REKLAMA
wt. 30 listopada 2021, 08:01

Śląski WIF wyjaśnia swój komunikat ws. skracania pracy aptek w Wigilię

Pod koniec ubiegłego tygodnia Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat, który wzbudził liczne kontrowersje wśród farmaceutów. Dotyczył on przepisów odnoszących się do skracania godzin pracy aptek w Wigilię. Na fali wątpliwości, WIF wydał kolejny komunikat w tej sprawie.

W związku z wątpliwościami farmaceutów, Śląski WIF wydał stanowisko wyjaśniające jego własny komunikat (fot. Shutterstock)
W związku z wątpliwościami farmaceutów, Śląski WIF wydał stanowisko wyjaśniające jego własny komunikat (fot. Shutterstock)

25 listopada Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – mgr farm. Zofia Gardecka – wydał komunikat w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Wynikało z niego, że apteka chcąca skrócić godziny swojego funkcjonowania – zgodnie z przepisami – powinna najpierw uzyskać zgodę Rady Powiatu, potwierdzoną odpowiednią uchwałą. W ocenie WIF w Katowicach Wigilia nie stanowi bowiem zdarzenia nagłego i nieprzewidzianego, które uzasadnia „samowolnego skrócenie godzin pracy apteki” (czytaj więcej: Krótsze godziny pracy apteki w Wigilię? To nie takie proste…).

– Występuje ona co roku w tym samym dniu, zatem podmiot prowadzący aptekę może zorganizować pracę apteki w taki sposób, aby funkcjonowała ona zgodnie z uchwałą rady powiatu lub złożyć wniosek do rady powiatu i zmianę godzin pracy apteki – można było przeczytać w komunikacie.

Słowa te wzbudziły wiele kontrowersji w mediach społecznościowych. Farmaceuci reagowali na komunikat oburzeniem, kwestionując punkt widzenia WIF i wskazując na dotychczasową praktykę skracania godzin w tego typu święta.

WIF wyjaśnia swój komunikat

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, Śląski WIF opublikował 29 listopada informację do wcześniejszego komunikatu. Wskazuje, że jego celem było wyłącznie przypomnienie o obowiązujących przepisach prawa dotyczących skracania zmiany i skracania godzin pracy aptek, a nie zanegowanie dotychczasowej praktyki postępowania w przypadku zaistnienia konieczności skrócenia godzin pracy apteki.

– Tutejszy organ w żaden sposób nie zanegował ani nie skrytykował utrwalonej praktyki ustalania krótszych godzin pracy w Wigilię czy Wielką Sobotę, która w przypadku placówek handlowych w rozumieniu przepisów 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936) jest nawet prawnie usankcjonowana. Oczywistym jest, że także apteki ogólnodostępne w takich szczególnych dniach, jak Wigilia Bożego Narodzenia czy Wielka Sobota będą w większości pracować krócej. Podkreślić należy, że Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach w żaden sposób nie zakwestionował i nie kwestionuje zasadności ww. postępowania – czytamy piśmie Śląskiego WIF.

Jak wyjaśnia Zofia Gardecka, asumpt do wydania komunikatu z dnia 25 listopada 2021 r. stanowiły informacje spływające do WIF w Katowicach dotyczące zmiany godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Z jednej strony pochodziły one od starostów i prezydentów miast, wskazujących na liczne przypadki nieprzestrzegania przez apteki uchwał rad powiatów/rad miejskich określających rozkład godzin pracy aptek na danym terenie. Z drugiej strony natomiast od podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne i kierowników tych aptek, którzy zgłaszają zmiany lub skrócenie godzin pracy apteki wraz z wnioskiem o wprowadzenie zmiany danych do rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych (czytaj również: Powiaty negatywnie oceniają planowane zmiany ws. dyżurów aptek).

– Celem komunikatu nie była modyfikacja dotychczasowych zasad zgłaszania zmiany danych dot. dni i godzin pracy aptek ogólnodostępnych, a jedynie przypomnienie o przepisach prawa regulujących tę materię. W komunikacie z dnia 25 listopada 2021 r. organ zwrócił uwagę na konieczność rozróżnienia dwóch pojęć, którymi posłużył się ustawodawca w odniesieniu do godzin pracy apteki – wskazuje WIF w Katowicach.

„Skracanie” to nie to samo co „określanie”

Zofia Gardecka zwraca uwagę, przepis art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne stanowi o „określaniu” rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Dotyczy on rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów/burmistrzów/prezydentów miast gmin z terenu powiatu i samorządu zawodu farmaceuty. Natomiast przepis art. 99b ust. 2 u.p.f. mówi o „skracaniu” godzin pracy apteki. Dotyczy on sytuacji jeżeli podmiot prowadzący aptekę narusza obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych w aptece, w liczbie odpowiadającej m.in. dniom i godzinom pracy apteki, kierownik apteki skraca godziny pracy apteki odpowiednio do liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących czynności w aptece.

– Ustawodawca rozróżnił czynność określania rozkładu godzin pracy aptek od czynności skrócenia godzin pracy apteki, co oznacza, że czynności te nie mają jednolitego charakteru – wskazuje WIF.

W świetle przepisu art. 94 ust. 2 u.p.f., rada powiatu jest jedynym podmiotem legitymowanym do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie danego powiatu. Wszelkie zmiany w przyjętym w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, harmonogramie, mogą zostać dokonane jedynie poprzez przyjętą, w analogicznym trybie, uchwałę zmieniającą ustalony rozkład godzin pracy aptek.

Kiedy można skrócić godziny pracy apteki?

– Ustalenie i zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ma postać uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Tymczasem skrócenie godzin pracy apteki w wypadkach określonych w przepisie art. 99b ust. 2 u.p.f., będące obowiązkiem kierownika apteki, ma charakter niejako doraźny, wynikający z braku odpowiedniej liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki – twierdzi Śląski WIF.

W ocenie organu samodzielne (bez uchwały rady powiatu) skrócenie godzin pracy apteki nie może być traktowane jako zmiana rozkładu godzin pracy danej apteki. Skrócenie godzin pracy apteki powinno być działaniem podjętym na skutek wystąpienia nagłych okoliczności je uzasadniających. Jeżeli skrócenie godzin pracy apteki nie wynika z uchwały rady powiatu, to powinno ono mieć charakter doraźny (czytaj więcej: Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej).

– Przepis art. 94 u.p.f. jest przepisem powszechnie obowiązującym, co oznacza, że zarówno podmiot prowadzący aptekę, jak i organy Inspekcji Farmaceutycznej mają obowiązek jego respektowania. Sama zaś uchwała rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 u.p.f. również jest aktem obowiązującego prawa, tyle że jest to akt prawa miejscowego, który obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który go wydał, a co za tym idzie musi być przestrzegany przez podmiot prowadzący aptekę, zlokalizowaną na obszarze działania danej rady powiatu – czytamy w informacji WIF w Katowicach.

Co zatem z Wigilią i Sylwestrem?

Zofia Gardecka wskazuje, że wiele uchwał rad powiatów określa godziny pracy aptek ogólnodostępnych w Wigilię Bożego Narodzenia, Sylwester czy Wielką Sobotę. Przy określaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie rady powiaty mają bowiem prawo w rozkładzie godzin pracy aptek wyszczególnić rozkład godzin pracy aptek w te szczególne dni, w które zawsze większość punktów, zakładów, obiektów, placówek itp. pracuje krócej niż zwykle.

Jeśli uchwała rady powiatu przewiduje rozkład godzin pracy aptek w Wigilię czy Sylwester, to nie dochodzi do skrócenia godzin pracy apteki, ponieważ godziny pracy aptek w te dni wynikają z uchwały rady powiatu. Śląski WIF podkreśla, że przed podjęciem uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, rada powiatu występuje do samorządu zawodu farmaceuty o opinię. Okręgowe Izby Aptekarskie publikują do wiadomości publicznej informacje o otrzymanych projektach uchwał, zakreślając termin na ewentualne uwagi farmaceutów z rejonu danego powiatu. Oznacza to, że farmaceuci mają de facto realną możliwość zgłoszenia swojej propozycji rozkładu godzin pracy apteki w Wigilię, Sylwestra czy w Wielką Sobotę.

– Oczywistym jest, że zgłaszanie do samorządu swoich uwag jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem farmaceutów, jednakże przy uwzględnieniu ww. okoliczności za nieprawidłową należy uznać postawę wykorzystywania instytucji skrócenia godzin pracy apteki w celu zmiany godzin pracy apteki w Wigilię czy Sylwestra, podyktowaną zaniedbaniem i świadomą rezygnacją z prawa do zgłoszenia swoich propozycji dot. godzin pracy apteki w tych dniach w procesie opiniowania projektu uchwały rady powiatu – wskazuje Śląski WIF.

O skróceniu godzin pracy apteki podmiot prowadzący aptekę powinien poinformować inspekcję farmaceutyczną, ale skrócenie godzin pracy nie powinno być traktowane jako zmiana określonego uchwałą rady powiatu rozkładu godzin pracy apteki, ponieważ stanowiłoby to usankcjonowanie nieprzestrzegania przez podmiot prowadzący aptekę aktu prawa miejscowego.

Na koniec swojego pisma Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wyraża nadzieję, że jego stanowisko przyczyni się do podwyższenia świadomości prawnej.

Źródło: ŁW/Śląski WIF


Artykuł sponsorowany

Zaburzenia nastroju – co można polecić pacjentowi?

7 lutego 202412:31

Zaburzenia psychiczne stanowią coraz poważniejszy problem wśród większości społeczeństw w Europie i na świecie [1,2,3]. W szczególności mowa tu o zaburzeniach depresyjnych.

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. (fot. Shutterstock)

U osób zmagających się z problemami łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych pojawiają się zaburzenia nastroju, podczas których nierzadko utrzymuje się smutek i poczucie rezygnacji [2]. Pacjenci ci odczuwają pustkę i bardzo często dochodzi do zmniejszenia lub utraty zainteresowań. Charakterystycznym symptomem zgłaszanym przez nich jest także brak motywacji i chęci do działania [2]. Z tego typu problemami zgłosiła się do apteki Pani Kinga…

Zaburzenia nastroju u pacjentki

Pacjentką jest Pani Kinga – kobieta w wieku 35 lat. Pani Kinga jest osobą pracowitą i ambitną, realizującą się na polu zawodowym. W życiu prywatnym natomiast jest mamą dwójki dzieci. Lubi, kiedy wszystko ma dobrze poukładane i stara się nad wszystkim panować. Mimo to, od czasu do czasu zmaga się z zaburzeniami nastroju, jest przygnębiona i przytłoczona. Wśród objawów opisuje złe samopoczucie i stan rezygnacji. Skarży się również na brak motywacji do pracy, a nawet do wykonywania codziennych czynności, który nasila się w tych trudnych okresach. Chcąc nadal realizować swoje obowiązki zawodowe i te wynikające z posiadania rodziny, Pani Kinga prosi o rekomendację preparatu bez recepty, który pomógłby jej uporać się z doskwierającym jej problemem. W odpowiedzi sugerujesz jej lek zawierający w swoim składzie wyciąg z dziurawca. Pacjentka słyszała jednak o efektach ubocznych w postaci plam na skórze po ekspozycji na słońce. Jak uargumentujesz swoją rekomendację?

Zaburzenia depresyjne – choroba naszych czasów

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. Jak pokazują statystyki, w większości przypadków dotykają one częściej kobiet niż mężczyzn [1,2]. Osoby zmagające się z tego typu dolegliwościami odczuwają spadek nastroju, doświadczają zaburzeń funkcji poznawczych, problemów ze snem, poczucia rezygnacji i spadku energii do działania [2]. Z punktu widzenia fizjologii, przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy w kilku mechanizmach.

Jednym z powodów może być niedobór monoamin będących neuroprzekaźnikami w ośrodkowym układzie nerwowym [2,3]. Dotyczy to m.in. serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Inna z teorii mówi o wpływie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na homeostazę organizmu. Okazuje się bowiem, że długotrwałe narażenie na tzw. hormon stresu (kortyzol), wytwarzany przez nadnercza, źle wpływa na organizm, powodując chociażby wycofanie i wzrost lęku [2,3,4].

Biorąc pod uwagę nasilenie dolegliwości, wyróżnia się 3 stopnie zaburzeń depresyjnych: łagodne, umiarkowane i ciężkie. W kontekście ciężkich zaburzeń nieodzownym elementem terapii są syntetyczne leki przeciwdepresyjne. Jednakże w odniesieniu do zaburzeń łagodnych wsparciem w  takich sytuacjach może być dziurawiec [1,2,3,6].

Zaburzenia nastroju – dziurawiec zwyczajny skuteczny w ich leczeniu 

Dziurawiec to znana od wieków roślina, wykorzystywana w ziołolecznictwie [1,5]. Pomimo swoich licznych właściwości obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych (zgodnie z rekomendacjami EMA) [1]. Badania i metaanalizy potwierdzają, że stanowi on akceptowalną i jedną z nielicznych alternatyw dla syntetycznych leków przeciwdepresyjnych [1,2,3,5].

Za aktywność przeciwdepresyjną dziurawca odpowiadają składniki aktywne ziela dziurawca, przede wszystkim hyperforyna, hyperycyna, pseudohyperycyna i flawonoidy [6]. Jak udowodniono, związki aktywne rośliny hamują wychwyt zwrotny monoamin w układzie nerwowym (w odróżnieniu od poszczególnych grup leków przeciwdepresyjnych hamują jednocześnie wychwyt kilku monoamin) [3]. Co więcej – dziurawiec redukuje niekorzystne zmiany w OUN indukowane za sprawą aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza [3,6]. Hyperycyna hamuje uwalnianie z monocytów interleukin IL-6 i IL-1β, które przyczyniają się do wzrostu wydzielania kortyzolu przez nadnercza [6]. Finalnie, po zastosowaniu dziurawca obserwuje się efekty podobne jak po zastosowaniu syntetycznych leków przeciwdepresyjnych. Potwierdzają to liczne badania i metaanalizy, według których skuteczność wyciągu z dziurawca jest porównywalna do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) [1,2,3].

Dziurawiec zwyczajny – co z działaniami niepożądanymi?

Pani Kinga martwi się, że stosowanie dziurawca może przyczynić się do wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. W praktyce jednak działania niepożądane występują u 1-3% osób stosujących dziurawiec [2]. Na podstawie przeprowadzonych badań i wieloletnich obserwacji, działania niepożądane, które mogą wystąpić uznawane są za łagodne i przemijające. W licznych badaniach porównujących terapię z użyciem dziurawca i syntetycznych leków przeciwdepresyjnych, obserwowano, że pacjenci zdecydowanie częściej przerywali leczenie lekami syntetycznymi niż wyciągiem z dziurawca. Powód? Znacznie poważniejsze i bardziej uciążliwe działania niepożądane po zastosowaniu leków na receptę [2,5,6]. Przy standardowej terapii lekami syntetycznymi nawet 10-20% pacjentów rezygnuje z leczenia. Dziurawiec cechuje się znacznie lepszą tolerancją [5,6].

Wystąpienie fotouczulenia po stosowaniu dziurawca jest co prawda potencjalnie możliwe a działanie to zostało opisane w literaturze, ale przy zachowaniu zalecanego dawkowania i nie przekraczaniu dawki maksymalnej oraz przy zastosowaniu się do pozostałych zaleceń (tzn. unikanie częstej i długiej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, czy też stosowanie filtrów przeciwsłonecznych w okresie dużego nasłonecznienia) problem ten zostaje ograniczony do minimum [1].

Herbatka to nie to samo, co wyciąg alkoholowy

Wielu pacjentów decyduje się na wybór herbatek z dziurawca w kontekście niwelowania zaburzeń depresyjnych. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że tego typu preparaty niestety nie wykazują takiego działania. Wszystko za sprawą tego, że składniki odpowiedzialne za ten efekt terapeutyczny (tj. hyperycyna i hyperforyna) są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Dopiero ekstrakcja przy pomocy rozpuszczalnika alkoholowego pozwala na otrzymanie wyciągu, który wykazuje aktywność farmakologiczną pod kątem leczenia zaburzeń depresyjnych [1,6].

Depremin to lek na bazie wyciągu z ziela dziurawca

Rekomendacją dla Pani Kingi może być produkt leczniczy Depremin [7]. Depremin to lek zawierający w jednej tabletce 612 mg wyciągu z ziela dziurawca. Wskazaniem do jego stosowania jest krótkotrwałe leczenie objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych [7]. Zalecane stosowanie to 1 tabletka dziennie przez 6 tygodni leczenia. Efekt terapeutyczny obserwuje się zwykle po 4 tygodniach stosowania produktu [7]. Depremin jest jedynym w Polsce lekiem ziołowym dostępnym bez recepty, wskazanym do krótkotrwałego leczenia zaburzeń depresyjnych. Uspokajając Panią Kingę należy wspomnieć, że stosowanie go w zalecanych dawkach i przy zastosowaniu filtrów UV ryzyko fototoksyczności jest znikome [1,7].

Literatura:

  1. Dziurawiec w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych, Agnieszka Zielińska, Lek w Polsce, 2022’9, Vol.32(376)
  2. Depression and its phytopharmacotherapy – a narrative review, Łukasz Dobrek, Krystyna Głowacka, International Journal of Molecular Sciences 2023,24,4772
  3. Preclinical data supporting/refuting the use of Hypericum perforatum in the treatment of depression, Rosalia Crupi, Yousef Abdel Kareem Abusamra, Edoardo Spina, Gioacchino Calapi, CNS & Neurological Disorders – Drug Targets, 2013,12,4
  4. Rola stresu psychologicznego w neuroendokrynnej regulacji pobierania pokarmu i powstawaniu otyłości, Patrycja Kłósek, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016, tom 7, nr 3, 111-118
  5. Role in depression of a multi-fractionated versus a conventional Hypericum perforatum extract, Francesco di Pierro, Paolo Risso, Roberto Settembre, Panminerva Med. 2018;60:156-60
  6. Rola dziurawca w leczeniu depresji, Maria Gałuszko, Wiesław Jerzy Cubała, Psychiatria 2005, tom 2, nr 2, 93-96
  7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Depremin

Depremin 612 mg; 1 tabletka powlekana zawiera 612 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego, kwantyfikowanego) z Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (DERpierwotny3-6:1), co odpowiada: 0,6 mg – 1,8 mg sumy hiperycyn w przeliczeniu na hiperycynę, 36,72 mg – 91,80 mg sumy flawonoidów w przeliczeniu na rutynę, nie więcej niż 36,72 mg hyperforyny; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V). Wskazania: Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: jedna tabletka (612 mg), raz na dobę. Dzieci i młodzież: stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Sposób podawania: podanie doustne. Czas stosowania: 6 tygodni. Wystąpienia działania terapeutycznego można oczekiwać w ciągu 4 tygodni leczenia. Jeśli objawy utrzymują się w trakcie stosowania leku, należy poradzić się lekarza.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną, takrolimusem do użytku ogólnoustrojowego, amprenawirem, indynawirem i innymi inhibitorami proteazy, irinotekanem i warfaryną. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie UV (ultrafioletowe). Dzieci i młodzież: Ponieważ brak dostępnych wystarczających danych, stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Działania niepożądane: Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, alergiczne reakcje skórne, zmęczenie i niepokój. Częstotliwość ich nie jest znana. W trakcie intensywnego nasłonecznienia, u osób o jasnej karnacji mogą wystąpić nasilone objawy, w tym takie jak dla oparzenia słonecznego. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 25909. (ChPL Depremin 07/2020)

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Uchwała powiatu co do godzin pracy, dyżurów nie uwzględnia stanu faktycznego osób zatrudnionych w aptekach. Jakoś tego WIF nie kwestionuje, że realnie nie da się ich zgodnie z prawem wypełnić. Nasze stanowisko jest co roku olewane. My mamy ich prosić o zgodę na skrócenie godzin pracy?
Jeśli Inspekcja zamyka aptekę z powodu braku magistra to które prawo jest ważniejsze Uchwała Powiatu czy Decyzja Inspekcji?