REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WIF musi zbadać wszelkie formy zależności wydając zezwolenie na aptekę

25 lutego 2020 08:02

Obowiązkiem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego jest zbadanie wszystkich form zależności, jakie mogą występować między przedsiębiorcą wnioskującym o zezwolenie na prowadzenie apteki, a innymi przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie danego województwa. Tak stwierdził WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej 1 procenta.

Inspekcja wydając zezwolenie na aptekę na obowiązek dokładnie sprawdzić czy nie zachodzi naruszenie przepisu o 1 proc. (fot. Shutterstock)
Inspekcja wydając zezwolenie na aptekę na obowiązek dokładnie sprawdzić czy nie zachodzi naruszenie przepisu o 1 proc. (fot. Shutterstock)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w połowie stycznia wyrok uchylający decyzje Wojewódzkiego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki. Zostały one zaskarżone do WSA przez izbę aptekarską. Wyrok ten może mieć przełomowe znaczenie dla spraw dotyczących egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych (czytaj więcej: WSA w Warszawie wydał przełomowe wyroki w sprawie 1% aptek).

Sprawa zaczęła się w 2015 roku. Przedsiębiorca (spółka z o.o.) wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Okręgowa Rada Aptekarska negatywnie zaopiniowała ten wniosek. Po przeprowadzeniu analizy danych z KRS i CEIDG okazało się, że podmioty bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez wnioskodawcę, przekraczają w sumie limit ilośc 1 proc. aptek prowadzonych w tym województwie.

REKLAMA

Przypomnijmy, że art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego mówi, że zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 proc. aptek na terenie województwa (czytaj również: NIA studzi euforię prawników. Spór o „1 procent” nadal trwa…).

REKLAMA

Mimo zastrzeżeń Izby Aptekarskiej, WIF udzielił zezwolenia na otwarcie apteki. Samorząd aptekarski odwołał się od tej decyzji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ten jednak utrzymał decyzję WIF w mocy. Urzędnicy stanęli na stanowisku, że w opisanej sytuacji zastosowanie ma definicja podmioty zależnego, kontrolowanego oraz grupy kapitałowej, znajdująca się w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Izba aptekarska nie zgodziła się z taką wykładnią przepisów i skierowała sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W skardze do WSA izba przekonywała między innymi, że błędna jest wykładnia art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego, pomijająca zamieszczone w tym przepisie sformułowanie “kontroluje w sposób bezpośredni lub pośredni” i ograniczająca się do skorzystania z odesłania do przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Obowiązek zbadania wszystkich powiązań

Wyrokiem z 15 stycznia WSA w Warszawie uchylił obie decyzje inspekcji farmaceutycznej. W uzasadnieniu stwierdził on, że obowiązkiem organu było zbadanie, czy pomiędzy wnioskodawcą a innymi przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie województwa śląskiego nie zachodzą żadne inne formy zależności, które mogłyby świadczyć o sprawowaniu nad nimi kontroli przez wnioskodawcę (czytaj również: Czy to koniec sporu o przepisy antykoncentracyjne na rynku aptek?).

– Antykoncentracyjna funkcja wskazanego przepisu służyć ma zabezpieczeniu rynku leków i produktów leczniczych przed takimi powiązaniami pomiędzy przedsiębiorcami, które mogłyby wpływać na dostęp do tych produktów i kształtowanie ich cen. W tym celu należy odwołać się także do innych regulacji prawnych, w tym tych najszerzej definiujących wywierające wpływ na obrót powszechny zależności pomiędzy przedsiębiorcami – czytamy w uzasadnieniu WSA.

Sąd wskazał, że do przejęcia kontroli nad przedsiębiorcą może dojść nawet w sytuacji, gdy nie została spełniona żadna z przesłanek opisanych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. WSA nie zgodził się też z opinią GIF, że to skarżący decyzję WIF ma obowiązek wykazać przesłanki blokujące wydanie zezwolenia.

REKLAMA

– Wprost przeciwnie – to organ, któremu ustawodawca powierzył odpowiedzialną funkcję sprawowania kontroli nad rynkiem aptekarskim jest do tego zobowiązany. Do jego podstawowych powinności należy weryfikacja wniosku pod względem obowiązujących przepisów prawa, nie tylko tych, które stanowią warunki “pozytywne” skierowanego doń żądania, ale w także tych, których przecież z natury rzeczy wnioskodawca podnosić nie będzie, to jest przeszkód w udzieleniu zezwolenia. Nie jest więc administracja w tych sprawach “niemym sędzią”, ale aktywnym podmiotem obligowanym do zgromadzenia niezbędnych dowodów wyznaczonych hipotezą art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego – czytamy w uzasadnieniu wyroku WSA.

W tej sytuacji urzędnicy dysponowali informacjami o przeszkodach w wydaniu zezwolenia, a mimo to je zignorowali. Zdanie WSA gdyby organy rzetelnie zebrały materiał dowodowy i przeprowadziły należytą jego ocenę, być może do wydania decyzji o treści takiej, jak zamieszczona w zaskarżonym akcie, by nie doszło (czytaj również: Wyroki WSA w Warszawie w sprawie przepisów antykoncentracyjnych).

Umowy pozwalające na bezpośrednie i pośrednie kontrolowanie

– W ponownie prowadzonym postępowaniu należy dokonać rzetelnego zgromadzenia materiału dowodowego w celu ustalenia okoliczności, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego przy respektowaniu wykładni zaprezentowanej powyżej. Organ zatem nie ograniczy się do zbadania tego, czy zachodzą sytuacje wskazane w punktach a-f art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ale także rozważy inne okoliczności mogące świadczyć o istnieniu stosunku kontroli i zależności pomiędzy wnioskodawcą i innymi przedsiębiorcami prowadzącymi apteki ogólnodostępne na terenie województwa śląskiego, w szczególności tymi, których dane wskazał skarżący – wskazuje WSA.

W rezultacie w tym celu należy zgromadzić dane rejestrowe przedsiębiorców i dokonać ich rzetelnej analizy, a także korzystając z innych dowodów, w tym zeznań świadków czy pozyskanych dokumentów księgowych bądź podatkowych ustalić, czy nie dochodzi do zawierania umów pozwalających na bezpośrednie bądź pośrednie kontrolowanie innych przedsiębiorców (czytaj również: Ważna decyzja GIF: „Słup” nie kupi i nie otworzy nowej apteki).

– W szczególności należy zweryfikować to, czy nie zachodzi niedopuszczalne – w świetle art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. c. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – pokrywanie się składów zarządów analizowanych spółek, a także to czy nie mają miejsca zależności majątkowe (nie tylko kapitałowe spółek) pomiędzy przedsiębiorcami. Dopiero tak ustalony stan faktyczny pozwoli na weryfikację tego, czy przeszkoda, o której mowa w art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego, ziściła się, czy też nie – wylicza Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wyrok jest nieprawomocny

Sygn. akt VI SA/Wa 1692/19

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ciężko przepracowana noc Panie Łukaszu. Idąc tym tokiem rozumowania, prowadzenie biznesu poprzez Franczyzę nie będzie miało racji bytu, co jest sprzeczne z wolnością gospodarczą oraz Konstytucją Biznesu. Bycie profesjonalistą tylko z zakresu farmacji niestety nie jest wystarczające do wydawania profesjonalnych, zgodnych z prawem i nikogo bezpodstawnie niekrzywdzących opinii.

Powiązane artykuły

Farmaceuta kandydujący do Sejmu chce likwidacji marż aptecznych… Farmaceuta kandydujący do Sejmu chce likwidacji marż aptecznych…

Marcin Staniewski to wielkopolski przedsiębiorca, kandydujący w tym roku w wyborach parlamentarnych....

Ostrzeżenie przed fałszywą receptą na Oxycontin 80 mg Ostrzeżenie przed fałszywą receptą na Oxycontin 80 mg

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Informuje, że otrzymał powiadomienie o próbie zrealizowania w ...

WAŻNE: apteki mogą mieć problem z odrzuceniem sprawozdania refundacyjnego WAŻNE: apteki mogą mieć problem z odrzuceniem sprawozdania refundacyjnego

Zespół KS-AOW informuje o możliwych problemach, jakie mogą mieć apteki korzystające z tego programu,...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz