REKLAMA
pon. 20 września 2021, 08:01

Przedsiębiorca wygrywa w NSA z inspekcją farmaceutyczną

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzje inspekcji farmaceutycznej (WIF i GIF) odmawiające zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Zmiana miała polegać na wyłączeniu wspólnika ze spółki prowadzącej aptekę. Inspekcja twierdziła, że taka zmian narusza przepisy „apteki dla aptekarza”.

"Nowe prawo doprowadzi do stopniowego rozdrobnienia rynku." - uważa ekspert Konfederacji Lewiatan (fot. Shutterstock)
W ocenie NSA zakres zmiany zezwolenia ma znaczenie w rostrzyganiu jej dopuszczalności wobec zapisów "apteki dla aptekarza" (fot. Shutterstock)

Sprawa swój początek miała w styczniu 2018 roku, gdy przedsiębiorca złożył wniosek do WIF o zmianę zezwolenia na prowadzenie swojej apteki. Zmiana miała polegać wyłączeniu ze spółki, na którą było zezwolenie, wspólniczki – farmaceutki, która przestała być też kierowniczką apteki. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odmówił jednak zmiany zezwolenia (czytaj również: Zmiana zezwolenia na aptekę może skończyć się jego odebraniem).

Powodem odmowy zmiany zezwolenia był fakt, że w wyniku wyłączenia wspólniczki ze spółki, decyzją Sądu Okręgowego w Legnicy, majątek dotychczasowej spółki został przejęty przez nową spółkę. Inspektor uznał, że w wyniku tego wyroku doszło do sukcesji generalnej praw o charakterze cywilnoprawnym, jednak nie dotyczyło to sukcesji generalnej praw o charakterze administracyjnym. Innymi słowy zezwolenie na prowadzenie apteki nie przeszło na nową spółkę. A jako, że wniosek w sprawie zmiany zezwolenia został złożony po wejściu w życie zapisów „apteki dla aptekarza”, okazało się, że nowa spółka nie spełnia warunków wymaganych do wydania nowego zezwolenia. Jeden z jej wspólników nie był bowiem farmaceutą (czytaj również: Wspólniczka odeszła ze spółki. WIF odmówił zmiany zezwolenia na aptekę…).

WIF, GIF, WSA…

W maju 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił tę decyzję i umorzył postępowanie Dolnośląskiego WIF w tej sprawie. Na skutek odwołania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 listopada 2018 r. uchylił jednak decyzję GIF. Główny Inspektor Farmaceutyczny musiał sprawę rozpatrzyć ponownie. W rezultacie tym razem decyzją z sierpnia 2019 r. utrzymał decyzję WIF w mocy (czytaj również: Izba ostrzega przed zmianami właścicielskimi w aptekach).

Przedsiębiorca złożył skargę na tę decyzję do WSA w Warszawie. Do postępowania wstąpił też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który stanął po stronie przedsiębiorcy. Sąd oddalił jednak skargę, przyznając rację organom inspekcji farmaceutycznej. WSA w Warszawie wyrokiem z 20 stycznia 2020 r. (VI SA/Wa 2155/19) uznał, że przedsiębiorca występując o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki udzielonego, przed wejściem w życie ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, musiał spełniać wymogi nałożone obecnie obowiązującymi przepisami tej ustawy.

– W ocenie Sądu I instancji w aktualnym stanie prawnym, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, ubiegający się o nie podmiot musi spełniać wymogi określone w art. 99 ust. 4 p.f. – przesłanki/warunku bycia farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu. Przepis ten z uwagi na treść art. 2 ustawy nowelizującej, ma zastosowanie, zdaniem Sądu, nie tylko do postępowań dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki, ale także do postępowań w przedmiocie zmiany posiadanego zezwolenia wydanego wcześniej, tj. przed wejściem w życie ustawy nowelizującej – czytamy w aktach sprawy.

Przedsiębiorca wniósł skargę kasacyjną do NSA od wyroku WSA domagając się jego uchylenia, wraz z decyzjami organów inspekcji farmaceutycznej I i II instancji. Podobną skargę wniósł też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dopuszczony do postępowania został też Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (czytaj również: Zmiana osobowa w spółce ma wpływ na zezwolenie na prowadzenie apteki?).

Sędziowie nie chcą orzekać w tej sprawie…

Co ciekawe 13 kwietnia 2021 r. trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (Gabriela Jyż, Zbigniew Czarnik i Urszula Wilk) wystąpili z żądaniem wyłączenia ich od orzekania w tej sprawie. Wskazywali, że w aktach znajduje się pismo procesowe uczestnika postępowania, które zawiera jako załącznik opinię prawną sporządzoną przez prof. zw. dr hab. Jagielskiego. Opinia ta miała obejmować „wnioski relewantne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy”.

– Autor ww. opinii prawnej jest małżonkiem sędzi NSA Marii Jagielskiej, która także orzeka w Wydziale II Izby Gospodarczej NSA, a ponadto pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Sędziowie wskazali, iż znają sędzię Marię Jagielską od wielu lat, zaś fakt łączących ich stosunków służbowych uzasadnia żądanie wyłączenia ich od orzekania w tej sprawie – czytamy w aktach sprawy.

Trzema postanowieniami z dnia 28 kwietnia 2021 r. (sygn. akt II GSK 566/20) Naczelny Sąd Administracyjny – w składzie trzyosobowym – postanowił oddalić żądania wskazanych wyżej sędziów NSA.

NSA uchyla decyzji inspekcji farmaceutycznej

Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie zdecydował o uchyleniu zaskarżonego wyroku WSA oraz decyzji organów I i II instancji. NSA uznał, że wskazane w skardze zarzuty naruszenia przepisów procesowych, mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W rezultacie bez ich wnikliwego wyjaśnienia nie można przejść do prawidłowej ocen stanu faktyczne.

A skarżący wskazywali między innymi, że WSA oraz inspekcja farmaceutyczna błędnie przyjęły, że wniosek złożony w 2018 roku przez przedsiębiorcę dotyczył zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki. Zmiana ta miała bowiem dotyczyć jedynie prawnej formy działalności gospodarczej, której przedmiot stanowi prowadzenie apteki (czytaj również: Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki nie może abstrahować od warunków jego udzielenia).

NSA stwierdził. że przy ponownym rozpatrzeniu sprawy inspekcja farmaceutyczna ma wnikliwie ustalić czego dotyczy wniosek przedsiębiorcy z 8 stycznia 2018 r.

– Czy chodzi o zmianę zezwolenia poprzez wpisanie w nim nowego podmiotu, który do tej pory (tj. przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne) nie był zezwoleniobiorcą uprawnionym do prowadzenia spornej apteki, czy też zmiana ma polegać na wpisaniu w zezwoleniu innej prawnej formy działalności podmiotu prowadzącego aptekę (będącego zezwoleniobiorcą, który uzyskał zezwolenie przed 25 czerwca 2017 r.), czy też jest to inna zmiana „techniczna” w przedmiotowej decyzji, niedotycząca rozstrzygnięcia w zakresie nabytych praw – czytamy w wyroku NSA.

Sygn. akt II GSK 566/20 – Wyrok NSA z 13 lipca 2021
Orzeczenie prawomocne

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]