REKLAMA
Magazyn mgr.farm

To zakończy wieloletnią dyskusję o uprawnieniach techników farmaceutycznych

12 września 2019 11:06

Zapisy dotyczące braku uprawnień techników farmaceutycznych do pracy z lekami bardzo silnie działającymi, będą odwoływać się do Farmakopei Polskiej. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia to zakończy wieloletnią dyskusję na temat tego czy technik farmaceutyczny ma prawo wydawać tego typu substancje w aptece.

Na początku sierpnia aż 11 posłów wystosowało wspólną interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie zmian w prawie farmaceutycznym dotyczących uprawnień do wydawania leków bardzo silnie działających przez techników farmaceutycznych. Pojawiają się one w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty i dotyczą zmiany brzmienia art. 91 ustawy – Prawo farmaceutyczne (czytaj więcej: Kolejni posłowie wstawiają się za technikami farmaceutycznymi).

Obecnie przepis ten mówi, że technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego nowe brzmienie zakłada, że technicy nie będą mogli sporządzać, wytwarzać i wydawać leków zawierających substancje bardzo silnie działające określone w Farmakopei Polskiej (czytaj więcej: Precedensowy wyrok? Technicy zachęcają apteki do pozwu zbiorowego przeciwko NFZ…).

REKLAMA

Zdaniem techników farmaceutycznych proponowana zmiana ograniczy ich uprawnienia. Obowiązujące odniesienie do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych prowadzi bowiem do zbioru pustego – nie ma w nim informacji o substancjach bardzo silnie działających. Według przedstawicieli techników farmaceutycznych to oznacza, że w praktyce nie ma więc ograniczenia dla nich w wydawaniu przez nich leków z tymi substancjami. Wskazanie Farmakopei jako źródła wykazu, takie ograniczenie wprowadzi i będzie dotyczyło też leków wydawanych bez recepty np. zawierających heparynę (czytaj więcej: Technicy farmaceutyczni mogą jednak wydawać leki bardzo silnie działające? Ciekawy wyrok sądu…).

REKLAMA

Ministerstwo zdeterminowane by zakończyć dyskusję

Odpowiedzi na interpelację 11 posłów udzielił niedawno wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Stanowisko resortu nie pozostawia złudzeń. Ministerstwo chce raz na zawsze zakończyć dyskusję o uprawnieniach techników farmaceutycznych. Miłkowski wskazuje, że nowelizacja ma na celu sprecyzowanie wydawania przez technika farmaceutycznego leków zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające. Obecnie art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne odnosi się bezpośrednio do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A ten nie zawiera wykazu substancji bardzo silnie działających (taki wykaz znajduje się natomiast w Farmakopei Polskiej). Dlatego przepis ten przepis wymaga przeredagowania (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty ograniczy uprawnienia techników? Zapowiadają protest…).

– Docelowo przywołany przepis ma odwoływać się do Farmakopei Polskiej, kończąc tym samym wieloletnią dyskusję na temat tego czy technik farmaceutyczny ma prawo – w sposób niezgodny z ratio legis art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – wydawać skądkolwiek (z apteki ogólnodostępnej, z punktu aptecznego) produkty zawierające substancje bardzo silnie działające – pisze Maciej Miłkowski.

Źródło wykazu to kwestia drugorzędna

Wskazuje on, że Minister Zdrowia konsekwentnie i niejednokrotnie wyrażał opinię, że technicy farmaceutyczni nie mają prawa wydawać substancji bardzo silnie działających. Istotą relewantnych przepisów, z których zakaz ten w ocenie Ministra Zdrowia wynika, jest charakter substancji, do których przepisy te się odnoszą, a który determinować powinien przedmiotowy zakaz, nie zaś problematyka fizycznego umiejscowienia spisu tych substancji (czytaj również: Ministerstwo nie przychyli się do postulatu techników farmaceutycznych).

– Ta ostatnia kwestia ma charakter techniczny i jest z punktu widzenia ratio legis tego przepisu nieistotne, ponieważ to, że lista ta sformułowana jest faktycznie gdzie indziej niż przepis stanowi, nie powoduje zmiany charakteru tych substancji jako potencjalnych trucizn. Te z kolei, jako składniki leków, powinny podlegać szczególnej ochronie przed wydawaniem przez osoby nieprzygotowane do operowania nimi. A to jest właśnie istotą problemu, że dotyczy substancji potencjalnie śmiertelnych, a nie opisane wyżej technikalia – wskazuje wiceminister.

REKLAMA

A co z punktami aptecznymi?

Zdaniem resortu zdrowia powtarzane przez środowisko techników farmaceutycznych argumenty odwołujące się do sytuacji mieszkańców wsi i małych miejscowości, którzy poprzez proponowane zmiany mają jakoby zostać pozbawieni dostępu do leków zawierającej rzeczone substancje, nie licują z zasadami rzetelności nakazującej nadawać przedstawianym motywacjom i argumentacji obiektywny i pełny, a nie wybiórczy kontekst (czytaj również: Technik farmaceutyczny i farmaceuta w innych kolorach fartucha?).

– Mianowicie, zakaz wydawania leków zawierających substancje bardzo silnie działające o kategorii dostępności OTC nie dotyczy punktów aptecznych jako miejsc wykonywania działalności. Zakaz dotyczy jedynie zatrudnionych w tych punktach (czy też prowadzących te punkty) techników farmaceutycznych. W punktach aptecznych mogą być sprzedawane leki OTC zawierające substancje bardzo silnie działające, o ile czynność ta wykonywana jest przez zatrudnionego w tym punkcie aptecznym (czy też prowadzącego ten punkt) farmaceutę – pisze wiceminister.

Maciej Miłkowski zwraca też uwagę na fakt, że przepisy obowiązującego prawa nie wykluczają takiej możliwości. Fakt że w przeważającej większości farmaceuci faktycznie nie pracują ani nie prowadzą punktów aptecznych, nie uprawnia do generalizacji. Bezzasadne są też uproszczenia dotyczące rzekomego zakazu sprzedaży substancji bardzo silnie działających w punktach aptecznych/na wsiach i negatywnego wpływu tego zakazu na sytuację tamtejszych mieszkańców.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl
©MGR.FARM

i33255-o1
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nic nikomu nie zabrano. Po prostu tego nie było .Uteperowano jedynie nosy cwaniakom
Tak, a z niektórymi technicznymi było mnostwo problemów .. np „magister Anna Kowalska, tech farm”
Technik farmaceutyczny to bardzo pożyteczny zawód, nasza współpraca może i często układa się bardzo dobrze. Próba zacierania uprawnień między nami nie pomaga nam, ani pacjentom. Technik nie może wydawać niektórych leków. Dodam, że odpowiedzialność zawodowa farmaceuty obecnego w aptece powinna być bardziej zaznaczona - dzięki temu każdy będzie miał określoną rolę, i będzie ją wypełniał.
Farmaceuta w najbliższej przyszłości powinien zacząć imiennie sprawdzać recepty po technikach w dniu ich realizacji, bo technicy nie mają PWZ, a w razie błędu technika, która powinien za niego odpowiadać (zawodowo), oczywiście w uzasadniony zakresie - dziś odpowiada Bogu Ducha winny kierownik. Poza tym pacjenci z receptą powinni liczyć na to, że jeśli na podstawie danych z recepty i innych danych o pacjencie posiadanych przez aptekę, w tym o wydanych mu ostatnio lekach (oczywiście bez wywiadu), apteka jest w stanie wykryć ryzyko problemu lekowego, to zostanie ono wykryte, i farmaceuta podejmie odpowiednie działania. W przypadku przynajmniej niektórych pacjentów farmaceuta powinien imiennie sprawdzić to ryzyko, np. u pacjentów, którzy dany lek w danej aptece wykupują pierwszy raz.
Polecam szczególnie ostatni akapit http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=060B8523&view=6 Odpowiedź na zapytanie nr 6712 w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech Warszawa, 11-06-2018 Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na zapytanie nr 6712 Pani Poseł Krystyny Wróblewskiej w sprawie projektowanej zmiany przepisu art. 91 w ustawie Prawo farmaceutyczne, uprzejmie informuję co następuje. Na wstępie należy podkreślić, że zmiany ustawy - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej „ustawą nowelizującą” nie niosą ze sobą niebezpieczeństwa likwidacji punktów aptecznych i utraty dostępu do produktów leczniczych na terenach wiejskich. Pomimo wielokrotnie składanych przez resort wyjaśnień przedstawiciele Izby Gospodarczej Punktów Aptecznych i Aptek nadal przedstawiają opinie niezgodne z obowiązującym aktualnym stanem prawnym. Przepis art. 91 ust. 1 ustawy nowelizowanej funkcjonuje w niezmienionym brzmieniu od początku istnienia tej ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1381. Zatem co najmniej od 17 lat, na podstawie jednego przepisu, technik farmaceutyczny nie jest uprawniony do wydawania z aptek określonych grup leków. Przepis ten, cytowany wprost, stanowi: „Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie: 1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) substancje odurzające, 3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P - określone w odrębnych przepisach.”. Projektowana zmiana wprowadzi w pkt 1) zamiast słów: „określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, słowa: „określone w Farmakopei Polskiej”. W kontekście zacytowanego brzmienia przepisu nasuwa się naturalne pytanie o to, czym faktycznie są substancje bardzo silnie działające z grupy A (venena – trucizny). Otóż są to substancje, których indeks terapeutyczny jest mały (mała różnica pomiędzy dawką terapeutyczną a dawką śmiertelną). Substancje te nazwę „trucizny” zawdzięczają temu, że nawet mała ich ilość zastosowana ponad dawkę zaleconą, może mieć bardzo negatywne skutki zdrowotne, ze zgonem włącznie w sytuacjach skrajnych. Ta szczególna cecha trucizn obliguje osoby, które mają z nią styczność, do zachowania szczególnej ostrożności zarówno w kontekście właściwego dawkowania, sposobu podawania, łączenia z innymi lekami oraz do udzielenia właściwej i pełnej informacji pacjentowi. Należy pamiętać, że pacjent również musi wyjść z apteki ze świadomością jakiego rodzaju produkt właśnie otrzymał. W związku ze specyfiką substancji, z jaką mamy do czynienia, uprawnionym do dyspensowania leku zawierającego truciznę czyli substancję bardzo silnie działającą może być wyłącznie wykwalifikowany farmaceuta z prawem wykonywania zawodu, gdyż w ocenie Ministra Zdrowia i z punktu widzenia realizowanej przez niego polityki zdrowotnej nastawionej na bezpieczeństwo pacjentów, tylko farmaceuta jest przygotowany merytorycznie do operowania takimi substancjami, zarówno w lekach gotowych, jak również w ramach sporządzania leków recepturowych. Niezbędna w tym względzie wiedza jest przekazywana studentom – przyszłym farmaceutom wyłącznie na studiach farmaceutycznych. W ramach kształcenia policealnego techników farmaceutycznych nie jest pozyskiwana wiedza w tym zakresie. Stąd też konsekwentnie od wielu lat przez resort zdrowia podtrzymywany jest pogląd, zgodnie z którym leki zawierające trucizny, czyli substancje bardzo silnie działające, mogą być dyspensowane (jak również sporządzane) w aptekach wyłącznie przez farmaceutów z tytułem co najmniej magistra farmacji. Dlatego też w wydanym na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 24, poz. 151, ze zm.) w załączniku nr 1, w którym określono kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych ustalono, że w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze posiadające pozwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2 oraz art. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, z wyjątkiem produktów leczniczych zawierających substancje czynne umieszczone w wykazie A (venena - trucizny) Farmakopei Polskiej, z wyjątkiem tych, którym nadano kategorię dostępności OTC. Należy dodać, że w punktach aptecznych – co do zasady – zatrudnieni są tylko technicy farmaceutyczni. Poprzez ograniczenie zezwolenia na obrót w punktach aptecznych substancjami z grupy trucizn pośrednio wskazano, że technik farmaceutyczny nie jest uprawniony do ich dyspensowania. Inaczej mówiąc brak uprawnienia techników do operowania truciznami był przyczyną wprowadzenia zakazu ich obrotu w placówkach zatrudniających prawie wyłącznie techników farmaceutycznych. Należy wszakże poczynić w tym względzie pewne zastrzeżenie, że kierując się postulatami racjonalności działania, minister zdrowia uznaje, że powyższe ograniczenie nie powinno być rozciągane na leki o kategorii dostępności – wydawane bez przepisu lekarza – OTC. Motywacją dla takiego, a nie innego podejścia do omawianej kwestii, jest dwojakiej natury, i tak: obecne brzmienie art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizowanej, tj. fakt, że nie zawiera on wyłączenia dla leków OTC, wynika wyłącznie z faktu, że w czasie kiedy przepis ten powstawał w 2001 r. nie było w obrocie na rynku krajowym leków o tej kategorii dostępności, które zawierałyby trucizny, czyli substancje bardzo silnie działające; w okresie ostatnich kilkunastu lat na rynku pojawiły się leki zawierające substancje bardzo silnie działające, którym nadano kategorię dostępności OTC. Kilka z nich, wobec faktu posiadania tejże kategorii dostępności, jest powszechnie dostępnych także w tzw. „obrocie pozaaptecznym” czyli sklepach zielarsko-medycznych, sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i sklepach ogólnodostępnych. Podważa to sens utrzymywania omawianego ograniczenia dla techników farmaceutycznych w aptekach ogólnodostępnych bez baczenia na kontekst i realia rynkowe. W tym sensie stanowisko Ministra Zdrowia można uznać za głos rozsądku determinowany zmianami, jakie zaszły w prawie i jakie dotknęły realiów rynkowych w czasie przeszło półtorej dekady od czasu ukonstytuowania się przepisów ustawy nowelizowanej. Ukonstytuowanie wykazu w Farmakopei Polskiej jako źródle informacji odnośnie trucizn (czyli substancji bardzo silnie działających) miało jakoby być przedmiotem rzekomego ograniczenia praw, których technicy farmaceutyczni – zgodnie z linią prezentowaną przez Ministra Zdrowia, nie posiadają i nigdy nie posiadali (przynajmniej pod reżimem art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne). W tym konkretnym zakresie oczywistym jest, że informacja w Farmakopei Polskiej (w której faktycznie określony jest rzeczony wykaz) jest to ta sama informacja, która zawarta była w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nadal w analizowanym przepisie – w jego obowiązującym kształcie – jest wskazany jako źródło informacji o substancjach bardzo silnie działających i istotnie – w tym aspekcie pozostaje nieaktualny. Od kilku bowiem lat Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie określa wykaz trucizn, czyli substancji bardzo silnie działających (takich jak np.: atropina, adrenalina, misoprostol, pilocarpina, vinblastyna), w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast ten sam organ publikuje ten wykaz w ramach Farmakopei Polskiej. Proponowana zmiana przepisu art. 91 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne miała na celu jedynie dostosowanie przedmiotowego przepisu do aktualnej rzeczywistości poprzez uaktualnienie wskazania miejsca usytuowania omawianego wykazu. Dlatego też Minister Zdrowia nigdy nie podzieli pokutującego w środowisku techników farmaceutycznych poglądu, że fakt innego, niż wynika to z omawianego przepisu prawa, umiejscowienia wykazu substancji bardzo silnie działających, stanowi dla techników farmaceutycznych podstawę do twierdzenia o zwolnieniu przedstawicieli tego zawodu z zakazu sporządzania i wydawania leków zawierających substancję o takim charakterze. Niezmiennie od 2001 r. istota przepisu art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne sprowadza się do tego, że technik farmaceutyczny nie może wydawać pacjentom całego spektrum leków zawierających trucizny (poza – jak wyżej wskazano – OTC) i z tego punktu widzenia, to gdzie wykaz tychże trucizn jest określony, należy traktować jako sprawę marginalną (a nie jako aspekt kluczowy w omawianym przepisie). Tym bardziej, że wszyscy pracownicy aptek, zarówno farmaceuci, jak i technicy farmaceutyczni doskonale wiedzą gdzie wykaz ten jest określony i jaka jest jego zawartość. Przy czym dotyczy to wszystkich techników farmaceutycznych, tych wykonujących swój zawód w aptekach i tych w punktach aptecznych. Innymi słowy, w ocenie Ministra Zdrowia ważny jest zakaz i jego dyspozycja, natomiast brak tożsamości miejsca publikacji wykazu z miejscem określonym w przepisie, jest w kontekście celu jaki legł u podstaw omawianego przepisu – irrelewantne. Próba twierdzenia, że zakaz nie obowiązuje z powyżej opisanych powodów, wydaje się być daleko posuniętą próbą obejścia zakazu z uwagi na względy nieistotne z punktu widzenia dobra pacjenta. Z uwagi na pryncypia zdrowia publicznego, wszędzie na świecie postępowanie z trucizną jaką jest np. atropina odbywa się z respektem dla potencjalnych skutków zastosowania tej substancji w sposób nieumiejętny, co można również określić mianem należytej staranności, czy wręcz zwykłą odpowiedzialnością. Postępowanie z truciznami musi być zawsze podbudowane wiedzą, w związku z czym ze względów ostrożnościowych w całym cywilizowanym świecie kontakt z tego typu substancjami (niezależnie czy w postaci surowca farmaceutycznego, czy w postaci leku) powierza się wyłącznie osobom posiadającym stosowne fachowe kwalifikacje. Tego oczywistego faktu nie neguje się w większości państw wysoko rozwiniętych, a wręcz podnosi się kluczową w tym względzie rolę fachowców, jakimi są farmaceuci. Przedstawiciele Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oczekują powrotu systemu funkcjonowania aptek jaki obowiązywał wiele lat temu. Aptekarstwo polskie zmierza natomiast ku nowoczesności. Na skutek rozwoju zarówno medycyny, jak i farmacji, przed aptekarstwem postawiono nowe wyzwania. Całościowa opieka nad pacjentem i farmakoterapia, wymagają od placówek ochrony zdrowia (w tym aptek), systematycznego inwestowania w rozwój sił i środków opartych o wiedzę naukową. Żeby sprostać temu wyzwaniu, aptekarstwo polskie nie może się cofać do czasów zamierzchłych (gdy zawód technika farmaceutycznego dominował), a musi prezentować postawę przyszłościową. A ta wymaga coraz większych nakładów wiedzy w związku z postępem naukowym. Odnosząc się bezpośrednio do informacji, w której przedstawiciele Izby Gospodarczej Punktów Aptecznych i Aptek wskazują na produkty, których obrót w punktach aptecznych będzie rzekomo zakazany ze względu na nowelizacje art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne poniżej dementuję te informacje. syrop na kaszel Stodal - jest produktem homeopatycznym, nie zawiera substancji bardzo silnie działających i będzie mógł być przedmiotem obrotu w punktach aptecznych po wejściu w życie znowelizowanego przepisu art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne tabletki przeciwkaszlowe Thiocodin – lek zawiera substancję czynną kodeina, której sprzedaż została ograniczona ze względu na zidentyfikowane częste stosowanie kodeiny w celach niemedycznych, w celach odurzania się. Jednocześnie należy zauważyć, że kodeina nie należy do substancji bardzo silnie działających, więc jej obrót w punktach aptecznych nie podlega regulacji przepisu art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne. W przedmiotowym zakresie obowiązuje przepis art. 71a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży (Dz. U. z 2016 r. poz. 2189). Maksymalna zawartość substancji we wszystkich występujących solach, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe w produkcie leczniczym stanowiącym przedmiot jednorazowej sprzedaży w przypadku kodeiny wynosi 240 mg. W związku z powyższym każda ilość kodeiny większa niż 240 mg, wydawana w ramach jednorazowej sprzedaży w aptekach i punktach aptecznych wymaga recepty. Lek Thiocodin w jednej tabletce zawiera 15 mg kodeiny. Dopuszczone do obrotu w Polsce zostały trzy wielkości opakowań tego leku: opakowanie kod EAN zawartość kodeiny w opakowaniu 10 tabl 5909990240012 150 mg 16 tabl 5908235400136 240 mg 20 tabl 5908235400051 300 mg W związku z powyższym opakowanie zawierające 10 tabletek i 16 tabletek może być przedmiotem jednorazowej sprzedaży bez recepty zarówno w aptece jak i punkcie aptecznym. Natomiast sprzedaż opakowania 20 tabletkowego wymaga okazania recepty w aptece i w punkcie aptecznym. Lioton żel – zawiera substancję czynną heparinum natricum, która należy do wykazu substancji bardzo silnie działających. Niemniej wszystkie wielkości opakowań dopuszczone do obrotu w Polsce czyli 20 g, 30 g, 50 g oraz 100 g posiadają kategorię dostępności wydawane bez recepty lekarskiej (OTC). W związku z tym na podstawie przepisów przywołanego powyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz biorąc pod uwagę złożone powyżej wyjaśnienia lek ten będzie mógł być przedmiotem obrotu w punktach aptecznych oraz będzie mógł być wydawany przez techników farmaceutycznych po wejściu w życie zmienionego przepisu art. 91 ustawy - Prawo farmaceutyczne. Z poważaniem Z upoważnienia MINISTRA ZDROWIA PODSEKRETARZ STANU Marcin Czech
Ile to już razy było mówione/pisane, że to rozstrzygnie uprawnienia technika

Powiązane artykuły

Pozycja farmaceuty w szpitalu zostanie wzmocniona Pozycja farmaceuty w szpitalu zostanie wzmocniona

"Większe możliwości i uprawnienia oraz ich rozpropagowanie i rozpowszechnienie, powinny przyczynić s...

Pacjent złożył do Izby skargę na aptekę. Poszło o pigułkę “dzień po”… Pacjent złożył do Izby skargę na aptekę. Poszło o pigułkę “dzień po”…

Do biura Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wpłynęła skarga pacjenta, który twierdził, że zo...

Jak wygląda prawidłowy zapis ilości środka odurzającego na e-recepcie? Jak wygląda prawidłowy zapis ilości środka odurzającego na e-recepcie?

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska publikuje na swojej stronie wyjaśnienie dotyczące prawidłowego zap...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz