przerwała prace w tym zakresie. Zdradza jednak niektóre z dotychczasowych założeń zmian.

Aptekarze przekonują, że dyżur nocny oznacza wyjątkową sytuację, a nie zwyczajne zakupy (fot. Shutterstock)
Rozważane są rozwiązania, w myśl których obowiązek pełnienia dyżurów byłby nakładany na apteki, które odpowiedziałyby na publiczne ogłoszenie w tym zakresie (fot. Shutterstock)

– Od pewnego czasu do mojego biura poselskiego w Tarnowie napływają różne pisma, w których ich autorzy podnoszą sprawę ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w kontekście dostosowania się aptekarzy do ustalonych przez starostów harmonogramów dyżurów aptek. Z zasygnalizowanym wyżej problemem spotykam się również w toku swojej pracy poselskiej w tzw. terenie – napisał w zapytaniu do Ministra Zdrowia poseł Władysław Kosiniak-Kamysz.

Poprosił on resort zdrowia o informację dotyczącą działań, jakie zamierza podjąć w sprawie rozwiązania problemu dyżurów aptek. Obecnie kwestię tę reguluje art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z nim rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie powinien być dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności oraz umożliwiać jej swobodny dostęp do leków w porze nocnej, w niedziele i święta. Ten sam przepis stanowi, iż rozkład godzin pracy aptek jest określany w drodze uchwały przez radę powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów gmin z określonego powiatu oraz samorządu aptekarskiego (czytaj również: Ministerstwo odpowiada posłowi w sprawie karania aptek za unikanie dyżurów).

– Uchwała powiatu określająca harmonogram dyżurów, jako akt prawa miejscowego, stanowi źródło prawa powszechnie obowiązującego na terenie powiatu i jest wiążąca dla wszystkich aptek wymienionych w uchwale. Niemniej jednak problem z realizacją uchwalonego harmonogramu dyżurów jest znany, gdyż powyższa kwestia od dawna podnoszona jest przez organizacje zrzeszające lub reprezentujące powiaty oraz przez samorząd aptekarski – przyznaje wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

WIF może cofnąć aptece zezwolenie?

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m. in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Przepis ten odnosi się do notorycznego niezaspokajania potrzeb ludności, a nie do nierespektowania harmonogramu dyżurów przez apteki (czytaj również: Co wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma wspólnego z finansowaniem dyżurów aptek?).

– Jednocześnie należy wskazać, że w tego typu sprawach, w których zresztą wyłączną kompetencję posiadają wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, istotny – lub wręcz kluczowy – jest stan faktyczny sprawy. Zbadaniu podlegać będzie szereg okoliczności towarzyszących nierealizowaniu uchwał powiatu dotyczących harmonogramu dyżurów – wskazuje Miłkowski.

Wiceminister wyjaśnia, że chodzi o względy odnoszące się do kwestii istnienia, bądź uprawdopodobnienia istnienia po stronie personelu apteki okoliczności uzasadniających konieczność, bądź przynajmniej zasadność zamknięcia apteki w określonym czasie. Jak i ewentualne przyczyny, które zaistniały po stronie podmiotu prowadzącego aptekę – jeżeli po stronie samego personelu przyczyn takich nie było (czytaj również: Czy zasadne jest cofnięcie zezwolenia aptece, która odmawia dyżurowania?).

– Istotne znaczenie miałaby również skala ewentualnego niezaspokajania w tym czasie potrzeb miejscowej ludności oraz ustalenie na ile takie działanie miało charakter uciążliwy dla pacjentów, i czy takiemu działaniu można przypisać znamiona uporczywości (z czym w sposób oczywisty powiązany musiałby zostać wniosek o celowym, zamierzonym działaniu). Niemniej jednak jak wskazano powyżej ocena, czy zaistniała przesłanka określona w art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy do wyłącznej kompetencji właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zaś Minister Zdrowia nie posiada uprawnień do weryfikowania poczynionych w tym zakresie ustaleń – wyjaśnia Maciej Miłkowski.

Jego zdaniem skoro rozkład pracy aptek określa rada powiatu, wydaje się być naturalnym, że również na poziomie powiatowym powinna odbywać się weryfikacja wykonania uchwały i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jej postanowień (czytaj również: Co Rzecznik MŚP zrobił w sprawie dyżurów aptek? Ostra dyskusja…).

Pandemia przerwała prace legislacyjne

– Minister Zdrowia od dłuższego czasu rozważał możliwość zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dyżurów nocnych, świątecznych i w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne. Niestety wybuch pandemii przerwał pracę w tym zakresie, zatem nie jest możliwe przedstawienie wszystkich szczegółowych rozwiązań dotyczących dyżurów aptecznych – wskazuje Miłkowski.

Jak zdradza, obecnie brane pod uwagę jest rozwiązanie, w którym w porze nocnej apteka będzie zobowiązana do pełnienia dyżuru jedynie w określonym przedziale czasowym (nie przez całą noc) i tylko pełnienie dyżuru w tym przedziale będzie finansowane ze środków publicznych, przy czym kwestie związane z wysokością finansowania nie są jeszcze ustalone. Apteka jednocześnie będzie mogła pełnić dyżur przez całą noc, przy czym poza ww. wąskim przedziałem czasowym, będzie to przedmiotem dobrowolnego wyboru podmiotu ją prowadzącego z możliwością finansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego. Brana jest również pod uwagę ewentualność zawężenia kręgu powiatów, którego władze obowiązane będą określać harmonogram pracy aptek, jedynie do tych, w których miasta będące siedzibą władz powiatu liczą nie więcej niż określona liczba mieszkańców.

– Przewiduje się również rozwiązania, w myśl których większy nacisk położony zostanie na własną inicjatywę pełnienia dyżurów przez podmioty prowadzące apteki. Innymi słowy Minister Zdrowia jest zdania, że zamiast obecnego przymusu, w pierwszej kolejności obowiązek pełnienia dyżurów powinien być nakładany na podmioty chętne i gotowe do ich pełnienia w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie w tym zakresie. Elementy przymusu wprowadzane byłyby wyłącznie w ostateczności – w sytuacji braku możliwości wyłonienia apteki dyżurującej spośród aptek, które dobrowolnie się zgłosiły – wskazuje wiceminister.

Nadto rozważane są mechanizmy, w których uwydatniona zostanie rola organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w procesie opiniowania aptek przed powierzeniem im pełnienia dyżurów nocnych (czytaj również: Ministerstwo finalizuje prace nad zmianami w sprawie dyżurów aptek).

Jak zapewnia Minister Zdrowia planuje powrócić do prac nad dyżurami aptek jak tylko sytuacje epidemiologiczna na to pozwoli.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]