REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Opole: spółka akcyjna traci zezwolenia na wszystkie swoje apteki

pon. 16 sierpnia 2021, 08:01

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął zezwolenia na prowadzenie wszystkich aptek należących do jednej spółki akcyjnej. Powodem było wykupienie w 2019 roku jej akcji od osób fizycznych przez jedną spółkę. Decyzja nie jest ostateczna.

W ocenie WIF zmiana akcjonariuszy spółki akcjnej doprowadziła naruszenia zapisów "apteki dla aptekarza". Sieci aptek cofnięto zezwolenia (fot. Shutterstock)

4 sierpnia 2021 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał interpretację indywidualną dotyczącą sytuacji spółki akcyjnej, prowadzącej na terenie województwa opolskiego sieć aptek. Okazuje się, że WIF cofnął wszystkie zezwolenia na ich prowadzenie. Dlaczego? Powodem były zmiany w składzie akcjonariuszy spółki.

Jak można przeczytać w treści dokumentu, początkowo akcjonariuszami spółki były osoby fizyczne. Wskutek umowy sprzedaży akcji – dokonanej po uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK – w 2019 roku akcje spółki nabyła jedna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tego momentu jest ona jedynym akcjonariuszem spółki akcyjnej (czytaj więcej: Pelion wycofuje się z giełdy i przejmuje go jedna osoba).

REKLAMA

Zezwolenia na prowadzenie wszystkich swoich aptek, spółka ta uzyskała przed wejściem w życie „apteki dla aptekarza” (25 czerwca 2017 r.). Okazuje się jednak, że w 2021 roku Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie w sprawie ich cofnięcia. W rezultacie wydano decyzję o cofnięciu zezwoleń na wszystkie apteki sieci prowadzone na terenie województwa opolskiego. Decyzja nie jest ostateczna (czytaj również: Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki nie może abstrahować od warunków jego udzielenia).

REKLAMA

Podstawa cofnięcia zezwoleń…

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydając interpretację indywidualną stanął a stanowisku, że dokonanie zmiany akcjonariusza spółki prowadzącej apteki ogólnodostępne może stanowić podstawę cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 99 ust. 3a lub art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego, w sytuacji gdy zezwolenia zostały wydane przed wejściem w życie tych przepisów (tj. przed 25 czerwca 2017 r.)(czytaj również: Wielkopolski WIF cofa zezwolenia 21 aptekom za przekroczenie „1 procenta”).

WIF wskazał, że nabycie przez spółkę z o.o. 100% akcji spółki akcyjnej prowadzącej sieć aptek, miało miejsce po 25 czerwca 2017 r. (po wejściu w życie „apteki dla aptekarza”). W jej wyniku spółka z o.o. przejęła całkowitą kontrolę nad spółką akcyjną, co doprowadziło do naruszenia art. 99 ust. 3a Prawa farmaceutycznego. Przepis ten zabrania m.in. wydawania zezwolenia, jeśli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą „prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne” (czytaj również: WIF w Poznaniu o skutkach przystąpienia „nie farmaceuty” do spółki prowadzącej aptekę).

Jednocześnie Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa wymóg przestrzegania limitu aptek, określonego w przepisach antykoncentracyjnych zawartych w Prawie farmaceutycznym, jest jednym z podstawowych warunków nie tylko uzyskania zezwolenia, ale również prowadzenia apteki. Dlatego złamanie tego zakazu stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki w myśl art. 37 ap ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne (czytaj również: NSA oddalił dwie skargi kasacyjne o “1 procent”. Dlaczego to ważne?).

– Powyższe znajduje potwierdzenie w stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 3 października 2017 r., PORZ. 520.10.2017.MP.1: „w odniesieniu do podmiotów, które przed dniem 25 czerwca 2017 r. (data wejścia w życie noweli z dnia 7 kwietnia 2017 r.) prowadziły więcej niż 4 apteki ogólnodostępne (także jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) są podstawy do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia, jeżeli podmiot zwiększył liczbę prowadzonych aptek ogólnodostępnych na skutek czynności prawnych po dniu 25 czerwca 2017 r.” – wskazał WIF w Opolu.

REKLAMA

Ugruntowana linia orzecznicza

W 22-stronicowej interpretacji indywidualnej Opolski WIF przytacza szereg wyroków Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawach dotyczących przekroczenia przepisów antykoncentracyjnych na rynku aptecznym. Sądy wykazały w nich, że wszystkie warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki, muszą być spełniane też przez cały czas działania apteki. W przeciwnym wypadku WIF ma prawo cofnąć zezwolenie na jej prowadzenie.

WIF odniósł się też do objaśnień prawnych wydanych przez Ministra Zdrowia w 2019 roku na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Miało z nich wynikać, że do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie „apteki dla aptekarza” nie stosuje się jej zapisów. Opolski WIF zwrócił jednak uwagę, że na początku 2021 r. sam Minister Zdrowia wskazał, ze jego interpretacje indywidualne nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa i jako takie nie mają mocy wiążącej dla przedsiębiorców czy innych podmiotów prawa (czytaj również: Ministerstwo nie może wpływać na Inspekcję Farmaceutyczną w sprawie „apteki dla aptekarza”).

Sygn. akt OWIF.850.34.2021

©MGR.FARM


INTERPRETACJA art. 99 UPF
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Brawo Tomek Marków! Ani kroku wstecz!!!
O jaką sieć chodzi ?? Napiszcie- Nikomu nie powiem :)
Zapytano o zdanie UOKiK, ale jak czytamy nie znaleziono potrzeby w zapytaniu OWIF. Decyzja oczywiście słuszna. Doszło do złamania obecnie obowiązujących przepisów prawa. Jaki będzie efekt - zobaczmy?