REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Od jutra inspekcja farmaceutyczna zyska nowe uprawnienia. Co się zmienia?

22 sierpnia 2019 09:32

Dokładnie 23 sierpnia wchodzą w życie zapisy nowelizacji prawa farmaceutycznego z 26 kwietnia, dotyczące nowych uprawnień inspekcji farmaceutycznej. Kontroler będzie mógł zajrzeć do każdego schowka w aptece i hurtowni, a w przypadku problemów pomoże mu policjant. Na tym jednak nie koniec…

Zarówno Policja jak i Straż Graniczna nie mogą odmówić udzielenia pomocy inspekcji farmaceutycznej (fot. Shutterstock)

Przepisy, które wchodzą jutro w życie znalazły się w nowelizacji prawa farmaceutycznego z 26 kwietnia 2019 r. To ta sama, która od 6 czerwca spowodowała zamieszanie związane ze zbywaniem leków do podmiotów innych niż pacjenci czy podmioty prowadzące działalność leczniczą (czytaj również: Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Farmaceuci zdezorientowani…). Dokładnie trzy miesiące od momentu ogłoszenia, w życie wchodzą zapisy ustawy dotyczące nowych uprawnień inspekcji farmaceutycznej. Ich celem jest ułatwienie przeprowadzania kontroli w aptekach i hurtowniach.

Według nowych przepisów jeżeli cel inspekcji lub kontroli tego wymaga, osoba upoważniona przez organ zezwalający do dokonywania inspekcji lub kontroli zarządza otwarcie obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta zezwoleniem. Uprawnienie to dotyczy także znajdujących się w nich schowków, jak również ich oględzin (czytaj również: Kontrole w aptekach na nowych zasadach).

REKLAMA

Policja pomoże w kontroli

Kontroler WIF lub GIF będzie mógł też zwrócić się o pomoc w umożliwieniu dokonania inspekcji lub kontroli do komendanta Policji lub Straży Granicznej. Będzie to dotyczyło sytuacji gdy natrafi na opór, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie inspekcji lub kontroli. Będzie mógł to też zrobić w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że na taki opór natrafi, albo jeżeli z innych względów jest to niezbędne do niezakłóconego dokonania inspekcji lub kontroli. Zarówno Policja, jak i Straż Graniczna, będzie miała w takich sytuacjach za zadanie zapewnienie porządku w miejscu przeprowadzania inspekcji lub kontroli oraz „osobistego bezpieczeństwa i poszanowania godności osób obecnych w miejscu jej przeprowadzania”.

REKLAMA

Inspektor o pomoc Policji lub Straży Granicznej będzie mógł zawnioskować pisemnie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia inspekcji lub kontroli. Jednak w pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem przeprowadzenia inspekcji lub kontroli, udzielenie pomocy następuje także na osobiste wezwanie kontrolera (czytaj również: Na widok Inspektora, kobieta zakluczyła drzwi apteki i schowała się na zaplecze). W takim przypadku organ zezwalający lub osoba upoważniona przez ten organ do dokonywania inspekcji lub kontroli przekazuje potwierdzenie wezwania na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia inspekcji lub kontroli.

Zarówno Policja jak i Straż Graniczna nie mogą odmówić udzielenia pomocy inspekcji farmaceutycznej. Funkcjonariusz organu udzielającego pomocy sporządza notatkę urzędową z jej przebiegu. Będzie ona zawierać miejsce, termin, czas trwania inspekcji lub kontroli, oznaczenie organu zezwalającego lub osoby upoważnionej przez ten organ do dokonywania inspekcji lub kontroli, oznaczenie kontrolowanego, a także zakres udzielonej pomocy. Jej kopia zostanie przekazana organowi zezwalającemu w terminie 7 dni (czytaj więcej: Inspekcja farmaceutyczna się zbroi czy… łata kadrowe dziury?).

Kto pokryje koszty?

Co ciekawe koszty udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy poniesie kontrolowany przedsiębiorca. Organ zezwalający obciąży go kosztami w drodze decyzji. Zgodnie z ustawą powinny one być ustalone w wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych na udzielenie pomocy. Ale… w przypadku gdy zwrócenie się przez kontrolera o pomoc organów było bezzasadne, koszty udzielonej pomocy ponosi organ zezwalający (inspekcja farmaceutyczna).

Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia powinien określić w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości oraz sposób i tryb rozliczania kosztów udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy. Takie rozporządzenie ma umożliwić sprawne rozliczenie kosztów. Póki co jednak, takie rozporządzenie nadal nie powstało.

REKLAMA

Ważnym zapisem nowej ustawy jest również ten zobowiązujący instytucje państwowe i samorządowe do współpracy z inspekcją farmaceutyczną. Dotyczy to w szczególności przekazania posiadanych dokumentów, danych lub informacji. Dotyczy to m.in. współpracy inspekcji z Krajową Administracją Skarbową (czytaj również: Skarga na porozumienie między inspekcją farmaceutyczną a samorządem aptekarskim).

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

D20190959L
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Proponuję , żeby jednocześnie połączyć to z obowiązkową rewizją osobistą , najlepiej koedukacyjną . Ot przyjemne z pożytecznym .
Czytam i nie wierzę w to co czytam, może jeszcze na czas kontroli osoby obecne w aptece w kajdany- żeby przypadkiem czegoś nie ukryły😤😵🤯🤪😬- to chyba nie w tym kierunku zmiany powinny iść.
Po części rozumiem (a przynajmniej mam nadzieję), że to z powodu aptek prowadzących nieuczciwą politykę sprzedażową, ale jednak aptek działających zgodnie z prawem jest znacznie więcej - po części to takie trochę naruszenie prywatności gospodarczej, bo apteka jednak całkowicie upaństwowiona nie jest (przynajmniej teoretycznie), no ale...
Trochę się to wszystko rozmija z pojęciem „apteka prywatna”
I w ten klasyczny sposób grupa nieuczciwych farmaceutów handlujących deficytami zapewniła wkurzenie uczciwych. Jakie to polskie, że jednostki o, delikatnie mówiąc, podejrzanym autoramencie robią opinię pozostałym, wywołując słuszne zdenerwowanie.
Tak jest w każej dziedzinie, Ci źli kreują wizerunek.

Powiązane artykuły

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez DOZ innej sieci aptek UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez DOZ innej sieci aptek

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez DOZ kontroli nad ...

Opozycja chce obniżenia wysokości kar dla aptek do 10 000 zł Opozycja chce obniżenia wysokości kar dla aptek do 10 000 zł

Nie 100 000 zł, a 10 000 zł miałoby grozić aptece, za niestosowanie się do wymogów Dyrektywy Fałszyw...

Pacjenci przypadkową ofiarą walki z mafią lekową? RPO apeluje… Pacjenci przypadkową ofiarą walki z mafią lekową? RPO apeluje…

PolAtomHurt, który przez ostatnie 30 lat zajmował się dostarczaniem największej ilości znacznika do ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz