REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WSA w Warszawie wydał przełomowe wyroki w sprawie 1% aptek

10 lutego 2020 10:40

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 15 stycznia 2020 r. dwa ważne wyroki. Tym samym uznał skargę Śląskiej Izby Aptekarskiej (SIA) na decyzję WIF i GIF w zakresie wydania zezwoleń na prowadzenie aptek. WSA uchylił te decyzje i przekazał sprawę do rozpoznania przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Bardzo ważne dla samorządu aptekarskiego jest stanowisko sądu, który podnosi, że WIF zignorował podnoszone przez skarżącą ŚIA okoliczności (fot. Shutterstock).
Bardzo ważne dla samorządu aptekarskiego jest stanowisko sądu, który podnosi, że WIF zignorował podnoszone przez skarżącą ŚIA okoliczności (fot. Shutterstock).

Wydając te wyroki warszawski WSA, nakazał WIF „rzetelne zgromadzenie materiału dowodowego” oraz badanie powiązań nie tylko według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

ŚIA po 2 latach w postępowaniu

Sprawa zaczęła się w 2015 roku od wydania przez Radę Śląskiej Izby Aptekarskiej negatywnej opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zdaniem ŚIA powodem było uzasadnione podejrzenie naruszania przez wnioskodawcę przepisu art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej wskazała Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, że z KRS oraz CEIDG wynika uzasadniony wniosek o kontrolowaniu przez wnioskodawców w sposób bezpośredni więcej niż 1% aptek w województwie. To narusza zakaz antykoncetracyjny zawarty w powołanym art. 99 ust. 2 p. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

REKLAMA

Wraz z negatywną opinią Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zwróciła się o dopuszczenie ŚIA do postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jako uczestnika. Jednak WIF odmówił Izbie udziału w postępowaniu (czytaj również: Czy to koniec sporu o przepisy antykoncentracyjne na rynku aptek?). Argumentem było to, że Śląska Izba Aptekarska wydawała w tej sprawie opinię i nie może jednocześnie być stroną postępowania. Skarga ŚIA na tę decyzję do Głównego Inspektora Farmaceutycznego okazała się bezskuteczna. GIF podtrzymał decyzję WIF-u o odmowie dopuszczenia do postępowania Śląskiej Izby Aptekarskiej. Dopiero skarga ŚIA do WSA w Warszawie okazała się skuteczna. Sąd uchylił decyzję GIF oraz WIF i dopuścił Śląską Izbę Aptekarską do postępowania, ale upłynęły 2 lata.

REKLAMA

GIF nie przyznał racji dotyczących powiązań

Po tym wyroku WIF doręczył do ŚIA decyzję – zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Śląska Izba Aptekarska zaskarżyła decyzję o wydaniu zezwolenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Argumentowała, że organ I Instancji nie zbadał w ogóle powiązań wnioskodawcy z innymi działającymi na rynku podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne w zakresie powiązań, o których mowa w art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz przedstawił argumenty świadczące o takich powiązaniach.

GIF nie podzielił argumentów zawartych w skardze Śląskiej Izby Aptekarskiej, że oprócz powiązań, o których mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów należy zbadać też bezpośrednie lub pośrednie powiązania wnioskodawcy z innymi podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne w województwie. Śląska Izba Aptekarska wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (czytaj również: Wyroki WSA w Warszawie w sprawie przepisów antykoncentracyjnych).

Pojęcie „kontroli bezpośredniej lub pośredniej”

Osią sporu była interpretacja przepisu art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie pojęcia „kontrola bezpośrednia lub pośrednia”. Organy Inspekcji Farmaceutycznej koncentrowały się tylko na drugiej części przepisu. Mówi on, że zezwolenia nie wydaje się, jeżeli podmiot prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych „w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa”.

Organy Inspekcji Farmaceutycznej nie chciały badać powiązań bezpośrednich lub pośrednich (czytaj również: Przepisy antykoncentracyjne obowiązują nie tylko w momencie wydania zezwolenia). Wskazały jedynie, że ich zdaniem nie są naruszone przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości podzielił argumenty zwarte w skardze Śląskiej Izby Aptekarskiej, że do kompetencji zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy też badanie powiązań bezpośrednich lub pośrednich. WSA wskazał, że należy zbadać powiązania podmiotów w świetle przepisów art. 4 ust. 1 pkt 4 pp a–f oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 lit c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

REKLAMA

Inspekcja pominęła powiązania

Sąd uznał, że zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa w sposób, który może mieć wpływ na wynik sprawy oraz przepisy prawa materialnego, które to uchybienie miało wpływ na wynik sprawy. Warszawski WSA wskazał też, że skarżąca ŚIA już na etapie negatywnej opinii 5 lat temu pokazywała istniejące powiązania wnioskodawcy, a organa Inspekcji Farmaceutycznej całkowicie pominęły te okoliczności przy wydaniu zezwolenia.

Sąd prawidłowo wskazał, że pomimo iż w sprawach zezwoleń przepisy należy interpretować ściśle, nie może to prowadzić do „pominięcia hipotezy stosowanej normy prawnej.” WSA w Warszawie uznał, że Inspekcja Farmaceutyczna dopuściła się zaniechania. Nie zgromadziła wystarczającego materiału dowodowego dla ustalenia, czy powiązania i zależności wnioskodawcy z innymi podmiotami prowadzącymi apteki istnieją. Co więcej WSA uznał, że to nie skarżąca Śląska Izba Aptekarska, a organy Inspekcji Farmaceutycznej mają obowiązek zebrać wystarczające dowody do wykazania powiązań lub ich braku.

Duże znaczenie wydanych ostatnio wyroków

Bardzo ważne dla samorządu aptekarskiego jest stanowisko sądu, który podnosi, że WIF zignorował podnoszone przez skarżącą ŚIA okoliczności. Ponadto w uzasadnieniu decyzji o wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wskazano przyczyn ich pominięcia i uznania przez Inspekcję Farmaceutyczną, że takich zabronionych powiązań brak. Drugi wyrok dotyczył tożsamego stanu faktycznego.

Jak przyznał Krystian Szulc, radca prawny ŚIA, w kontekście wyroków NSA wydanych 4 lutego 2020 r., a dotyczących stosowania przepisów KSH przed i po wprowadzeniu „apteki dla aptekarza”, prezentowane w tych sprawach wyroki mają bardzo duże znaczenie dla zapobiegania koncentracji aptek przez sieci apteczne.

Źródło: IK/ŚIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dwa leki wycofane z obrotu: Saridon i Reseligo Dwa leki wycofane z obrotu: Saridon i Reseligo

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzje wycofujące z obrotu po jednej serii leków Saridon i Re...

30 spółek z aptekami DOZ w jednym postępowaniu przed WIF 30 spółek z aptekami DOZ w jednym postępowaniu przed WIF

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny połączył 30 postępowań w jedno. WIF uznał, że 30 prowadzo...

Ostrzeżenie przed fałszywą receptą na MST Continus Ostrzeżenie przed fałszywą receptą na MST Continus

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat farmaceutyczny informuje, że w dniu 23 stycznia 2020 roku otrzymał...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz