REKLAMA
wt. 25 maja 2021, 13:01

Powództwo ZPA PharmaNET przeciwko Skarbowi Państwa oddalone. Dotyczyło porozumienia NRA i GIF…

W 2015 roku ówczesny prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Grzegorz Kucharewicz – oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny – Zofia Ulz – zawarli porozumienie w celu usprawnienia postępowań dotyczących zakazu reklamy aptek. ZPA PharmaNET pozwał Skarb Państwa domagając się uchylenia porozumienia. Niedawno Sąd Apelacyjny odstatecznie oddalił to powództwo.

Sąd wydaje wyrok
Sąd uznał, że wbrew twierdzeniom ZPA PharmanET zawarcie porozumienia nie powodowało po stronie NRA i GIF powstania jakichkolwiek zobowiązań (fot. Shutterstock)

Zawarte 3 września 2015 r. porozumienie między NRA i GIF miało na celu usprawnienie postępowań administracyjnych dotyczących naruszania zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych. Zakładało ono współdziałanie organów inspekcji z organami samorządu aptekarskiego uwzględniając treść dotychczasowych wyroków NSA w tego typu sprawach. Na jego mocy GIF miał m.in. wstrzymać się od składania skarg kasacyjnych od wyroków WSA potwierdzających prawo izb aptekarskich do żądania wszczęcia lub uczestniczenia w postępowaniach dotyczących zakazu reklamy aptek (czytaj więcej: Jest porozumienie między GIF i NIA).

Na mocy porozumienia GIF miał też przypomnieć wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym o konieczności poinformowania okręgowej izby aptekarskiej o wszczęciu każdego postępowania w sprawie naruszenia zakazu reklamy aptek. Izba aptekarska z kolei na mocy porozumienia – w przypadku przystąpienia do postępowania na prawach strony – miała działać w sprawie „wnikliwie i szybko, posługując się możliwe i najprostszymi środkami prowadzącymi do ich załatwienia”. WIF miał też zapewniać izbom aptekarskim dostęp do informacji odnośnie spraw z zakresu reklamy aptek w trybie dostępu do informacji publicznej.

Skarga sieci aptecznych…

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET zaskarżył porozumienie zawarte między NRA i GIF do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten jednak skargę oddalił wskazując, że porozumienie nie ma charakteru decyzji czy postanowienia administracyjnego. W rezultacie nie mieści się ono w katalogu spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne. Tę opinię podtrzymał też NSA i w 2016 roku ostatecznie oddalił skargę ZPA PharmaNET.

Organizacja w rezultacie wniosła pozew przeciwko Skarbowi Państwa do Sądu Okręgowego w Warszawie, domagając się unieważnienia wspomnianego porozumienia. Ten wyrokiem z 25 listopada 2020 r. oddalił powództwo twierdząc, że kwestionowane przez ZPA PharmaNET porozumienie ma w istocie charakter czysto blankietowy (czytaj również: Skarga na porozumienie między inspekcją farmaceutyczną a samorządem aptekarskim).

– Zakłada ono dobrą wolę obu stron oraz respektowanie powszechnie obowiązującego prawa. W porozumieniu nie wskazano konkretnych spraw, które zostały nim objęte, poza ogólnym stwierdzeniem, że dotyczy ono spraw z zakresu zakazu reklamy aptek – czytamy w orzeczeniu.

Porozumienie nie zmieniło wzajemnych stosunków

Sąd uznał, że w porozumieniu obie strony zadeklarowały, że w postępowaniach administracyjnych dotyczących zakazu reklamy aptek będą korzystać ze swoich uprawnień zgodnie z prawem, nie nadużywając tych uprawnień i nie korzystając z nich poza rozsądną potrzebę. Zdaniem sądu z porozumienia nie można wywieźć, że strony w jakikolwiek szczególny sposób ułożyły stosunek prawny między nimi (czytaj również: Artykuł o zakazie reklamy aptek naruszał… zakaz reklamy aptek).

– Są to jedynie oświadczenia dotyczące respektowania prawa oraz wcześniej zapadłych wyroków NSA. Zdaniem Sądu, przedmiotowe porozumienie nie może zostać uznane za umowę cywilnoprawną. Wspólne stanowisko stron porozumienia przedstawia ich intencje w dążeniu do wykonywania zadań określonych powołanymi wyżej ustawami. Żadna ze stron porozumienia nie uzyskuje szczególnych praw. W ocenie Sądu, niezależnie od tego, czy porozumienie byłoby zawarte czy też nie, prawa i obowiązki GIF oraz NRA byłyby takie same – czytamy w aktach sprawy.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że tak zawarte porozumienie nie jest sprzeczne z prawem, gdyż dotychczasowe orzeczenia WSA i NSA ustaliły, że izby aptekarskie są stronami postępowań dotyczących zakazu reklamy aptek, więc strony zawarły porozumienie ułatwiające wzajemną współpracę, która wynika z przepisów prawa i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Jednocześnie Sąd wskazał, że ZPA PharmaNET nie zdołał wykazać interesu prawnego w żądaniu unieważnienia porozumienia. Porozumienie nie spowodowało bowiem powstania sporu między Związkiem, a pozwanymi. Nie naruszało też praw ZPA PharmaNET, ani nie wytwarzało pomiędzy GIF a NRA podstawy do świadczenia niedozwolonej pomocy publicznej (czytaj również: ZPA PharmaNET chce stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk branży aptecznej).

– Jest to wyłącznie subiektywne odczucie powoda. Porozumienie jest ogólne, nie określa konkretnych podmiotów ani jakichkolwiek korzyści, które podmioty te mogłyby uzyskać. Powód nie wykazał także, aby porozumienie umożliwiało działalność antykonkurencyjną. Powód, chcąc wykazać takie naruszenie, musi przedstawić na tę okoliczność dowody zgodnie z regułą określoną w art. 6 k.c. Samo subiektywne odczucie powoda nie może zastąpić dowodu – wskazał Sąd Okręgowy w Warszawie.

Apelacja oddalona

Taki obraz sytuacji podzielił też Sąd Apelacyjny, który wydał wyrok w tej sprawie 30 marca 2021 r. Oddalił on apelację ZPA PharmaNET wskazując, że nie doszło w tej sprawie do naruszenia przepisów (czytaj również: Prezes ZPA PharmaNET o “aptekarskiej fabryce hejtu”).

– Porozumienie (…) nie kreuje nowych praw i obowiązków dla żadnej ze stron, nie dokonuje modyfikacji obowiązujących zasad udziału w postępowaniu administracyjnym, czy w dostępie do informacji publicznej, czy wreszcie zasad regulujących postępowanie izb aptekarskich czy organu nadzoru farmaceutycznego. Brak skutków w sferze prawa materialnego i procesowego zawartego porozumienia wskazuje, iż porozumienie nie wpłynęło na jakiekolwiek prawo powoda. (…) powód nie wykazał, że powstały jakiekolwiek skutki w sferze prawnej, aby został pozbawiony jakiegoś prawa bądź też, aby którekolwiek z jego praw uległo ograniczeniu, bądź też, aby NRA była traktowana przez GIF w sposób uprzywilejowany w stosunku do powoda. Brak jest zatem interesu prawnego powoda w zmierzaniu do przywrócenia stanu jaki istniał przed zawarciem porozumienia – podsumował Sąd Apelacyjny.

W jego ocenie podstawa prawna porozumienia, jak również jego treść świadczą, iż ma ono niewiążący charakter, jest wyrazem realizacji norm kompetencyjnych, które nie tworzy żadnego stosunku cywilno- prawnego.

Wbrew twierdzeniom skarżącego zawarcie tego porozumienia nie powodowało po stronie podmiotów powstania jakichkolwiek zobowiązań. Strony ustaliły zasady współpracy w określonym czasie, co potwierdza, że porozumienie to nie miało charakteru kreowania stosunku prawnego – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sygn. akt V ACa 73/21

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]