REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Przedsiębiorca wygrywa w NSA z inspekcją farmaceutyczną

pon. 20 września 2021, 08:01

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzje inspekcji farmaceutycznej (WIF i GIF) odmawiające zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Zmiana miała polegać na wyłączeniu wspólnika ze spółki prowadzącej aptekę. Inspekcja twierdziła, że taka zmian narusza przepisy „apteki dla aptekarza”.

W aptece niezgodnie z przepisami zrealizowano kilkadziesiąt zapotrzebowań i wystawiono faktury VAT na kwotę 1.649.180,64 zł (fot. Shutterstock)
W ocenie NSA zakres zmiany zezwolenia ma znaczenie w rostrzyganiu jej dopuszczalności wobec zapisów "apteki dla aptekarza" (fot. Shutterstock)

Sprawa swój początek miała w styczniu 2018 roku, gdy przedsiębiorca złożył wniosek do WIF o zmianę zezwolenia na prowadzenie swojej apteki. Zmiana miała polegać wyłączeniu ze spółki, na którą było zezwolenie, wspólniczki – farmaceutki, która przestała być też kierowniczką apteki. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odmówił jednak zmiany zezwolenia (czytaj również: Zmiana zezwolenia na aptekę może skończyć się jego odebraniem).

Powodem odmowy zmiany zezwolenia był fakt, że w wyniku wyłączenia wspólniczki ze spółki, decyzją Sądu Okręgowego w Legnicy, majątek dotychczasowej spółki został przejęty przez nową spółkę. Inspektor uznał, że w wyniku tego wyroku doszło do sukcesji generalnej praw o charakterze cywilnoprawnym, jednak nie dotyczyło to sukcesji generalnej praw o charakterze administracyjnym. Innymi słowy zezwolenie na prowadzenie apteki nie przeszło na nową spółkę. A jako, że wniosek w sprawie zmiany zezwolenia został złożony po wejściu w życie zapisów „apteki dla aptekarza”, okazało się, że nowa spółka nie spełnia warunków wymaganych do wydania nowego zezwolenia. Jeden z jej wspólników nie był bowiem farmaceutą (czytaj również: Wspólniczka odeszła ze spółki. WIF odmówił zmiany zezwolenia na aptekę…).

REKLAMA

WIF, GIF, WSA…

W maju 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił tę decyzję i umorzył postępowanie Dolnośląskiego WIF w tej sprawie. Na skutek odwołania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 listopada 2018 r. uchylił jednak decyzję GIF. Główny Inspektor Farmaceutyczny musiał sprawę rozpatrzyć ponownie. W rezultacie tym razem decyzją z sierpnia 2019 r. utrzymał decyzję WIF w mocy (czytaj również: Izba ostrzega przed zmianami właścicielskimi w aptekach).

REKLAMA

Przedsiębiorca złożył skargę na tę decyzję do WSA w Warszawie. Do postępowania wstąpił też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który stanął po stronie przedsiębiorcy. Sąd oddalił jednak skargę, przyznając rację organom inspekcji farmaceutycznej. WSA w Warszawie wyrokiem z 20 stycznia 2020 r. (VI SA/Wa 2155/19) uznał, że przedsiębiorca występując o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki udzielonego, przed wejściem w życie ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, musiał spełniać wymogi nałożone obecnie obowiązującymi przepisami tej ustawy.

– W ocenie Sądu I instancji w aktualnym stanie prawnym, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, ubiegający się o nie podmiot musi spełniać wymogi określone w art. 99 ust. 4 p.f. – przesłanki/warunku bycia farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu. Przepis ten z uwagi na treść art. 2 ustawy nowelizującej, ma zastosowanie, zdaniem Sądu, nie tylko do postępowań dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki, ale także do postępowań w przedmiocie zmiany posiadanego zezwolenia wydanego wcześniej, tj. przed wejściem w życie ustawy nowelizującej – czytamy w aktach sprawy.

Przedsiębiorca wniósł skargę kasacyjną do NSA od wyroku WSA domagając się jego uchylenia, wraz z decyzjami organów inspekcji farmaceutycznej I i II instancji. Podobną skargę wniósł też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dopuszczony do postępowania został też Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (czytaj również: Zmiana osobowa w spółce ma wpływ na zezwolenie na prowadzenie apteki?).

Sędziowie nie chcą orzekać w tej sprawie…

Co ciekawe 13 kwietnia 2021 r. trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (Gabriela Jyż, Zbigniew Czarnik i Urszula Wilk) wystąpili z żądaniem wyłączenia ich od orzekania w tej sprawie. Wskazywali, że w aktach znajduje się pismo procesowe uczestnika postępowania, które zawiera jako załącznik opinię prawną sporządzoną przez prof. zw. dr hab. Jagielskiego. Opinia ta miała obejmować „wnioski relewantne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy”.

REKLAMA

– Autor ww. opinii prawnej jest małżonkiem sędzi NSA Marii Jagielskiej, która także orzeka w Wydziale II Izby Gospodarczej NSA, a ponadto pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Sędziowie wskazali, iż znają sędzię Marię Jagielską od wielu lat, zaś fakt łączących ich stosunków służbowych uzasadnia żądanie wyłączenia ich od orzekania w tej sprawie – czytamy w aktach sprawy.

Trzema postanowieniami z dnia 28 kwietnia 2021 r. (sygn. akt II GSK 566/20) Naczelny Sąd Administracyjny – w składzie trzyosobowym – postanowił oddalić żądania wskazanych wyżej sędziów NSA.

NSA uchyla decyzji inspekcji farmaceutycznej

Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie zdecydował o uchyleniu zaskarżonego wyroku WSA oraz decyzji organów I i II instancji. NSA uznał, że wskazane w skardze zarzuty naruszenia przepisów procesowych, mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W rezultacie bez ich wnikliwego wyjaśnienia nie można przejść do prawidłowej ocen stanu faktyczne.

A skarżący wskazywali między innymi, że WSA oraz inspekcja farmaceutyczna błędnie przyjęły, że wniosek złożony w 2018 roku przez przedsiębiorcę dotyczył zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki. Zmiana ta miała bowiem dotyczyć jedynie prawnej formy działalności gospodarczej, której przedmiot stanowi prowadzenie apteki (czytaj również: Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki nie może abstrahować od warunków jego udzielenia).

NSA stwierdził. że przy ponownym rozpatrzeniu sprawy inspekcja farmaceutyczna ma wnikliwie ustalić czego dotyczy wniosek przedsiębiorcy z 8 stycznia 2018 r.

– Czy chodzi o zmianę zezwolenia poprzez wpisanie w nim nowego podmiotu, który do tej pory (tj. przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne) nie był zezwoleniobiorcą uprawnionym do prowadzenia spornej apteki, czy też zmiana ma polegać na wpisaniu w zezwoleniu innej prawnej formy działalności podmiotu prowadzącego aptekę (będącego zezwoleniobiorcą, który uzyskał zezwolenie przed 25 czerwca 2017 r.), czy też jest to inna zmiana „techniczna” w przedmiotowej decyzji, niedotycząca rozstrzygnięcia w zakresie nabytych praw – czytamy w wyroku NSA.

Sygn. akt II GSK 566/20 – Wyrok NSA z 13 lipca 2021
Orzeczenie prawomocne

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Niedobór witamin i minerałów u seniorów – jak im pomóc?

24 listopada 202214:55

Dieta osób starszych powinna opierać się nie tylko o prawidłowy bilans energetyczny spożywanych posiłków. Niezwykle istotne jest także, aby na konsumowane potrawy składały się różnorodne produkty, które dostarczą organizmowi odpowiednich ilości składników odżywczych, minerałów oraz witamin. Niestety, osoby w wieku senioralnym często nie stosują się do zasad prawidłowego żywienia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo. […]

Dieta osób starszych powinna opierać się nie tylko o prawidłowy bilans energetyczny spożywanych posiłków. Niezwykle istotne jest także, aby na konsumowane potrawy składały się różnorodne produkty, które dostarczą organizmowi odpowiednich ilości składników odżywczych, minerałów oraz witamin. Niestety, osoby w wieku senioralnym często nie stosują się do zasad prawidłowego żywienia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo. Począwszy od zaburzeń fizjologicznych, poprzez problemy natury emocjonalnej, na czynnikach ekonomicznych kończąc. Dlatego tak istotne jest dostarczanie do organizmu przez osoby starsze w odpowiednich proporcjach wszelkich składników odżywczych wraz z niezbędnymi witaminami i minerałami [3].   

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYSTĄPIENIE NIEDOŻYWIENIA U SENIORÓW

Niestosowanie się przez osoby starsze do zasad prawidłowego żywienia często nie jest bezprzyczynowe. Wśród czynników, które mogą na taki stan rzeczy wpływać, możemy wyróżnić:

REKLAMA
 • spowolniony metabolizm: wpływa na słabsze odczuwanie głodu, wolniejszą perystaltykę jelit, a także pogorszenie wchłaniania składników odżywczych; 
 • choroby zębów i przyzębia: skutkują one wystąpieniem problemów z pobieraniem pokarmów, a tym samym znacznie zmniejsza się różnorodność spożywanych posiłków;
 • choroby układu pokarmowego i zaburzenia aktywności enzymów trawiennych: mogą prowadzić do zaburzeń wchłaniania dostarczanych wraz z pożywieniem składników odżywczych;  
 • zanik smaku oraz węchu: wiąże się to z tym, że osoba starsza nie odczuwa przyjemności z jedzenia; 
 • zaburzenia emocjonalne: ich występowanie wiąże się z problemami z racjonalnym myśleniem i problemami z poczuciem czasu. W związku z tym nie spożywają oni posiłków regularnie oraz nie przywiązują wagi do jakości spożywanych posiłków; 
 • złe warunki materialno-bytowe: problemy ekonomiczne powodują, że seniorów nie stać na zakup odpowiedniej jakościowo i ilościowo żywności; 
 • samotność: wielu seniorów nie przywiązuje wagi do jakości przygotowywanych posiłków, gdyż czują się wykluczeni społecznie; 
 • zażywanie niektórych leków: np. glikokortykosteroidy zaburzają wchłanianie wapnia i metabolizm mikroelementów; leki przeczyszczające wpływają negatywnie na wchłanianie witamin A,D3,K; tetracykliny zaburzają wchłanianie witamin D3, B6, kwasu foliowego; inhibitory pompy protonowej zaburzają wchłanianie witaminy B12 [2,4,5,6];

NIEDOBORY WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH U OSÓB STARSZYCH

Ze względu na powyższe czynniki, niezwykle istotne jest, aby dieta osób starszych dostarczała do ich organizmu odpowiednią ilość składników odżywczych, witamin oraz minerałów. Powinna ona uwzględniać takie czynniki, jak stan fizjologiczny seniora, wiek, płeć, nałogi, czy stosowane leki. Dieta nie zawsze okazuje się wystarczająca do tego, by uzupełnić wszelkie niedobory odżywcze. W takich sytuacjach zaleca się zastosowanie odpowiednio skomponowanych suplementów diety. Należy, jednak pamiętać, że nie są one nieobojętne dla zdrowia człowieka. Nieodpowiednio dobrane mogą wywoływać działania niepożądane i wchodzić w interakcje ze stosowanymi lekami. Dlatego ważne jest, aby ich zakupu dokonywać w aptekach, gdzie fachowy personel udzieli stosownych informacji odnośnie składu danego preparatu, czy zaleceń dotyczących jego dawkowania [3]. 

REKLAMA

U osób powyżej 65. roku życia obserwuje się, m.in. deficyt witaminy D3. Jej niedobór może przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych, chorób serca, cukrzycy typu I, a także chorób psychicznych. Ważną kwestią wynikającą z niedoboru tej witaminy jest zaburzenie gospodarki wapniowo-fosforanowej, co przyczynia się do rozwoju osteoporozy oraz osłabienia siły mięśniowej [7].  

Innymi witaminami, które koniecznie powinny się znaleźć w diecie seniorów, są witaminy A, C i E. Są one silnymi utleniaczami, dzięki czemu spowalniają procesy starcze, a także zapobiegają rozwojowi miażdżycy oraz chorób nowotworowych [3]. Co więcej, witamina C korzystnie wpływa na gojenie się wszelkiego rodzaju owrzodzeń i odleżyn, a witamina E odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego [2,5].  U osób w podeszłym wieku wzrasta także zapotrzebowanie na witaminy z grupy B. Przykładowo odpowiednia podaż witamin B2, B6, B12 i kwasu foliowego opóźnia rozwój choroby Alzheimera [5]. Natomiast niedobór kwasu foliowego, witaminy B12 oraz żelaza może ujawnić się w postaci anemii [3]. Osoby w wieku senioralnym powinni ponadto zwrócić uwagę na właściwą podaż wapnia i fosforu. Ma to istotne znaczenie dla zahamowania rozwoju niekorzystnych zmian w ich układzie kostnym. U osób w podeszłym wieku stwierdza się także dość często niedobór takich składników mineralnych jak cynku, magnezu, selenu, czy chromu [5].  

Przykładem preparatu zawierającego w swoim składzie kompleks witamin oraz minerałów pozwalających na wzmocnienie funkcjonowania organizmu osób starszych jest Pharmaton Geriavit®. Co więcej, w jego składzie znajduje się także ekstrakt z żeń-szenia będący źródłem ginsenozydów. Substancje te posiadają szereg właściwości prozdrowotnych. Mają one, m.in. zdolność stymulowania hemoglobiny do przyłączania większej ilości tlenu, a także pobudzają aktywność makrofagów, komórek NK, neutrofili i zwiększają syntezę cytokin prozapalnych [8].

Dzięki temu: 

REKLAMA
 • następuje wzrost odporności; 
 • poprawie ulega pamięć i koncentracja; 
 • wzrasta ogólna wydolność fizyczna i psychiczna organizmu [9]; 

Z tego względu stosowanie preparatu Pharmaton Geriavit nie tylko poprawia funkcjonowanie ludzkiego organizmu i zmniejsza ryzyko rozwoju przewlekłych chorób, ale i zapewnia witalność i pełnie energii na każdy dzień. 

Warto uświadamiać w tym osoby starsze, które nie zawsze potrafią samodzielnie dokonać właściwego wyboru odpowiednich preparatów uzupełniających niedobory witaminowo-mineralne. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia mogą być idealną okazją, by zadbać o swoich rodziców i dziadków. Podarowanie im wysokiej jakości preparatu, którego zażywanie poprawi ich jakość życia może być najlepszym prezentem.

Bibliografia: 

 1. Gancarek J, Wanot B, Biskupek-Wanot A.  Proces starzenia i jego aspekty. Zaburzenia odżywiania. DOI: 10.16926/daziw.2020.05
 2. Dąbrowska K, Wanot B, Pilis K. Starzenie się i dieta osób starszych. DOI: 10.16926/daziw.2020.07
 3. Macias M, Doskocz J, Biskupek-Wanot A, Doskocz M. Żywienie i suplementy diety u osób starszych. DOI: 10.16926/daziw.2020.11
 4. Burmecha-Olszowy M, Kaczyński M. Żywienie osób w wieku podeszłym. Alter Ego Seniora 2014; 1 (2): 40-41. 
 5. Jurczak I, Barylski M, Irzmański R. Znaczenie diety u osób w wieku podeszłym- ważny aspekt prewencji zdrowia czy nieistotna codzienność? Geriatria 2011; 5: 127-133. 
 6. Duda G, Saran A. Polskie rekomendacje dotyczące spożywania witamin i składników mineralnych przez osoby w starszym wieku, Farmacja Współczesna 2008; 1: 16-23.
 7. Kupisz-Urbańska M, Galus K Epidemiologia niedoboru witaminy D u osób w podeszłym wieku. Wybrane Zagadnienia. Gerontologia Polska 2011; 19 (1): 1-6. 
 8. Jankowska K, Suszczewicz N. Naturalne metody wspomagania odporności w walce z koronawirusem, Wiedza Medyczna 2020; wydanie specjalne: 46-65.
 9. Dąbrowska- Bernstein B, Moskalik M, Wydro D. Adaptogeny korygujące reakcję organizmu na stres i zaburzenia homeostazy- pomocą w prewencji chorób cywilizacyjnych, 2015. 

MAT-PL-2202376-1.0-11.2022

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]