REKLAMA
wt. 20 kwietnia 2021, 08:02

Tylko franczyza czy wejście w skład grupy kapitałowej? GIF miał rację…

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który uniemożliwił przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki. Placówkę miał przejąć przedsiębiorca, który wcześniej podpisał umowę franczyzową z dużą siecią. Nie była to jednak zwykła franczyza…

Sąd wydaje wyrok
Zerwanie umowy franczyzowej skutkowało niezwłoczną wymagalnością pożyczki wraz z odsetkami. Zabezpieczeniem był cały majątek spółki (fot. Shutterstock)

Wniosek dotyczący przeniesienia zezwolenia na spółkę farmaceutów trafił do WIF w lipcu 2019 r. Na wezwanie organu spółka przedłożyła wtedy umowę pożyczki i zastawu rejestrowego, umowę franczyzy, umowę o świadczenie usług centralnych i kolejną umowę pożyczki oraz najmu lokalu. Dokumenty te nie wzbudziły zastrzeżeń WIF, który zgodził się na przeniesienie zezwolenia.

Odwołanie od tej decyzji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego złożyła okręgowa izba aptekarska. GIF uchylił ją i odmówił przeniesienia zezwolenia. W uzasadnieniu wskazywał, że przedłożone umowy świadczą o tym, że spółka farmaceutów wchodziła w skład grupy kapitałowej, która na terenie województwa posiadała już więcej niż 1 procent aptek. W rezultacie nie mogła już wejść w posiadanie kolejnej. Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazywał, że w konsekwencji podpisanych umów, franczyzodawca uzyskał kontrolę nad franczyzobiorcą (czytaj również: Ważna decyzja GIF: “Słup” nie kupi i nie otworzy nowej apteki).

– Organ odwołał się do zobowiązania franczyzodawcy do udzielania franczyzobiorcy stałej pomocy organizacyjnej i handlowej, dostępu franczyzodawcy do danych dotyczących działalności franczyzobiorcy, obowiązków tego ostatniego do przekazywania wszelkich danych niezbędnych do realizacji umowy, informowania o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, dostosowania systemów informatycznych w celu umożliwienia efektywnej i bezpiecznej wymiany danych z systemami franczyzodawcy, raportowania danych sprzedażowych oraz konsekwencji zaniechania wypełnienia tych powinności w postaci natychmiastowego rozwiązania umowy franczyzowej – czytamy w aktach sprawy.

GIF wskazywał też na umowę pożyczki, zawartej w celu zapewnienia finansowego wsparcia franczyzobiorcy. Zgodnie z postanowieniami umowy, zerwanie umowy franczyzowej skutkowało niezwłoczną wymagalnością pożyczki wraz z odsetkami. Uzależnienie możliwości spłaty pożyczki w ustalonych ratach od pozostawania partnerem biznesowym, od respektowania zakazu zbycia przedsiębiorstwa, istnienia na rynku aptek zawężały, zdaniem GIF, swobodę działalności spółki. Dlatego właśnie organ uznał, że doszło w tej sytuacji do przejęcia kontroli franczyzodawcy nad franczyzobiorcą (czytaj również: Działanie apteki we franczyzie podstawą do zbadania pod kątem zgodności z przepisami antykoncentracyjnymi).

GIF prawidłowo ocenił okoliczności sprawy

Spółka nie zgodziła się z decyzją GIF i złożyła na nią skargę do WSA. Do postępowania dołączyli się inny uczestnicy. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Federacja Pacjentów Polskich, Związek Aptek Franczyzowych poparli skargę. Pozostali uczestnicy postępowania, tj. Naczelna Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Aptekarska i Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wnieśli o jej oddalenie (czytaj również: Zero tolerancji dla „słupowania”. Co znalazło się w uchwale Krajowego Zjazdu Aptekarzy?).

WSA w Warszawie po przeanalizowaniu sprawy ostatecznie oddalił skargę. Wskazał tym sposobem, że Główny Inspektor Farmaceutyczny prawidłowo ocenił okoliczności sprawy i jego ustalenia nie budzą najmniejszych wątpliwości. Sąd jednoznacznie potwierdził, że w konsekwencji wykazanych zobowiązań spółka farmaceutów utraciła samodzielność rynkową i musi zostać zaliczona w poczet grupy kapitałowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że o dominacji franczyzodawcy nad franczyzobiorcą w tej sytuacji świadczyły m.in. umowy pożyczki i zastawu rejestrowego. Wynikało bowiem z nich, że cały majątek spółki był objęty zabezpieczeniem – także wszelkie, nowo nabyte elementy tego majątku. Umowa zastawu miała też zabezpieczać nie tylko spłatę pożyczki, ale i wykonanie postanowień innych umów, zawartych przez franczyzobiorcę także z innymi podmiotami (czytaj również: Rzecznik MŚP o tym jak wyeliminować firmanctwo franczyzowe na rynku aptecznym).

– …o kontroli świadczy zakres i charakter zobowiązań skarżącego zaciągniętych u (…) sp. o. o. [franczyzodawca], tworzących silną zależność gospodarczą i majątkową. Wprawdzie organ nie miał możliwości ustalenia wartości, na którą opiewała umowa pożyczki, niemniej oceniane na podstawie logiki i doświadczenia życiowego treść tego kontraktu i towarzyszącej mu umowy zastawu świadczą o tym, że suma te nie mogła być symboliczna. Nielogicznym byłoby ustanawianie tak rygorystycznych i mocnych w skutkach zabezpieczeń, jeżeli w grę nie wchodziłyby znaczne sumy pieniężne – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sąd potwierdził, że przedstawione inspekcji dokumenty wygenerowały sieć wzajemnych zależności tego rodzaju, że z trudnością dałoby się wskazać te sfery działalności spółki farmaceutów, które miałyby autonomiczny charakter.

Sygn. akt VI SA/Wa 707/20
orzeczenie nieprawomocne

©MGR.FARM

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]