REKLAMA
Magazyn mgr.farm
śr. 2 listopada 2022, 08:01

Po pionizacji inspekcja farmaceutyczna będzie skuteczniej kontrolować sieci aptek

Z raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego wynika, że obecna struktura inspekcji farmaceutycznej utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia kontrolę działalności sieci aptek, które działają w kilku województwach. Pionizacja inspekcji sprawi, że takie kontrole będą skuteczniejsze.

Zdaniem prawników wyrok daje nadzieję na zapoczątkowanie nowej, bardziej przyjaznej dla podmiotów prowadzących apteki linii orzeczniczej (fot. Shutterstock)
Sytuacja kadrowa inspekcji farmaceutycznej jest nieadekwatna do zakresu wykonywanych zadań (fot. Shutterstock)

W ubiegłym tygodniu do konsultacji publicznych oddano projekt ustawy „pionizacyjnej”. Jest to nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne oraz kilku innych ustaw, której celem jest pionizacja inspekcji farmaceutycznej. Na czym będzie ona polegała i jakie problemy rozwiąże?

Obecnie Państwowa Inspekcja farmaceutyczna jest podzielona na 17 odrębnych urzędów (Główny Inspektorat Farmaceutyczny i 16 wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych) przynależnych zarówno do administracji centralnej, jak również do terenowej administracji zespolonej (czytaj również: Projekt ustawy „pionizacyjnej” opublikowany i budzi kontrowersje wśród aptekarzy…).

REKLAMA

– Aktualnie, zadania PIF na poziomie regionalnym (województwa) są wykonywane przez wojewodę przy pomocy wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Opisana powyżej struktura poważnie utrudnia kreowanie jednolitej polityki i koordynację działań PIF, gdyż nadzór organizacyjny nad wojewódzką inspekcją farmaceutyczną należy do 16 wojewodów – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy „pionizacyjnej.

REKLAMA

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Na problem ten w 2015 roku wskazywała Najwyższa Izba Kontroli w toku kontroli „Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne”. NIK zwracał uwagę, że Główny Inspektor Farmaceutyczny ma możliwość wpływania na rozstrzygnięcia wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych wyłącznie w ramach wykonywania funkcji organu wyższego. Jednocześnie sposób stosowania regulacji farmaceutycznych różni się w skali kraju, w zależności od województwa.

– NIK zwracał również uwagę na niewykonywanie zaleceń pokontrolnych przez niektórych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych oraz przeważająco następczy charakter działań koordynacyjnych podejmowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego względem inspektorów wojewódzkich – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Bezpośrednim skutkiem braku włączenia wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w jednolite, spionizowane struktury centralnej administracji rządowej jest więc niejednolity nadzór nad rynkiem farmaceutycznym, który znacząco ograniczał możliwość koordynacji działań PIF. Prowadzi do nierównego traktowania przedsiębiorców działających na tym rynku (czytaj również: U progu pionizacji inspekcji farmaceutycznej: pytania, kontrowersje i wyzwania).

 – Pionizacja rozumiana jako utworzenie w miejsce obecnej struktury PIF jednego organu, będzie miała pozytywny wpływ na uprawnienia podmiotów prywatnych w ramach procedury administracyjnej. Przewiduje się znaczące ujednolicenie procedur oraz przyspieszenie terminów załatwiania spraw – przekonują autorzy ustawy „pionizacyjnej”.

REKLAMA

Problem z kontrolą ogólnopolskich sieci aptek?

Co ciekawe, z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że na problemy z obecną strukturą Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, wskazywało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Departament Analiz CBA przygotował bowiem „Raport specjalny” dotyczący rynku farmaceutycznego…

Według tego raportu: „istotnym niedostatkiem w funkcjonowaniu Inspekcji Farmaceutycznej jest jej rozproszona struktura organizacyjna, na którą nakłada się problem dualizmu podległości jednostek terenowych. W ocenie CBA rozproszona struktura może prowadzić do sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi wojewódzkimi inspektoratami, szczególnie w przypadku transregionalnych podmiotów jak sieci aptek. Dodatkowo kontrole obejmujące działalność ogólnopolskiej sieci aptek wyłącznie w zakresie podmiotów z terenu jednego województwa mogą zaburzać rzeczywisty obraz takiej sieci. Równoległa kontrola placówek z różnych województw będzie wymagała natomiast wzajemnej koordynacji działań niezależnych od siebie wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych. W skrajnej sytuacji obecny model pozwala na to, by żaden z wojewódzkich inspektoratów nie podejmował działań nadzorczych wobec wybranych sieci aptecznych, uznając, że czynności takie leżą w kompetencji innych jednostek organizacyjnych. Problem ten będzie narastał wraz z rozwojem małych i średnich sieci aptecznych o zasięgu ogólnopolskim.”

– Pionizacja PIF przeniesie odpowiedzialność za jej funkcjonowanie na szczeblu nadzoru nad obrotem detalicznym z wojewody na centralny organ administracji publicznej – podsumowują autorzy nowelizacji.

Niedofinansowanie inspekcji przez wojewodów

Dotychczasowa struktura powoduje, że wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni realizują zadania, które są jedynie częścią zadań wojewody. To powoduje, że często borykają się z niedofinansowaniem oraz niezrozumieniem wagi ich zadań.

– Pionizacja spowoduje, że podział środków budżetowych będzie adekwatny do realizowanych zadań, w szczególności do liczby nadzorowanych podmiotów. Aktualnie środki przyznawane przez wojewodów nie są powiązane z zadaniami danego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego a wynikają z ogólnej zamożności danego województwa oraz z historycznie ukształtowanych budżetów, niedostosowanych do dynamicznie zmieniającego się rynku farmaceutycznego – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jego autorzy zapewniają, że skutkiem pionizacji będzie zapewnienie jednolitych struktur inspekcji zarówno na szczeblu centralnym jak i w oddziałach oraz zapewnienie porównywalnych warunków pracy w zakresie wyposażenia w sprzęt, siedziby i płacy (czytaj również: Podstawą pionizacji inspekcji farmaceutycznej będzie „odzespolenie” WIF od wojewodów…).

Remedium na sytuację kadrową?

Aktualnie w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym zatrudnionych jest 47 inspektorów, a w wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych 103 inspektorów. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadza inspekcję ok. 1070 podmiotów. Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne natomiast przeprowadzają inspekcję ok. 25 000 podmiotów. Tym samym, na jednego inspektora Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przypada ok. 23 podmiotów, przy czym dany podmiot może posiadać kilka lokalizacji oraz kilka rodzajów zezwoleń lub zgód. Natomiast na jednego inspektora wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego przypada ok. 240 podmiotów (czytaj również: NIK: Inspekcja Farmaceutyczna nieskutecznie przeciwdziałała naruszaniu przepisów antykoncentracyjnych).

– Projektowana ustawa zakłada ujednolicenie obciążenia inspektorów zadaniami, co powoduje, że pośrednio pociąga ona za sobą skutek finansowy w postaci niezbędnego wyrównania braków kadrowych. Przewiduje się, że dzięki pionizacji PIF na jeden zespół inspektorów przypadnie 63 podmioty do skontrolowania – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jego autorzy twierdzą, że analiza sytuacji kadrowej poszczególnych wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych wskazuje, dysponują one skromnym obszarem kadrowym, nieadekwatnym do zakresu wykonywanych zadań i zagrażającym prawidłowej realizacji zadań z obszaru zapewnienia bezpieczeństwa obrotu produktami leczniczymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W obecnej sytuacji większość wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych nie jest w stanie w pełni realizować planów kontroli, a główną przyczyną jest trudna sytuacja kadrowa. Znaczna część inspektoratów realizuje zadania nie tyle własnym zasobem kadrowym, co poprzez umowy cywilnoprawne, co nie jest właściwym rozwiązaniem z punktu widzenia wrażliwości przedmiotu działalności (czytaj również: NIK wytyka nieprawidłowości w działalności URPL i GIF. Dwa zawiadomienia do Prokuratury…).

– W tak skromnym zasobie kadrowym zaobserwowano wielozadaniowość i brak zastępowalności (jedna osoba zajmuje się kilkoma zadaniami, a często sam wojewódzki inspektor farmaceutyczny, który jest obecnie organem przejmuje zadania obsługowe, które zgodnie z prawidłowymi zasadami funkcjonowania jednostek państwowych wykonywane przez dedykowanych pracowników) – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Koniec wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych?

Zgodnie z projektem ustawy „pionizacyjnej” przewidziano podporządkowanie wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Oznacza to, że wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni staną się pracownikami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

– Będą oni kierować oddziałami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, przy czym właściwość miejscowa oddziału będzie pokrywała się z obszarem województwa, nie wyklucza to tego, że obszar działania oddziału będzie obejmował więcej niż jedno województwo. Zostanie to określone w statucie – czytamy w uzasadnieniu.

Kierujący oddziałem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w województwie będzie upoważniony przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego do wykonywania w jego imieniu zadań, przy czym przewiduje się, że będą to zadania, do których wojewódzki inspektor farmaceutyczny był dotychczas właściwy.

– Decyzje wydawane będą również z upoważnienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Będzie to skutkowało tym, że w miejsce dotychczasowych odwołań od decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych będzie przysługiwał stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż organem I instancji w sprawach dotychczas właściwych dla wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego będzie Główny Inspektor Farmaceutyczny – czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy ustawy oceniają, że spowoduje to iż jeden z najważniejszych obszarów polityki bezpieczeństwa lekowego państwa zostanie uporządkowany i skoordynowany z działaniami Ministra Zdrowia, a jednocześnie wzrośnie skuteczność zarządzania PIF, jako jednolitą strukturą administracyjną.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dobezylan wapnia i jego praktyczne zastosowania

2 lutego 202315:37

KILKA SŁÓW TEORII Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to […]

KILKA SŁÓW TEORII

Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to substancja o wielokierunkowym działaniu, choć nie wszystkie
mechanizmy jego funkcjonowania zostały do końca poznane [2,3,4]. To, co nie podlega wątpliwości to fakt, że związek ten jako swój punkt uchwytu upatrzył sobie śródbłonek i błonę podstawną naczyń włosowatych [2,3]. To właśnie te miejsca stają się celem działania cząsteczek dobezylan wapnia i to dzięki temu obserwuje się konkretne efekty jego oddziaływania na organizm. Mówiąc dość ogólnie dobezylan wapnia to związek angioprotekcyjny i flebotoniczny. Oznacza to nic innego jak to, że wykazuje on działanie ochronne na naczynia krwionośne [2,4,5]. Konsekwencją jego interakcji ze śródbłonkiem naczyń jest m.in.:

 • Zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych wywołaną chociażby histaminą,
  bradykininą czy też serotoniną
 • Poprawa drenażu limfatycznego w obrębie mikrokrążenia
 • Zmniejszenie agregacji płytek krwi, wywołanej obecnością trombiny lub kolagenu
 • Zmniejszenie agregacji erytrocytów i zwiększenie ich elastyczności, co w konsekwencji przyczynia się do spadku lepkości krwi i lepszego jej przepływu przez naczynia
 • Zmniejszenie łamliwości naczyń włosowatych
 • Zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w obrębie ścian naczyń [2,3,4].
Powyższe właściwości dobezylanu wapnia pozwalają mu posiadać szerokie spektrum zastosowań. Gdzie zatem można wykorzystać wymienione powyżej właściwości tego związku?


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA DOBEZYLANU WAPNIA

Związki o właściwościach ochronnych na naczynia włosowate znajdują zastosowanie najczęściej w farmakoterapii schorzeń naczyń żylnych. W przypadku dobezylanu wapnia głównym jego zastosowaniem obecnie wydaje się być wskazanie do stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) [4,5,6]. Przewlekła niewydolność żylna to nic innego, jak niezdolność żył do jednokierunkowego transportu krwi w kierunku serca [3]. Schorzenie potrafi skutecznie wyeliminować chorego z normalnego funkcjonowania, z niezdolnością do pracy włącznie [3]. Wynika to przede wszystkim z uciążliwych objawów, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 • Uczucie ciężkości kończyn
 • Mrowienie w obrębie kończyn
 • Skurcze, zwłaszcza w porze nocnej
 • Obrzęki i dolegliwości bólowe
 • Żylaki kończyn dolnych [3]

Dobezylan wapnia z powodzeniem stosowany jest w farmakoterapii schorzeń żylnych, związanych w niewydolnością krążenia żylnego. Metaanalizy badań z udziałem dobezylanu pokazują nawet, że im bardziej zaawansowane są zmiany chorobowe, tym lepsza jest skuteczność lecznicza związku [3]. Ta sama analiza pokazała też, że dobezylan wapnia zmniejsza efektywnie ilość nocnych skurczy, a co najważniejsze z punktu widzenia normalności – jego stosowanie poprawia komfort pacjentów [3]. Biorąc pod uwagę fakt, że dobezylan wapnia hamuje nadmierną przepuszczalność naczyń i usprawnia przepływ krwi w ich obrębie należałoby się spodziewać, że skutkiem tego będzie redukcja występujących w przebiegu PNŻ obrzęków kończyn. Potwierdzają to badania nad dobezylanem. W badaniu K.H. Labs (Phlebology 2004) uzyskano statystycznie lepsze wyniki spadku dla kryterium objętości dolnej części nogi w grupie dobezylan aniżeli w grupie kontrolnej. Dobezylan przyczynił się do 24% spadku objętości, czyli obrzęku nóg [6]. Dobezylan wapnia znajduje też zastosowanie w farmakoterapii hemoroidów [8]. Występowanie hemoroidów wiąże się z poszerzeniem naczyń żylnych, zakrzepicą i wzrostem gęstości mikrokrążenia w obrębie poduszek odbytu. Terapia dobezylanem wapnia okazuje się mieć dobre wyniki – zwłaszcza w połączeniu ze zmianą diety (stosowanie błonnika pokarmowego). Po jego zastosowaniu zmniejsza się ilość krwawień i redukcji ulega stan zapalny [8].

REKLAMA
Ważne – stosowanie dobezylanu nie wiąże się z większą liczbą krótkoterminowych działań niepożądanych aniżeli ma to miejsce w przypadku placebo [3]. Równocześnie jest on dobrze tolerowany przez pacjenta.

DOBEZYLAN WAPNIA W APTEKACH

Jeszcze nie tak dawno dobezylan wapnia dostępny był na receptę jako preparat Calcium Dobesilate. Obecnie dobezylan wapnia można już bez problemu zakupić bez konieczności umawiania się na wizytę lekarską [3]. Lekiem bez recepty jest Dobenox Forte, który ma postać doustnych tabletek. Jedna tabletka zawiera 500 mg dobezylanu wapnia. Dobenox Forte znajduje zatem zastosowanie tam, gdzie punkty uchwytu ma jego substancja czynna. Wskazaniami do stosowania tego leku OTC są:
 • Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju
  krwi)
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Objawowe leczenie żylaków odbytu [9].

Zalecaną dawką w terapii PNŻ są 1-2 tabletki na dobę, czyli 500-1000 mg dziennie. Stosowanie farmakoterapii w przewlekłej niewydolności żylnej oraz hemoroidach to pierwsza, po zmianie diety i stylu życia rekomendowana droga efektywnej terapii [7,8].

REKLAMA


Bibliografia:

1. Farmakoterapie chronickeho zilniho onemocneni, Lukas Hnatek, Interni Med. 2014; 16(3): 93-97
2.Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138

3. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
4. Calcium dobesilate and micro-vascular diseases, Jie Liu, Shulin Li, Dong Sun, Life Sciences 221 (2019) 348-353
5. Phlebotonics for vebous insufficiency (Review), Martinez-Zapata MJ, et.al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4., Art.No.: CD003229
6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
7. A randomized, double-blind multicentre clinical trial comparing the efficacy of calcium dobesilate with placebo in the treatment of chronic venous disease, M.J. Martinez-Zapata, et.al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 35, 358-365 (2008)
8. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management, Varut Lohsiriwat, World J Gastroneterol 202 May 7; 18(17): 2009-2017
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte.

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę; żylaki odbytu zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A. 51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1) Wśród preparatów z calcium dobesilate dostępnych bez recepty wg. IMS Dataview, 10B1C SYSTEMATIC ANTIV. CAPS/TABS MAT 04/2022. 2) Przy stosowaniu Dobenox Forte i dawkowaniu 500 mg dobezylanu wapnia dziennie. 3) CHPL Dobenox Forte.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]