REKLAMA
wt. 30 listopada 2021, 08:01

Śląski WIF wyjaśnia swój komunikat ws. skracania pracy aptek w Wigilię

Pod koniec ubiegłego tygodnia Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat, który wzbudził liczne kontrowersje wśród farmaceutów. Dotyczył on przepisów odnoszących się do skracania godzin pracy aptek w Wigilię. Na fali wątpliwości, WIF wydał kolejny komunikat w tej sprawie.

W związku z wątpliwościami farmaceutów, Śląski WIF wydał stanowisko wyjaśniające jego własny komunikat (fot. Shutterstock)
W związku z wątpliwościami farmaceutów, Śląski WIF wydał stanowisko wyjaśniające jego własny komunikat (fot. Shutterstock)

25 listopada Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – mgr farm. Zofia Gardecka – wydał komunikat w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Wynikało z niego, że apteka chcąca skrócić godziny swojego funkcjonowania – zgodnie z przepisami – powinna najpierw uzyskać zgodę Rady Powiatu, potwierdzoną odpowiednią uchwałą. W ocenie WIF w Katowicach Wigilia nie stanowi bowiem zdarzenia nagłego i nieprzewidzianego, które uzasadnia „samowolnego skrócenie godzin pracy apteki” (czytaj więcej: Krótsze godziny pracy apteki w Wigilię? To nie takie proste…).

– Występuje ona co roku w tym samym dniu, zatem podmiot prowadzący aptekę może zorganizować pracę apteki w taki sposób, aby funkcjonowała ona zgodnie z uchwałą rady powiatu lub złożyć wniosek do rady powiatu i zmianę godzin pracy apteki – można było przeczytać w komunikacie.

Słowa te wzbudziły wiele kontrowersji w mediach społecznościowych. Farmaceuci reagowali na komunikat oburzeniem, kwestionując punkt widzenia WIF i wskazując na dotychczasową praktykę skracania godzin w tego typu święta.

WIF wyjaśnia swój komunikat

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, Śląski WIF opublikował 29 listopada informację do wcześniejszego komunikatu. Wskazuje, że jego celem było wyłącznie przypomnienie o obowiązujących przepisach prawa dotyczących skracania zmiany i skracania godzin pracy aptek, a nie zanegowanie dotychczasowej praktyki postępowania w przypadku zaistnienia konieczności skrócenia godzin pracy apteki.

– Tutejszy organ w żaden sposób nie zanegował ani nie skrytykował utrwalonej praktyki ustalania krótszych godzin pracy w Wigilię czy Wielką Sobotę, która w przypadku placówek handlowych w rozumieniu przepisów 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936) jest nawet prawnie usankcjonowana. Oczywistym jest, że także apteki ogólnodostępne w takich szczególnych dniach, jak Wigilia Bożego Narodzenia czy Wielka Sobota będą w większości pracować krócej. Podkreślić należy, że Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach w żaden sposób nie zakwestionował i nie kwestionuje zasadności ww. postępowania – czytamy piśmie Śląskiego WIF.

Jak wyjaśnia Zofia Gardecka, asumpt do wydania komunikatu z dnia 25 listopada 2021 r. stanowiły informacje spływające do WIF w Katowicach dotyczące zmiany godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Z jednej strony pochodziły one od starostów i prezydentów miast, wskazujących na liczne przypadki nieprzestrzegania przez apteki uchwał rad powiatów/rad miejskich określających rozkład godzin pracy aptek na danym terenie. Z drugiej strony natomiast od podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne i kierowników tych aptek, którzy zgłaszają zmiany lub skrócenie godzin pracy apteki wraz z wnioskiem o wprowadzenie zmiany danych do rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych (czytaj również: Powiaty negatywnie oceniają planowane zmiany ws. dyżurów aptek).

– Celem komunikatu nie była modyfikacja dotychczasowych zasad zgłaszania zmiany danych dot. dni i godzin pracy aptek ogólnodostępnych, a jedynie przypomnienie o przepisach prawa regulujących tę materię. W komunikacie z dnia 25 listopada 2021 r. organ zwrócił uwagę na konieczność rozróżnienia dwóch pojęć, którymi posłużył się ustawodawca w odniesieniu do godzin pracy apteki – wskazuje WIF w Katowicach.

„Skracanie” to nie to samo co „określanie”

Zofia Gardecka zwraca uwagę, przepis art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne stanowi o „określaniu” rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Dotyczy on rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów/burmistrzów/prezydentów miast gmin z terenu powiatu i samorządu zawodu farmaceuty. Natomiast przepis art. 99b ust. 2 u.p.f. mówi o „skracaniu” godzin pracy apteki. Dotyczy on sytuacji jeżeli podmiot prowadzący aptekę narusza obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych w aptece, w liczbie odpowiadającej m.in. dniom i godzinom pracy apteki, kierownik apteki skraca godziny pracy apteki odpowiednio do liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących czynności w aptece.

– Ustawodawca rozróżnił czynność określania rozkładu godzin pracy aptek od czynności skrócenia godzin pracy apteki, co oznacza, że czynności te nie mają jednolitego charakteru – wskazuje WIF.

W świetle przepisu art. 94 ust. 2 u.p.f., rada powiatu jest jedynym podmiotem legitymowanym do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie danego powiatu. Wszelkie zmiany w przyjętym w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, harmonogramie, mogą zostać dokonane jedynie poprzez przyjętą, w analogicznym trybie, uchwałę zmieniającą ustalony rozkład godzin pracy aptek.

Kiedy można skrócić godziny pracy apteki?

– Ustalenie i zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ma postać uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Tymczasem skrócenie godzin pracy apteki w wypadkach określonych w przepisie art. 99b ust. 2 u.p.f., będące obowiązkiem kierownika apteki, ma charakter niejako doraźny, wynikający z braku odpowiedniej liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki – twierdzi Śląski WIF.

W ocenie organu samodzielne (bez uchwały rady powiatu) skrócenie godzin pracy apteki nie może być traktowane jako zmiana rozkładu godzin pracy danej apteki. Skrócenie godzin pracy apteki powinno być działaniem podjętym na skutek wystąpienia nagłych okoliczności je uzasadniających. Jeżeli skrócenie godzin pracy apteki nie wynika z uchwały rady powiatu, to powinno ono mieć charakter doraźny (czytaj więcej: Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej).

– Przepis art. 94 u.p.f. jest przepisem powszechnie obowiązującym, co oznacza, że zarówno podmiot prowadzący aptekę, jak i organy Inspekcji Farmaceutycznej mają obowiązek jego respektowania. Sama zaś uchwała rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 u.p.f. również jest aktem obowiązującego prawa, tyle że jest to akt prawa miejscowego, który obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który go wydał, a co za tym idzie musi być przestrzegany przez podmiot prowadzący aptekę, zlokalizowaną na obszarze działania danej rady powiatu – czytamy w informacji WIF w Katowicach.

Co zatem z Wigilią i Sylwestrem?

Zofia Gardecka wskazuje, że wiele uchwał rad powiatów określa godziny pracy aptek ogólnodostępnych w Wigilię Bożego Narodzenia, Sylwester czy Wielką Sobotę. Przy określaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie rady powiaty mają bowiem prawo w rozkładzie godzin pracy aptek wyszczególnić rozkład godzin pracy aptek w te szczególne dni, w które zawsze większość punktów, zakładów, obiektów, placówek itp. pracuje krócej niż zwykle.

Jeśli uchwała rady powiatu przewiduje rozkład godzin pracy aptek w Wigilię czy Sylwester, to nie dochodzi do skrócenia godzin pracy apteki, ponieważ godziny pracy aptek w te dni wynikają z uchwały rady powiatu. Śląski WIF podkreśla, że przed podjęciem uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, rada powiatu występuje do samorządu zawodu farmaceuty o opinię. Okręgowe Izby Aptekarskie publikują do wiadomości publicznej informacje o otrzymanych projektach uchwał, zakreślając termin na ewentualne uwagi farmaceutów z rejonu danego powiatu. Oznacza to, że farmaceuci mają de facto realną możliwość zgłoszenia swojej propozycji rozkładu godzin pracy apteki w Wigilię, Sylwestra czy w Wielką Sobotę.

– Oczywistym jest, że zgłaszanie do samorządu swoich uwag jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem farmaceutów, jednakże przy uwzględnieniu ww. okoliczności za nieprawidłową należy uznać postawę wykorzystywania instytucji skrócenia godzin pracy apteki w celu zmiany godzin pracy apteki w Wigilię czy Sylwestra, podyktowaną zaniedbaniem i świadomą rezygnacją z prawa do zgłoszenia swoich propozycji dot. godzin pracy apteki w tych dniach w procesie opiniowania projektu uchwały rady powiatu – wskazuje Śląski WIF.

O skróceniu godzin pracy apteki podmiot prowadzący aptekę powinien poinformować inspekcję farmaceutyczną, ale skrócenie godzin pracy nie powinno być traktowane jako zmiana określonego uchwałą rady powiatu rozkładu godzin pracy apteki, ponieważ stanowiłoby to usankcjonowanie nieprzestrzegania przez podmiot prowadzący aptekę aktu prawa miejscowego.

Na koniec swojego pisma Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wyraża nadzieję, że jego stanowisko przyczyni się do podwyższenia świadomości prawnej.

Źródło: ŁW/Śląski WIF


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Uchwała powiatu co do godzin pracy, dyżurów nie uwzględnia stanu faktycznego osób zatrudnionych w aptekach. Jakoś tego WIF nie kwestionuje, że realnie nie da się ich zgodnie z prawem wypełnić. Nasze stanowisko jest co roku olewane. My mamy ich prosić o zgodę na skrócenie godzin pracy?
Jeśli Inspekcja zamyka aptekę z powodu braku magistra to które prawo jest ważniejsze Uchwała Powiatu czy Decyzja Inspekcji?