REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wyrok WSA w sprawie przejmowania aptek. Wykładnia inspekcji jest nieprawidłowa…

17 października 2019 11:50

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że do zmian zezwoleń na prowadzenie apteki nie mają zastosowania przepisy wprowadzone ustawą z 2017 roku (“apteka dla aptekarza”). W rezultacie WSA uchylił decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który zastosował odmienną interpretację przepisów.

Jeśli figuranci naruszają Kodeks Etyki Aptekarza RP, powinny zająć się nimi organy dyscyplinarne (fot. Shutterstock)
WSA potwierdza, że do zmian zezwoleń na prowadzenie apteki nie mają zastosowania przepisy "apteki dla aptekarza" (fot. Shutterstock)

Pod koniec 2018 roku jeden z przedsiębiorców złożył do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki. Zmiana miała dotyczyć nazwy i adresu podmioty prowadzącego aptekę (czytaj również: Zmiana osobowa w spółce ma wpływ na zezwolenie na prowadzenie apteki?).

– Złożenie powyższego wniosku uzasadnione było dokonanymi przekształceniami w Spółce, numery NIP, REGON i KRS nie uległy jednak zmianie. Spółka składając wniosek, uzasadniała konieczność zmiany w składzie osobowym wnioskującej spółki poprzez rozszerzenie jej składu osobowego o nowoutworzoną spółkę W. sp. z o.o. “w której jedynym wspólnikiem i Prezesem jest A. K. i – mgr farmacji (jeden ze wspólników wnioskodawcy) potrzebą zapewnienia istnienia rodzinnej spółki (rodzice i syn) jaką jest wnioskodawca i zabezpieczenie się od zdarzeń losowych, na skutek których w Spółce tej pozostałby tylko jeden wspólnik (syn) i Spółka musiałaby ulec rozwiązaniu oraz likwidacji – czytamy w aktach sprawy.

REKLAMA

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmówił jednak zmiany zezwolenia. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy prawo farmaceutyczne nie ma możliwości rozszerzenia osobowego składu spółki jawnej o wspólnika będącego spółką kapitałową. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy – prawo farmaceutyczne (tzw. “apteka dla aptekarza”). WIF uznał, że wnioskowana zmiana dotyczyła faktycznie zmiany kręgu wspólników spółki jawnej, nie zaś samej firmy Spółki oraz jej siedziby. W rezultacie jego zdaniem wnioskowane zmiany nie mogły zostać dokonane z uwagi na obecne brzmienie przepisów Prawa farmaceutycznego (czytaj więcej: Handel aptekami trwa. Przeniesień więcej niż nowych zezwoleń…).

REKLAMA

GIF potwierdza wykładnię WIF

Spółka w listopadzie 2018 roku wniosła do Głównego Inspektora Farmaceutycznego odwołanie od tej decyzji WIF. Wskazywała, że “apteka dla aptekarza” wprowadziła też art. 2 ust. 2, który stanowi, iż zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność. Ponadto wskazała, iż – zarówno przed zmianą składu osobowego wspólników i siedziby ww. Spółki Jawnej, jak i po dokonanej zmianie skład osobowy wspólników obejmował i obejmuje osoby niebędące farmaceutami posiadającymi prawo wykonywania zawodu, obok wspólnika posiadającego prawo do wykonywania zawodu (czytaj więcej: W takiej sytuacji „apteka dla aptekarza” nie znajduje zastosowania).

Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał decyzję WIF w mocy. Jego zdaniem wojewódzki inspektor farmaceutyczny prawidłowo uznał, że podmiot, występując o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki, które to zezwolenie uzyskał przed wyjściem w życie ustawy nowelizującej, musi spełniać wymogi nałożone obecnie obowiązującymi przepisami Prawa farmaceutycznego. Ponadto, wskazał, że przepis art. 2 ustawy nowelizującej zawiera normę intertemporalną (międzyczasową), zgodnie z którą “do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe (ust. 1). Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność (ust. 2)” (czytaj więcej: Zmiana wspólników w spółce jawnej posiadającej aptekę? Wszyscy muszą być farmaceutami!).

– Przy czym przepis ten jest jedynym przepisem przejściowym zawartym w ustawie nowelizującej i zgodnie z wykładnią literalną (językową), mającą pierwszeństwo przed pozostałymi regułami wykładni, odnosi się wprost do postępowań uruchomionych w wyniku wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki. Treść tego przepisu, w ocenie GIF wskazuje, że intencją prawodawcy było uregulowanie powstałych zdarzeń prawnych w odniesieniu do postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Nie dotyczy natomiast wniosków o zmianę zezwolenia. Oznacza to, że jeżeli ustawodawca nie objął przepisami intertemporalnymi kwestii zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, to należy przyjąć, że zakres stosowania ustawy jest wyznaczony jeżeli chodzi o datę początkową – datą jej wejścia wżycie. W konsekwencji ustawę nowelizującą należy stosować także do stosunków (zezwoleń) zaistniałych wcześniej (zasada bezpośredniego działania ustawy nowej, od daty jej wejścia w życie) – argumentował GIF (czytaj również: „AdA” nie pozwala na taką zmianę w aptece…).

Wojewódzki Sąd Administracyjny ma inne zdanie

Spółka na decyzję GIF wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten uznał, że w tej sprawie istota sporu sprowadza się do ustalenia, czy do wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w zakresie dotyczącym zmiany nazwy i adresu prowadzonej działalności, mają zastosowanie wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. ustawy Prawo farmaceutyczne przepisy zawierające ograniczenia osobowe dla firm prowadzących apteki ogólnodostępne (czytaj więcej: Już prawie 700 aptek podejrzanych o naruszanie prawa…).

REKLAMA

– Z treści tych przepisów jednoznacznie wynika, że ustawodawca dokonał podziału wydawanych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych na: zezwolenia funkcjonujące w obrocie na “starych” oraz na “nowych” zasadach. Wynika to także z faktu, że nie określił żadnego terminu dostosowania funkcjonujących wcześniej zezwoleń do nowych zasad, co oznacza, że nie ustają skutki prawne działania “starego” prawa. Tym samym w bieżącym obrocie pozostają, na równych prawach lecz odmiennych zasadach, dwa rodzaje zezwoleń na prowadzenie aptek, w zależności od terminu wystąpienia z wnioskiem o ich wydanie. Jednocześnie w znowelizowanych przepisach Prawa farmaceutycznego ustawodawca uregulował jedynie zasady uzyskiwania nowych zezwoleń. Brak jest zatem jednoznacznie określonego trybu dokonywania zmiany zezwoleń dotychczas funkcjonujących – wskazywał WSA.

Interpretacja Ministerstwa Zdrowia jako dowód

Jednocześnie Sąd dopuścił dowód z pisma Ministra Zdrowia z dnia kwietnia 2019 r., stanowiącego odpowiedz na zapytanie o zakres zastosowania nowych przepisów Prawa farmaceutycznego, w odniesieniu do dotychczasowych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych (czytaj więcej: Ministerstwo zdrowia dało właśnie przyzwolenie na przejmowanie aptek przez sieci?).

– Dokonana przez Ministra Zdrowia wykładnia przepisów ma niewątpliwie charakter autentyczny, gdyż Minister Zdrowia jest organem odpowiedzialnym za obszar ochrony zdrowia i jednocześnie organem nadrzędnym w stosunku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Znaczenie ma także fakt, że przedmiotowa nowelizacja przepisów Prawa farmaceutycznego dokonana została z udziałem konstytucyjnego organu administracji, zaś z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej wynika bezpośrednio jej cel – czytamy w treści orzeczenia.

Z interpretacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że wymagania określone w art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego nie mają zastosowania do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, wydanych na dotychczasowych zasadach. W ocenie Sądu, powyższą wykładnię przepisów należy uznać za prawidłową, gdyż znajduje oparcie w szczególności w treści przepisów intertemporalnych.

– Brak jednoznacznie określonego trybu dokonywania zmiany zezwoleń dotychczas funkcjonujących, odmiennie niż to ma miejsce w przypadku zezwoleń nowych, świadczy jednoznacznie o ich pozostawieniu poza zakresem dokonanej zmiany przepisów Prawa farmaceutycznego, które de facto dotyczą zezwoleń nowych. Odmienna interpretacja pozostawałaby w sprzeczności z ratio legis przepisów intertemporalnych uznających “stare” zezwolenia za równoprawne w obrocie gospodarczym. W praktyce prowadziłaby to bowiem do sytuacji, w której każda zmiana dotychczasowych zezwoleń musiałaby dokonywać się na nowych, a nie na starych zasadach, co powodowałoby automatycznie objęcie nowym reżimem prawnym. Taka wykładnia wypaczałaby w istocie sens ww. przepisów intertemporalnych i jednocześnie byłaby skrajnie niekorzystna dla części przedsiębiorców, godząc w prawa nabyte do korzystania z dotychczasowych zezwoleń, w tym dokonywania ich zmiany na dotychczasowych zasadach – argumentuje WSA.

W rezultacie Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję GIF i WIF.

Sygn. akt VI SA/Wa 904/19

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Co oznacza , że AdA nie obowiązuje w przypadku aptek które uzyskały zezwolenie przed jej wejściem ? Czyli można swobodnie je sprzedawać i nabywać bez żadnych ograniczeń i bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej ? Tylko nowe zezwolenia objęte są jej rygorem ?
Możliwość zakupienia apteki wprowadzono razem z AdA. Wcześniej apteki zamykano j otwierano w tym samym miejscu na nowy podmiot. Zatem zakup na starych zasadach nie wchodzi w grę bo nie było takiego trybu. Mnie jednak zastanawia inna sprawa. Po staremu można było przekształcić jednoosobową działalność w sp z oo. Zatem można by było się przekształcić i sprzedać sp z oo byle komu. To ok byłby dopiero precedens. Otworzyłby drogę największym graczom do przejmowania aptek i to nawet nie na słupa ale wprost na siebie bez żadnych konsekwencji typu AdA

Powiązane artykuły

Ministerstwo zdrowia dało właśnie przyzwolenie na przejmowanie aptek przez sieci? Ministerstwo zdrowia dało właśnie przyzwolenie na przejmowanie aptek przez sieci?

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski potwierdził, że przepisy wprowadzone w 2017 roku przez tzw. "a...

Apteki znikają, ale to wcale nie musi być zła wiadomość dla Polaków… Apteki znikają, ale to wcale nie musi być zła wiadomość dla Polaków…

Eksperci z Grant Thornton przygotowali drugą edycję raportu pt. "Rynek apteczny w Polsce". Wynika z ...

Apteki działały “drzwi w drzwi”. Pracownicy mylili się przy wchodzeniu… Apteki działały “drzwi w drzwi”. Pracownicy mylili się przy wchodzeniu…

"Do niedawna rynek aptek charakteryzował się wysoką koncentracją. Dochodziło do wręcz kuriozalnych s...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz